Ua Zoo Rau Tus Ua Zog – 17/11/2023

325

 

 

II Kevcai 24:14-15

Nqe cim:

“Tsis txhob sej tej nqi zog uas cov neeg txomnyem tuaj ua zog ntawm nej, tsis hais nej tus kwvtij Yixalayees lossis tus neeg txawv tebchaws uas nyob hauv nej tej nroog” (II Kevcai 24:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv txoj kevcai txwv cov neeg ua tswv tsis pub lawv ua licas rau cov neeg tuaj ua zog?

–       Vim licas tus ua tswv yuav tsum them nqi zog rau cov tuaj ua zog ua ntej hnub poob?

–       Zaj kawm no qhia peb ua neej thiab ua haujlwm raws txojcai twg?

Thaum tus Tswv haivneeg tau mus nyob hauv lub Tebchaws Coglus Tseg thiab pib ua lubneej ruaj ntseg, tej zaum lawv yuav ntsib tej uas lawv tsis tau pom dua hauv lubneej nyob hauv tej tsev ntaub, ntawd yog qhov uas cov ua tswv yuav hla cai thiab ua saib tsis taus cov neeg ua zog uas txomnyem. Txawm hais tias Mauxes twb qhia hauv II Kevcai 15:4-5 hais tias, nyob hauv tus Tswv haivneeg yuav tsis muaj cov neeg pluag, vim Vajtswv yuav foom koobhmoov npluamias rau Nws haivneeg thaum lawv “hwm tus Tswv thiab ua raws li tus Tswv tej lus”. Tiamsis vim kev txhaum nkag los rau hauv lubneej thiaj ua rau muaj qhov teebmeem cov npluanuj ua saib tsis taus cov txomnyem.

Vim kev ntshaw nyiaj txiag, coob leej thiaj tsis muaj lub siab txawj xav thiab kev hlub lawm, lawv quab yuam cov neeg ua zog kom lawv tau tsam peev ntau thiab ua rau cov neeg ua zog uas pluag tsis muaj cuabkav muaj cuag lwm tus. Ntawd yog keebtiv Vajtswv txwv cov neeg ua tswv hauv lub tebchhaws, tsis pub lawv quab yuam, ua saib tsis taus cov neeg ua zog, txawm yuav yog cov kwvtij Yixalayees lossis lwm haivneeg uas nyob nrog lawv. Tsis tas li ntawd xwb, cov ua tswv yuav tsum muaj feemxyuam them nqi zog rau cov neeg tuaj ua zog ua ntej hnub poob qho, kom lawv tau siv los yuav zaub mov yug lawv lub cuabyig, yog tsis ua li ntawd, tus Tswv yuav teb cov neeg txomnyem tej lus thov, thaum ntawd cov ua tswv yuav raug tus Tswv rau txim. Qhov no qhia tau hais tias, quab yuam cov neeg ua zog ces yog ua txhaum rau tus Tswv.

Nyob rau txhua tiam, nyob ntawm cov ua tswv thiab cov ua zog pheej muaj kev sib txeeb nqi zog kom zoo rau nyias tus kheej. Tej zaug yog cov ua zog tsis muaj peevxwm, tubnkeeg tiamsis ho ntshaw tau nqi zog ntau, tiamsis feem ntau yog tim cov ua tswv. Thaum cov ua tswv xav kom nws tau ntau dua cov ua zog, lawv pheej nrhiav kev los ua khwv, quab yuam cov neeg ua zog, ua rau lawv lubneej thiab lawv lub cuabyig raug txomnyem.

Cov ntseeg yuav tsum ua neej thiab ua haujlwm raws li tus Tswv txojcai sib hlub, ncajncees. Yog tus ntiav zog, peb yuav tsum muaj siab xav zoo thiab muab nqi txaus rau cov ua zog, yuav tsum ua zoo, ua ncaj ncees rau lawv thaum muab nqi zog kom tsimnyog. Yog ua li ntawd peb thiaj tsis ua txhaum rau tus Tswv thiab tseem ua rau coob tug paub txog tus Tswv dhau ntawm qhov uas peb ua zoo rau cov tuaj ua zog rau peb.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus tiv thaiv cov neeg txomnyem. Thov pub rau nyuam yaus muaj lub siab dawb siab zoo los hlub thiab ua ncaj rau cov neeg txomnyem ibncig nyuam yaus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb xyaum raws zaj kawm no licas nyob hauv peb lubneej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Timautes 2:14-3:9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông LIÊNG JRANG HA MAI
Bài tiếp theoNgă Jăk Kơ Pô Mă Bruă Mưn – 17/11/2023