Ngă Jăk Kơ Pô Mă Bruă Mưn – 17/11/2023

2113

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:14-15

Êlan kliăng: “Diih amâo dưi ktư̆ juă ôh sa čô dĭng buăl mưn jing ƀun ƀin leh anăn kƀah mnơ̆ng, thâodah ñu jing sa čô ayŏng adei diih amâodah sa čô dôk jưh bhiâo hlăm čar leh anăn hlăm ƀuôn ih” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei – klei bhiăn Aê Diê kăm amâo brei pô jing khua ngă hŏng pô mă bruă mưn? Ya ngă brei pô jing khua brei hĕ prăk mưn kơ pô mă bruă mưn êlâo kơ yang hruê lĕ? Klei hriăm bi hriăm drei hŏng ti êlan hdră drei hdĭp leh anăn mă bruă?

Tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê mŭt dôk leh hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn leh anăn dơ̆ng kčưm kơ klei hdĭp dôk phĭt sa anôk, năng ai digơ̆ tuôm hŏng klei êlâo dih ka tuôm mâo ôh hlăk ênuk digơ̆ hiu rưng, anăn jing huĭdah mâo pô hma bi mjhua leh anăn ktư̆ juă mnuih ƀun ƀin mă bruă mưn. Wăt tơdah Y‑Môis tuôm mtô leh hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 15:4-5 amâo srăng mâo mnuih ƀun ƀin ôh ti krah phung ƀuôn sang Aê Diê, kyuadah Aê Diê srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ digơ̆ êbeh dlai “knŏng tơdah diih srăng gưt asăp Yêhôwa Aê Diê diih, êjai răng čiăng ngă tui hlue jih jang klei mtă anei kâo mtă kơ diih hruê anei.” Ƀiădah kyua klei soh mŭt hlăm klei hdĭp kyuanăn klei mnuih mdrŏng ktư̆ juă mnuih ƀun ƀin ăt dôk ti krah phung ƀuôn sang Aê Diê.

Kyua khăp kơ prăk snăn mâo lu mnuih luč jih klei mĭn leh anăn klei thâo khăp, ngă klei ktư̆ juă mnuih mă bruă mưn čiăng hrui mă boh mnga kơ diñu pô lu hĭn, klei anăn ngă kơ mnuih ƀun ƀin amâo mâo klei myun dưi bi mđĭ klei hdĭp mda kơ digơ̆ pô ôh. Kyua klei anei yơh Aê Diê kăm amâo brei pô lăn hlăm čar ngă klei bi suăi, ktư̆ juă mnuih mă bruă mưn thâodah pô anăn jing sa čô mnuih Israel diñu pô amâodah sa čô tue dôk jưh bhiâo hlăm čar leh anăn hlăm ƀuôn. Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, bruă klam kơ diñu jing brei tla jih prăk mưn kơ mnuih mă bruă êlâo kơ yang hruê lĕ čiăng kơ digơ̆ mâo prăk blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiêm rông gŏ sang digơ̆. Tơdah amâo ngă ôh klei anăn, asăp digơ̆ ur srăng truh kơ Aê Diê, hlăk anăn phung jing khua srăng jing soh hŏng Aê Diê. Klei anei brei ƀuh klei bi ktrŏ kơ mnuih mă bruă mưn jing klei ngă soh hŏng Aê Diê.

Hlăm grăp ênuk, klei bi mguôp plah wah khua hŏng mnuih mă bruă mưn khăng mâo nanao klei bi mneh msao kơ klei tŭ dưn. Tăp năng mnuih mă bruă mưn alah, amâo thâo bruă ôh ƀiădah čiăng akâo lu, ƀiădah lĕ, păt čiăng jih klei anăn kbiă hriê mơ̆ng pô jing khua sơăi. Tơdah khua uêñ mĭn klei tŭ dưn kơ ñu pô hĭn kơ klei tŭ dưn mnuih mă bruă mưn snăn khăng mâo klei ktư̆ juă leh anăn tlĕ ai phung mă bruă mưn tơl digơ̆ leh anăn gŏ sang digơ̆ tuôm hŏng klei dleh knap nanao.

Brei phung đăo kơ Krist hdĭp leh anăn mă bruă tui hlue êlan hdră klei khăp, klei kpă ênô Aê Diê. Jing pô yua mnuih mă bruă, brei drei uêñ mĭn leh anăn ƀuăn rơ̆ng klei tŭ dưn kơ mnuih mă bruă mưn, khăp kơ digơ̆, mtăp mđơr hlăm klei bi mni leh anăn klei bi kmhal. Brei prăk mưn năng hŏng ai digơ̆ mă bruă. Čiăng hŏng klei anăn drei amâo ngă soh hŏng Aê Diê ôh leh anăn đru lu mnuih srăng thâo kral Khua Yang hŏng klei drei ngă jăk kơ phung mă bruă mưn kơ drei.

Si ngă drei mă yua klei hriăm anei hlăm klei hdĭp drei pô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Pô răng mgang nanao phung ƀun ƀin. Brei bĕ kơ kâo mâo ai tiê khăp čiăng kơ kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng klei thâo khăp, kpă ênô kơ jih jang phung ƀun ƀin jŭm gah găn kâo. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Timôthê 2:14-3:9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Zoo Rau Tus Ua Zog – 17/11/2023
Bài tiếp theoĐối Xử Tốt Với Người Làm Công – 17/11/2023