Ngă Bruă Jăk Leh Anăn Brei Mnơ̆ng Pap – 4/11/2023

2071

 

Klei Aê Diê Blŭ: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 9:36-42

Êlan kliăng: “Đăm wơr bĭt ôh ngă klei jăk leh anăn bi mbha mnơ̆ng diih mâo kơ phung mkăn, kyuadah klei ngă yang msĕ snăn bi mơak kơ Aê Diê.” (Hêbrơ 13:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei bi knăl êdah kdlưn hlăm klei hdĭp Dôrkas? Si ngă Khua Yang wĭt lač kơ klei Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs wah lač akâo kơ gơ̆ dưi lŏ hdĭp? Ya klei hriăm ih mă tŭ mơ̆ng klei hdĭp Dôrkas?

Klei Aê Diê Blŭ čih kơ H’Tabitha, klei Grĕk jing Dôrkas, ti ƀuôn Jôpa, gơ̆ ngă lu bruă jăk leh anăn brei lu mnơ̆ng pap kơ phung ƀun ƀin (êlan 36). Hlăk gơ̆ mâo klei ruă leh anăn djiê, mâo lu phung mniê djiê ung hriê čŏk hia, jih jang yăl dliê kơ lu bruă jăk, lu čhiăm ao gơ̆ ngă mkra kơ digơ̆ (êlan 39). Jih jang mnuih hnĭng ênguôt sơăi kơ sa čô mniê hŏng jih ai tiê mă bruă kơ arăng, ngă lu bruă jăk leh anăn brei lu mnơ̆ng pap kơ phung knap mñai amâo mâo tĭng yap ôh. Dôrkas thâo săng kơ phung mniê djiê ung jing phung kŏ krei asei hjăn, kƀah knap čiăng mâo klei đru dŏng, snăn yơh gơ̆ ngă lu mta bruă čiăng dưi đru digơ̆ ƀiădah amâo tuôm mĭn kơ klei digơ̆ srăng lŏ bi wĭt kơ pô ôh.

Tơdah hmư̆ hing Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs hlăk dôk ti ƀuôn giăm anăn, phung ƀĭng kna tiŏ nao dua čô akâo kơ ñu hriê djăl mtam (êlan 38). Khua Yang wĭt lač kơ klei Y‑Pêtrôs wah lač mbĭt hŏng lu mnuih dôk čang guôn, Ñu ngă klei yuôm bhăn lŏ bi hdĭp Dôrkas. Boh tŭ mơ̆ng klei anăn Dôrkas leh anăn jih jang mnuih hơ̆k mơak wăt dưi bi mtlaih lu mnuih hlăm ƀuôn tơdah arăng hmư̆ hing klei anăn tar ƀar (êlan 40-42).

Klei hdĭp Dôrkas klă sĭt jing sa klei mmuñ bi mni kơ Anăn Khua Yang. Gơ̆ uêñ mĭn nanao kơ phung knap mñai leh anăn amâo tuôm wơr bĭt ôh ngă bruă jăk leh anăn brei mnơ̆ng pap đru digơ̆. Bruă gơ̆ ngă jing mnơ̆ng myơr ngă yang bi mơak kơ Aê Diê yơh (Hêbrơ 13:16). Klei hdĭp gơ̆ ba lu klei bi mđĭ ai kơ lu mnuih snăk. Gơ̆ dôk hdĭp leh sa klei hdĭp uêñ mĭn leh anăn mă bruă kơ phung mkăn, kyuanăn klei mưn Khua Yang brei kơ gơ̆ jing dưi lŏ hdĭp bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang. Boh nik nak hŏng klei gơ̆ djiê leh anăn klei gơ̆ lŏ hdĭp ba leh klei bi mtlaih kơ lu mnuih hlăm ƀuôn. Klei Aê Diê Blŭ hưn klă leh: “Hlei pô brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan, leh anăn Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si bruă jăk ñu ngă leh.” (Klei Bi Hriêng 19:17).

Hlăk êjai Khua Yang dôk ngă bruă ti lăn ala, Ñu uêñ mĭn snăk kơ phung ƀun ƀin knap mñai, kơ phung mniê djiê ung, phung anak êrĭt, kơ phung mnuih arăng phưi lui dlăng hơăi mang… Khua Yang hưn klă hdră kñăm Ñu hriê ti lăn ala čiăng mă bruă leh anăn bi mtlaih anak mnuih: “Sĭt nik Kâo lač kơ diih, hlei pô amâo mă tŭ ƀuôn ala mtao Aê Diê msĕ si sa čô hđeh amâo srăng mŭt tinăn ôh.” (Y‑Markôs 10:15). Khua Yang Yêsu kăp čiăng ngă bruă kơ arăng nanao. Drei mă tŭ klei Khua Yang bi mtlaih amâo djŏ knŏng kăp dưn kơ hjăn pô ôh, ăt kăn čiăng kơ arăng mă bruă kơ pô rei, ƀiădah tui hriăm mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu bi hmô, thâo uêñ mĭn kơ klei hdĭp hlăm mngăt wăt kơ klei hdĭp hlăm kđeh phung mkăn, hmiêt mkăp ngă bruă jăk leh anăn mă bruă bi đru hdơ̆ng găp.

Si ngă drei hmiêt mkăp mă bruă kơ arăng hŏng klei ngă bruă jăk leh anăn brei mnơ̆ng pap mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Khua Yang săn asei mlei leh čiăng bi tui kâo. Akâo Khua Yang đru kâo hdĭp sa klei hdĭp msĕ si Ih pô leh anăn msĕ si Dôrkas, uêñ mĭn bi đru hdơ̆ng găp, hmiêt mkăp ngă bruă jăk leh anăn đru phung mkăn dơ̆ng mơ̆ng klei hdĭp hlăm mngăt truh kơ klei hdĭp hlăm kđeh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Kôlôs 1:1-2:3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Haujlwm Zoo Thiab Pab Lwm Tus – 4/11/2023
Bài tiếp theoLàm Việc Lành Và Bố Thí – 4/11/2023