Nco Txog Yav Tas Los – 13/11/2023

1063

 

 

Henplais 10:32-39

Nqe cim:

“Nej cia li ua tib zoo xav saib yav tas los nej lub neej zoo li cas. Thaum Vajtswv coj nej los nyob hauv qhov kaj lawm, tom qab ntawd txawm yog nej raug ntau yam kev txomnyem los nej tseem ua siab ntev tiv” (Henplais 10:32).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov ntseeg neeg Henplais tau ntsib dabtsi thaum lawv nyuam qhuav los ntseeg?

–       Los ntawm yam dabtsi lawv thiaj tuav ruaj kev ntseeg?

–       Rov nco txog sijhawm thaum nyuam qhuav los ntseeg pab peb licas rau kev tuav ruaj txojkev ntseeg?

Tomqab tej lus ceebtoom txog tej teebmeem txaus ntshai ntawm cov neeg tso kev ntseeg tseg, tus sau tsab ntawv Henplais cia siab hais tias cov ntseeg uas yog neeg Henplais yuav tsis tso kev ntseeg tseg, vim nws paub tseeb hais tias lawv tau ntsib yam dabtsi thaum nyuam qhuav los ntseeg lawm. Nws hais tias thaum nyuam qhuav los ntseeg, lawv tau raug kev tsimtxom, kev txomnyem, raug thuam tabmeeg sawvdaws. Nyob hauv qhov chaw uas tibneeg ua yeebncuab rau tus ntoo khaublig, los lawv yeej tsis txajmuag qhia hais tias lawv yog Tswv Yexus tug (nqe 32-33). Tsis tas li ntawd xwb, lawv tseem “muaj lub siab hlub cov neeg uas raug txim thiab thaum muaj neeg txeeb tej qhov txhia chaw, “lawv zoo siab hlob cia cov neeg ntawd nqa mus” (nqe 34a). Lawv sawv nrog cov neeg raug tsimtxom vim tus Tswv thiab kuj yog sawv nrog tus Tswv, txawm yog lawv tej cuab txhiaj cuab tam raug luag txeeb, raug poob, los lawv yeej txaus siab hlo. Lawv ua li ntawd, vim lawv paub hais tias lawv “twb muaj yam uas zoo dua tej ntawd lawm thiab yam ntawd yuav nyob mus ibtxhis” (nqe 34b). Lawv nkag siab hais tias, lawv tej cuab txhiaj cuab tam saum ntuj ceebtsheej thiaj yog yam nyob mus ibtxhis uas tsis muaj leejtwg txeeb tau.

Thaum nyuam qhuav los ntseeg, peb zoo licas? Txawm yog peb loj hlob hauv tsevneeg ntseeg lossis peb tus kheej cim civ los ntseeg, los thaum ntsib tus Tswv thiab ntseeg tus Tswv tiag tiag lawm, ces peb txiav txim siab muab lubneej ntiajteb tso tseg rau tomqab. Thaum txiav txim siab li ntawd, peb raug ntsib tej kev tawmtsam, raug thuam. Muaj coob leej thaum ntseeg Tswv Yexus, tau raug luag cem hais tias “tsis nco niam txiv txiajntsig, tso niam txiv, pogyawg tseg”.  Muaj ib txhia txiav txim siab tso tseg kev ua luam tsis ncajncees, tsis muab nyiaj xiab lossis “nkag lwm lub qhov rooj” ces raug lwm tus thuam hais tias “ruam, tsis paub ua noj”. Muaj ib txhia ho tso lub meejmom, tes haujlwm tseg los ua raws lub suab nqua hu siab dua uas yog fij tus kheej ua tus Tswv haujlwm, xa Txojmoo Zoo cawm neeg, ces ho raug thuam hais tias “piam hlwb, tsis yog neeg”…

Yog thaum nyuam qhuav los ntseeg peb twb ntsib tej kev khwv li ntawd, tiamsis peb yeej nrog nraim tus Tswv mus los txog rau lub sijhawm no, ces muaj yam dabtsi ua rau peb tso kev ntseeg tseg, tshwjxeeb yog thaum paub  hais tias “tej nqi zog loj” uas tus Tswv muab pub rau cov mob siab rau ntseeg tabtom nyob tom hauv ntej? Yuav tsum txiav txim siab khov kho zoo li tus sau tsab ntawv Henplais hais tias, Peb tsis yog cov uas thim rov qab mus raug kev puastsuaj, tiamsis peb yog cov uas ntseeg mus txog hnub uas peb dim peb lub txim.” (nqe 39). Haleluyas!

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thaum nco txog sijhawm nyuam qhuav los ntseeg, txawm ntsib ntau kev txomnyem, tiamsis muaj Koj ua tus pab nyuam yaus tiv dhau tej kev tsimtxom. Thov Koj siv tej ntawd los txhawb nyuam yaus lub zog, pab nyuam yaus ua neej tuav ruaj kev ntseeg mus txog hnub kawg. Nyuam yaus tuav Yexus lub npe thov, Amees.

Muab piv rau sijhawm nyuam qhuav los ntseeg, nimno peb tabtom ua lubneej ntseeg zoo licas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Timautes 3:1-5:2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSàng Lọc Kẻ Ác – 12/11/2023
Bài tiếp theoHdơr Bĕ Kơ Ênuk Êlâo – 13/11/2013