Neeg Npaj Siab, Ntuj Ua Tiav – 15/5/2022

815

 

 

Pajlug 16:1-9

Nqe cim

Peb yog cov uas npaj siab, tiamsis thaum kawg Vajtswv yog tus uas ua kom tiav. (Pajlug 16:1).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam txog qhov uas yuav ua tiav thiab tsis tiav nyob ntawm leejtwg?
  • Nws qhia menyuam licas txog tibneeg kev npaj siab thiab qhov uas yuav ua tau tiav?
  • Peb yuav tsum hloov yam dabtsi hauv lubneej thiaj tau tus Tswv foom hmoov thiab ua tiav log txhua teg haujlwm?

Qee zaug peb twb hnov txog nqe lus “neeg npaj siab, ntuj ua tiav” lawm. Tibneeg npaj qas txhiab qas pua lub tswvyim, tiamsis lawv kuj paub hais tias qhov uas yuav ua tiav yog nyob ntawm Ntuj, lossis nyob ntawm Yawm Saub ua tus txiav txim siab. Vajtswv Txojlus nyob hauv ntu Vajluskub hnub no qhia rau peb paub meej txog tus Tswv lub hwjchim tswjkav txhua yam.

Tim ib, Vajntxwv Xalumoos qhia menyuam paub hwm tus Tswv vim paub hais tias txhua yam yuav ua tau tiav yog nyob ntawm tus Tswv ua tus pub. Nws qhib tshooj 16 los ntawm nqe lus: Peb yog cov uas npaj siab, tiamsis thaum kawg Vajtswv yog tus uas ua kom tiav. Nws sau meej ntxiv hauv Pajlug 19:21 hais tias: “Neeg xav ntau yam hauv lub siab yuav ua, tiamsis yuav yog haum tus TSWV siab thiaj ua tau.” Vajtswv tsim tibneeg muaj hlwb hau txawj xav, txawj npaj. Ua neej muaj homphiaj, paub npaj tseg rau yav tomntej yog yam cheemtsum thiab yeej tsis txhaum. Tiamsis tus Tswv kuj xav kom peb hwm Nws, ua neej txo hwjchim, rau siab ntso kawm tswvyim ntawm tus Tswv, nrhiav tus Tswv dej siab hauv txhua txojkev npaj tswvyim. Yuav tsum paub hais tias yuav ua tiav log txhua tes haujlwm yog tus Tswv pub koobhmoov thiaj ua tau.

Tim ob, koj yuav tsum muab tej uas koj npaj tseg tso plhuav rau tus Tswv coj thiab cia nws ua tiav tej haujlwm ntawd. Vajntxwv Xalumoos qhia me nyuam: “Tso koj tes haujlwm rau tus TSWV ua tus coj, koj thiaj yuav ua tau tes haujlwm ntawd tiav” (nqe 3). Thaum peb ua txhua yam uas npaj tseg raws li tus Tswv lub siab nyiam, Nws yuav pub rau peb ua tiav. Tso plhuav txhua tes haujlwm rau tus Tswv yog qhia tshwm txog txojkev cia siab rau tus Tswv thiab kuj muaj lub ntsiab hais tias txhua tes haujlwm tau npaj tseg yuav tsum ua los ntawm kev ncajncees, mus raws tus Tswv txojkev taw qhia, vim “thaum tus TSWV txaus siab lawm” ces Nws yuav foom koobhmoov (nqe 7).

Tim peb, tus Tswv yuav qhia rau koj txojkev uas tseeb kom koj ua tiav. Nyob rau txojkev ua neej, tej zaum vim tsis txaus tswvyim, tej zaum vim tsis ceevfaj koj thiaj mus rau txojkev txhaum lawm. Tiamsis thaum koj paub txo hwjchim, nrhiav tus Tswv kev taw qhia, ces Nws yuav tuav koj tes taug txojkev uas tseeb coj mus rau kev muaj yeej: “Koj yog tus npaj siab ua, tiamsis Vajtswv yog tus coj txoj haukev.” (nqe 9). Koj yuav tsum cia siab rau tus Tswv, muab txhua yam yus npaj tseg cob rau tus Tswv, Nws yuav coj koj taug txojkev uas tseeb.

Thov tus Tswv pab peb paub hwm Nws tas siab, paub fij txhua yam kev npaj thiab kev ua tiav rau tus Tswv ua tus pom zoo, thiab paub qhuas, txhawb nqa tus Tswv mus ibtxhis li.

Peb puas muab txhua lub tswvyim tau npaj tseg cob rau tus Tswv thiab puas paub tseeb hais tias tej ntawd puas ncajncees thiab haum tus Tswv siab lawm tau?

 

Thov Vajtswv

 Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj qhia nyuam yaus paub tias yuav ua tiav thiab tsis tiav yog nyob ntawm Koj ua tus pom zoo. Thov Koj pab nyuam yaus tig rov los saib txhua lub tswvyim uas tau npaj tseg saib puas ncajncees, puas ua haum Koj siab lawm los tsis tau. Thov Koj qhia nyuam yaus mus kom yog Koj txojkev uas ncajncees. Amees.

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 21:8-22:26

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khoá II Năm 3 Và Khai Giảng Năm 4
Bài tiếp theoHdră Mĭn Mơ̆ng Mnuih, Klei Jing Mơ̆ng Adiê – 15/5/2022