Ua Haujlwm Zoo Thiab Pab Lwm Tus – 4/11/2023

1496

 

 

Tes Haujlwm 9:36-42

Nqe cim:

“Nej yuav tsum nco ntsoov ua haujlwm zoo thiab ib tug pab ib tug, rau qhov tej ntawd haum Vajtswv siab” (Henplais 13:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Pog Daulakas lubneej muaj yam dabtsi tshwjxeeb?

–       Vim licas tus Tswv teb Timthawj Petus tej lus thov pub rau pog Daulakas ciaj rov los?

–       Koj kawm tau dabtsi dhau ntawm pog Daulakas lubneej?

Vajluskub sau txog pog Tanpithas, lus Kilis hu ua Daulakas, nyob hauv lub nroog Yaupas, nws niaj hnub ua zoo thiab pab cov neeg txomnyem (nqe 36). Thaum nws raug mob thiab tuag lawm, muaj coob tug pojntsuam tuaj quaj, lawv piav txog tej haujlwm zoo thiab tej tsoos tsho uas pog Daulakas xaws rau lawv hnav rau lwm tus paub (nqe 39). Txhua tus puavleej hlub tshua tus pojniam uas tas siab ntsws ua haujlwm pab lwm tus, txaus siab hlo ua tej haujlwm zoo thiab kheev pab cov neeg muaj lubneej txomnyem los ntawm nplooj siab dawb paug. Pog Daulakas paub meej hais tias cov pojntsuam yog cov uas tsis muaj chaw vam siab, cheemtsum kev pab heev, yog li ntawd nws thiaj ua ntau yam pab lawv tsis ntshaw kom lawv ua pauj rov rau nws.

Thaum hnov hais tias Timthawj Petus tabtom nyob hauv ib lub nroog ze qhov chaw ntawd, cov ntseeg thiaj txib ob tug txivneej mus hu nws tuaj kom sai sai (nqe 38). Tus Tswv tau teb Timthawj Petus tej lus thov, ua raws li cov ntseeg lub siab ntshaw. Tus Tswv thiaj ua txujci tshwm thiab pog Daulakas tau ciaj rov los. Thaum kawg tsis yog tsuas ua rau pog Daulakas thiab cov ntseeg zoo siab xwb, tiamsis tseem cawm tau coobleej thaum lawv hnov txog zaj no thiab (nqe 40-42).

Pog Daulakas lubneej zoo li ib zaj nkauj qhuas Vajtswv lub npe. Nws hlub tshua cov neeg txomnyem thiab tsis hnov qab ua tej haujlwm zoo pab lawv. Tej haujlwm zoo uas nws ua yog yam khoom fij haum Vajtswv siab (Henplais 13:16). Nws lubneej txhawb tau coob tug lub zog heev. Nws tau ua lubneej paub hmov tshua thiab pab lwm tus, vim li ntawd nws thiaj tau tus Tswv pub nqi zog uas yog tau rov ciaj sia kom ua tau lubneej rau tus Tswv tau koobmeej ntxiv. Qhov tshwjxeeb yog dhau ntawm nws txojkev tuag thiab kev ciaj rov los cawm tau coob leej hauv lub nroog dim. Tus Tswv coglus hais tias: “Thaum koj muab rau tus pluag yog koj qiv rau tus TSWV ntag, ces tus Tswv yuav them rov rau koj” (Pajlug 19:17).

Thaum Tswv Yexus tseem ua haujlwm hauv ntiajteb, Nws kuj hlub tshua cov neeg txomnyem, cov pojntsuam, cov menyuam ntsuag, cov neeg raug lwm tus txav deb,… Tus Tswv hais tseeb hais tias lub homphiaj Nws los hauv ntiajteb no yog los ua haujlwm pab thiab cawm tibneeg dim. Nws hais tias: “Txawm yog Neeg Leej Tub los, nws tsis tau kom leejtwg tu nws, tiamsis nws los tu sawvdaws thiab muab nws txojsia los txhiv ntau leej” (Malakaus 10:45). Tswv Yexus yeej txaus siab hlo ua haujlwm pub rau lwm tus. Peb tau tus Tswv cawmdim tsis yog cia kom peb nrhiav kev tau zoo rau tus kheej, kuj tsis yog taij kom lwm tus ua haujlwm rau peb, tiamsis peb yuav tsum kawm raws tus qauv ua haujlwm ntawm Tswv Yexus, paub hmov tshua txog lwm tus lubneej sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv, kom npaj txhij ua tau tej haujlwm zoo sib pab.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj cawm nyuam yaus dim. Thov pab nyuam yaus ua tau lubneej zoo li Koj thiab pog Daulakas, niaj hnub sib hmov tshua, txaus siab hlo ua tej haujlwm zoo thiab pab lwm tus txij sab ntsujplig mus rau sab nqaij tawv. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas txaus siab hlo ua haujlwm zoo thiab pab lwm tus lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Kaulauxais 1:1-2:3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: Lễ Tấn Phong Mục Sư Khu Vực II Cho 8 Vị Mục Sư Nhiệm Chức
Bài tiếp theoNgă Bruă Jăk Leh Anăn Brei Mnơ̆ng Pap – 4/11/2023