Neeg Tej Kevcai Lossis Vajtswv Txojlus? (Feem 2) – 25/11/2023

693

 

 

Mathais 15:1-6

Nqe cim:

“Qhov uas nej ua li nej tej kevcai no, yog nej ua saib tsis taus Vajtswv Txojlus” (Mathais 15:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus qhia rau cov xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai thiab cov Falixais paub lawv ua txhaum nqe kevcai twg?

–       Cov neeg no pheej hais licas cam ncauj thaum lawv ua txhaum nqe kevcai ntawd?

–       Peb zoo li cov xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai thiab cov Falixais thaum twg?

 

Thaum cov xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai thiab cov Falixais nkaug hais tias Tswv Yexus cov thwjtim ua txhaum lawv cov yawgkoob tej kevcai, Tswv Yexus tau qhia cov Falixais paub hais tias lawv ua txhaum nqe kevcai thib tsib. Vajtswv Txojlus qhia yuav tsum hwm niam hwm txiv (Khiavdim 20:12) thiab leejtwg cem niam txiv yuav raug tua povtseg (Khiavdim 21:17). Cov neeg Yudais paub hais tias nqe kevcai no qhia kom lawv yuav tsum hwm, hlub thiab tu niam txiv; tiamsis, lawv cov yawgkoob muaj ib nqe kevcai qhia hais tias: “Yog leejtwg muaj ib yam dabtsi uas yuav pab tau nws niam nws txiv, tiamsis nws hais tias, kuv twb muab rau Vajtswv lawm, tsis tas tus ntawd yuav hwm nws niam hwm nws txiv lawm” (nqe 5).

Cov neeg ua raws li txojcai no puas yog vim lawv hlub Vajtswv heev thiab xav fij tagnrho lawv lubneej rau Nws? Yeej tsis yog li ntawd, lawv tabtom tsis lees feemxyuam tu niam txiv vim ntshai tsam tabkaum txog lawv tej cuab txhiaj cuab tam. Thaum lawv hais tias “kuv twb muab rau Vajtswv lawm” tsis yog muaj ntsiab hais tias tagnrho txhua yam lawv muaj twb fij rau hauv Tuamtsev lawm. Lawv lub ncauj hais tias “muab rau Vajtswv” tiamsis lawv yeej tseem tuav thiab siv tej ntawd raws li lawv lub siabnyiam, tshuav niam txiv, ces lawv qab siab vim tsis muaj feemxyuam rau lawv lawm. Txojcai no ua rau lawv ua lubneej qia dub, thiab ua txhaum loj tabmeeg tus Tswv vim lawv ua txhaum Nws nqe kevcai thib tsib.

Niaj hnub nimno, ntau zaug peb hais tias “hlub tus Tswv, hlub tus Tswv” tiamsis peb twb tsis ua ib nyuag tes haujlwm twg qhia tshwm kev hlub cov neeg txheeb ze xws li niam txiv thiab cov kwvtij nkauj muam. Timthawj Yauhas qhia hauv I Yauhas 4:20 hais tias, “Tus uas hais tias: Kuv hlub Vajtswv, tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd hais dag xwb. Yog nws twb tsis hlub nws kwv nws tij tus uas nws qhovmuag pom, nws yuav ua li cas hlub Vajtswv tus uas nws qhovmuag tsis pom”. Yam uas tus Tswv ntshaw ntawm peb yog “yuav tsum niaj hnub niaj hmo kawm thiab ua raws li tej lus ntawd”, vim thaum peb ua raws li Vajtswv Txojlus, peb “tes haujlwm thiaj yuav tiav thiab vammeej” (Yausuas 1:8). Txawm peb yuav raug poob ntau yam lossis tso ntau yam tseg, tiamsis peb yuav tau txhawb zog thaum paub hais tias peb tabtom ua raws li Vajtswv lub siabnyiam thiab tus Tswv yuav txaus siab rau peb. Thov tus Tswv pub rau peb txhob cam ncauj lossis nrhiav lus daws thaum tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, tsis lam xev tej zaj hnov cuag “kuj yog” tiamsis yuav tsum ceevfaj vim thaum peb tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, ces yog peb ua txhaum rau Nws.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus niaj hnub ua raws li Koj Txojlus nyob hauv txhua lub tsamthawj hauv lubneej, thov pab kom nyuam yaus tsis txhob txwm qaij lossis txo Koj tej lus qis vim paub hais tias nyuam yaus yuav tau koobhmoov thaum mloog Koj lus. Nyuam yaus tuav Yexus lub npe thov, Amees.

 

Peb puas pheej cam ncauj thaum ua tej yam tsis raws li Vajtswv Txojlus qhia?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 5:11-7:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBản Tin Mục Vụ 97: “Đấng Cứu Thế”
Bài tiếp theoKlei Bhiăn Aduôn Aê Amâodah Klei Bhiăn Aê Diê? (Kdrêč 2) – 25/11/2023