Niamtxiv Qhia Menyuam – 19/3/2023

840

 

 

Pajlug 19:16-23

Nqe cim:

Koj yuav tsum hwm tus Tswv, koj thiaj muaj sia ua neej nyob ntev, muaj kev txaus siab thiab tsis raug xwm phem dabtsi.” (Pajlug 19:23).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–    Vajntxwv Xalumoos qhia rau cov niamtxiv qhia menyuam li cas?

–    Lub homphiaj tseemceeb ntawm tes haujlwm qhia menyuam yog dabtsi?

–    Peb cheemtsum thov Vajtswv pab kom peb muaj lub tswvyim, peevxwm twg qhia menyuam?

 

Sib nraws nroos nrog qhov kev qhia kom menyuam mloog niam txiv lus hauv tus Tswv, Vajntxwv Xalumoos kuj qhia lub tswvyim rau cov niamtxiv qhia menyuam, pab kom cov menyuam tsis yog vammeej hauv lub neej xwb tiamsis kom tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Cov niamtxiv cheemtsum yuav tau qhia tus Tswv txojkev txawj ntse rau tej menyuam ntau kis. Tim ib, qhia menyuam ua raws li tus Tswv tej kevcai kom tus ntsujplig dim (nqe 16, 23a). Tim ob, qhia menyuam yuav tsum ua lub siab dawb siab zoo pab cov neeg txomnyem. Pab neeg tsis yog tos luag pab yus, ua zoo rau cov neeg pluag uas tsis muaj tus pab, rau qhov Vajtswv twb ua zoo rau peb (nqe 17, 22a). Tim peb, niamtxiv yuav tsum ua siab ntev tswj menyuam thaum tseem muaj kev cia siab, tsis txhob kav liam thaum menyuam mus ua yuam kev. Tswj los ntawm txojkev hlub, tas siab, ua siab ntev qhia, tsis txhob ua nyaum dhau, saib menyuam zoo li yeebncuab, kuj tsis txhob npautaws, “rhuav lawv lub neej” (nqe 18). Ua lwm seem lus hais, yog niamtxiv hlub menyuam dhau, tsis coj nruj lossis zais menyuam kev txhaum, nrhiav tswvyim pab kom mneyuam dim thaum ua txhaum ces menyuam yuav rov ua txhaum ntxiv: Yog koj pab nws ib zaug lawm, lwm zaus koj yuav rov tau pab nws dua thiab(nqe 19). Yuav tsum qhia menyuam kawm, khaws tej lus qhia, qhuab ntuas txawm yog tamsim ntawd menyuam raug los tom ntej yuav ua tsheej neeg. Qhov kawg, yuav tsum qhia menyuam hwm tus Tswv (nqe 23). Niamtxiv yuav tsum qhia menyuam hwm tus Tswv los ntawm niamtxiv kev ntseeg. Kuj yuav tsum npaj tswvyim zoo los qhia menyuam, tiamsis nco ntsoov hais tias menyuam yuav vammeej yog nyob ntawm Vajtswv pub. Thaum niamtxiv qhia menyuam hwm tus Tswv, tsis yog qhia menyuam los tau txojsia ntev xwb, tiamsis tseem pab menyuam paub ua lub neej txaus siab, kaj siab nyob hauv ntiajteb no.

Menyuam yog koob hmoov tus Tswv pub rau cov niamtxiv (Phau Ntawv Nkauj 127:3). Menyuam lub neej zoo, niamtxiv tau koob hmoov; menyuam lub neej poob qab, niamtxiv txomnyem. Thov Vajtswv pab rau ibtsoom pogyawg, niamtxiv siv zog qhia menyuam. Qhov tseemceeb hauv kev qhia menyuam yog pab kom menyuam paub tus Tswv, ntseeg tus Tswv thiab mloog tus Tswv lus kom tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Yuav tau qhia menyuam paub saib tus ntsujplig muaj nqis dua tej kev noj haus, qhia menyuam ua neej ncaj nees txawm lub neej txomnyem, thiab qhia kom menyuam paub kev ua neej vammeej, kaj siab ruaj khov mus txog hnub kawg.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, ua tsaug Koj qhia nyuam yaus lub tswvyim qhia menyuam. Thov Koj pab nyuam yaus ua neej hwm Koj, nyuam yaus thiaj muaj tswvyim, siab ntev, siab hlub qhia menyuam. Thov Vaj Ntsujplig hloov nyuam yaus cov menyaum lub siab kom lawv ua raws li Koj qhia, thiaj tau txojsia ntev dhawv ibtxhis. Amees.

Peb puas ua lub neej hwm tus Tswv kom qhia tau cov menyuam paub Nws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yau-ees 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. Hồ Chí Minh: Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Thới Tam Thôn
Bài tiếp theoAmĭ Ama Bi Hriăm Anak Hlăm Khua Yang – 19/3/2024