Klei Duh Djŏ – 8/11/2023

3389

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 11:26

Êlan kliăng: “Phung ƀuôn sang tăm pah kơ pô pioh mdiê ƀlê kơ ñu pô, ƀiădah hlei pô čhĭ gơ̆ srăng mâo klei jăk jĭn.” (Klei Bi Hriêng 11:26)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si boh klei mâo hlăm klei hdĭp ƀuôn sang ênuk anăn, mtao Y‑Salômôn hưn mdah? Ya klei ba truh boh klei msĕ snăn? Si knhuah hdĭp brei ih mâo hŏng dŏ dô ngăn drăp ih?

Mtao Y‑Salômôn dôk lač kơ sa klei truh ư̆ êpa, mâo phung mnuih mkăm pioh mdiê ƀlê čiăng bi mđĭ ênoh dlông hĭn kyua kăp hrui boh mnga kơ ñu pô. Mnuih mkăm pioh “mdiê ƀlê” – čiăng lač kơ mnơ̆ng čiăng amâo dưi kƀah ôh kơ klei hdĭp, amâo lač kơ mta klei êbeh yua hơăi mang ôh. Si ngă mâo hĕ phung jhat amâo mâo ai tiê pap msĕ snăn hlăk êjai klei ư̆ êpa dôk lar tar ƀar? Kyuadah phung mnuih anăn dlăng kơ ngăn drăp jing dŏ ñu pô, kyuanăn ñu brei klei dưi kơ ñu pô yua tui si ñu čiăng, khă bi hrui boh mnga kơ pô lu hĭn, amâo lŏ mđing uêñ ya klei truh kơ mnuih mkăn ôh. Bruă duh ƀơ̆ng duah boh mnga hlăm klei čhĭ mnia amâo jing soh hŏng klei bhiăn ôh, ƀiădah phung anei tŭ klei “tăm pah” kyuadah diñu knŏng uêñ mĭn hjăn kơ prăk kăk đuč yơh, măng ai si klei hdĭp lu mnuih mkăn dôk knap mñai huĭ hyưt.

“Ƀiădah hlei pô čhĭ gơ̆ srăng mâo klei jăk jĭn.” Phung čhĭ “mdiê ƀlê” ƀiădah amâo djŏ phung mkăm pioh čiăng jing mdrŏng ôh srăng mâo klei hơêč hmưi. Diñu thâo kơ diñu pô knŏng jing pô kiă kriê brei yua ngăn drăp kăp ba klei tŭ dưn kơ mnuih mkăn. Diñu thâo mâo Aê Diê leh anăn diñu srăng tŭ bruă klam kơ jih jang bruă diñu ngă ti anăp Ñu. Diñu thâo jih jang mnơ̆ng diñu mâo jing mơ̆ng Aê Diê Pô brei pioh yua hlăm hdră Aê Diê kñăm. Leh anăn diñu thâo mơh klei tŭ dưn kơ pô mkăn jing yuôm, kyuanăn amâo mjhua ôh ya klei diñu mâo knŏng pioh ba klei tŭ dưn kơ diñu pô. Y‑Yôsep jing sa klei bi hmô kơ drei tơdah ñu thâo săng kơ anôk bruă ñu mâo čiăng pioh bi mtlaih phung ƀuôn sang, leh anăn kyua klei thâo săng anăn ñu amâo mjhua klei dưi ñu mâo čiăng jing mdrŏng (Klei Mphŭn Dơ̆ng 50:19-20). Khua pô mtô Timothy Keller čih leh snei: “Ih amâo dưi ôh hdĭp ƀiădah amâo bi êwa, ƀiădah amâo mâo ôh pô čiăng hdĭp knŏng pioh bi êwa. Leh anăn ih amâo dưi ôh čhĭ mnia ƀiădah amâo ƀơ̆ng mnga, ƀiădah amâo mâo ôh pô dưi čhĭ mnia knŏng pioh duah prăk”. Jing phung đăo kơ Krist, tơdah ruah sa anôk knơ̆ng bruă čiăng duh amâodah sa mta mnơ̆ng čiăng čhĭ mnia, brei drei êmuh si ngă mta mnơ̆ng drei čiăng duh leh anăn jih jang bruă ngă anôk knơ̆ng bruă anăn ba klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang mơ̆?

Lŏ wĭt kơ klei hriăm hruê mbruê hlăm Klei Bi Hriêng 11:24-25, si ngă ƀuah kơ kâo êjai kâo knŏng dôk kơ̆ng pioh mnơ̆ng jing dŏ kâo? Ya ngă brei kâo “rah” hĕ mnơ̆ng mnuă kâo ngă bruă suăi mơ̆ng êa hŏ hang êa ală kâo pô? Êlan Klei Bi Hriêng hruê anei wĭt lač kơ drei snei: kyuadah ya mta mnơ̆ng kâo mâo, amâo jing dŏ kâo ôh ƀiădah jing dŏ Aê Diê, Pô brei kâo yua čiăng bi guh kơang kơ Ñu leh anăn ba klei tŭ dưn kơ pô mkăn. Tơdah kâo amâo kah mbha ôh ya mnơ̆ng Khua Yang brei kơ pô, jing kâo dôk mĭn leh anăn klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă jing msĕ si sa čô “mnuih ƀai” yơh (Klei Bi Hriêng 11:23).

Si ngă drei yua ngăn drăp mnơ̆ng mnuă tui si klei Khua Yang čiăng mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei kâo hdơr nanao jih jang mnơ̆ng kâo mâo jing dŏ Khua Yang. Mtô kâo grăp hruê čiăng kâo dưi ngă ênŭm bruă jao jing sa čô kiă kriê sĭt suôr kơ Khua Yang, ba klei bi guh kơang kơ Khua Yang leh anăn klei tŭ dưn kơ lu mnuih. Kâo wah lač Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Têsalônik 2:17-4:12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqis Peev Kom Yog – 8/11/2023
Bài tiếp theoĐầu Tư Đúng – 8/11/2023