Hdơr Bĕ Kơ Ênuk Êlâo – 13/11/2013

2485

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 10:32-39

Êlan kliăng: “Ƀiădah brei diih hdơr kơ ênuk êlâo, tơdah leh diih mâo klei mngač, diih tŭ leh klei bi blah ti krah klei knap mñai” (Hêbrơ 10:32)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă phung đăo hlăm Sang Aê Diê phung Hêbrơ găn leh ênuk êlâo kơ klei digơ̆ đăo? Ya ngă digơ̆ ăt dôk kjăp hlăm klei đăo? Si klei hdơr kơ ênuk êlâo đru drei dôk kjăp hlăm klei đăo?

Leh hưn êlâo klei knhal tuč bŏ hŏng klei knap mñai kơ phung lui wir klei đăo, pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ đăo sĭt kơ phung đăo hlăm Phung Sang Aê Diê phung Hêbrơ amâo srăng lui wir klei đăo ôh, kyuadah ñu thâo klă si ngă phung đăo tinei găn leh ênuk êlâo kơ klei digơ̆ đăo.

Ñu lŏ mñă tơdah đăo leh kơ Khua Yang, digơ̆ srăng tuôm hŏng klei knap mñai, klei arăng ngă jhat leh anăn klei arăng bi hêñ ti anăp mnuih lu. Hdĭp hlăm anôk mâo lu mnuih bi kdơ̆ng hŏng kyâo bi kal, digơ̆ amâo hêñ ôh hưn kơ digơ̆ jing phung đăo kơ Yêsu Krist (êlan 32-33), amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, digơ̆ “mâo leh klei thâo pap kơ phung mnă, leh anăn digơ̆ tŭ leh hŏng klei hơ̆k mơak klei arăng plah mă ngăn dŏ digơ̆” (êlan 34a). Digơ̆ dôk dơ̆ng mbĭt hŏng phung tŭ klei arăng ngă jhat kyua anăn Khua Yang leh anăn dôk tĭng kơ Khua Yang, wăt tơdah arăng plah mă dŏ ngăn digơ̆, luč jih dŏ ngăn, digơ̆ amâo huĭ ôh. Digơ̆ ngă klei anăn kyuadah thâo kơ digơ̆ “mâo ngăn dŏ jăk hĭn leh anăn dôk hlŏng lar” (êlan 34b). Digơ̆ thâo kơ ngăn dŏ digơ̆ hlăm Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê yơh jing ngăn dŏ dôk nanao hlŏng lar amâo mâo pô dưi plah mă ôh.

Bi drei, ênuk êlâo drei mrâo mă tŭ Khua Yang si ngă? Wăt tơdah prŏng hlăm gŏ sang phung đăo kơ Krist amâodah đăo mă kơ Khua Yang hjăn pô, sĭt nik tơdah bi tuôm leh hŏng Khua Yang leh anăn đăo kơ Ñu, drei čuăn lui jih knhuah dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si lăn ala.

Tơdah čuăn ngă msĕ snăn, drei srăng tuôm hŏng klei arăng bi kdơ̆ng, bi êmut, grăp čô tui si hnơ̆ng mdê mdê.

Mâo đa đa mnuih tơdah đăo leh kơ Khua Yang Yêsu, tŭ klei arăng bi hêñ lu snăk, si tô hmô arăng lač: “mnuih amâo thâo mpŭ, lui hĕ aduôn aê”. Mâo mnuih lui jih klei duah ƀơ̆ng huă hŏng klei amâo mâo kpă, amâo tŭ ôh kơ klei sun ngăn amâodah klei “mŭt ƀăng bhă ôk” snăn digơ̆ tŭ klei phung blei mnia mbĭt lač kơ digơ̆ jing “mnuih mluk, amâo thâo duah ƀơ̆ng”.

Mâo mnuih čuăn lui jih klei digơ̆ srăng čăt đĭ hlăm bruă knuă čiăng gưt kơ klei iêô yuôm hĭn jing myơr digơ̆ pô mă bruă kơ Khua Yang, hưn Klei Mrâo Mrang Jăk snăn tŭ klei arăng lač: “Mnuih luč klei mĭn, mnuih khŏ”…

Tơdah drei găn leh ênuk êlâo bŏ hŏng klei dleh dlan ƀiădah yuôm bhăn snăk, êbat leh mbĭt hŏng Khua Yang mơ̆ng sui truh ti ară anei hin, snăn ya ngă drei čiăng lŏ lui leh anăn kdŭn lĕ, boh nik tơdah thâo “klei mưn prŏng” Aê Diê pioh leh ti anăp kơ hlei pô sĭt suôr? Brei drei lač msĕ si pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ lač leh snei: “Bi drei, amâo jing ôh hlăm phung kdŭn leh anăn luč, ƀiădah hlăm phung djă pioh klei đăo čiăng bi mtlaih kơ mngăt” (êlan 39). Halêluya!

Mkă hŏng ênuk êlâo tui hlue Khua Yang, hŏng si klei đăo drei dôk hdĭp?

Wah lač: Ơ Khua Yang, hdơr wĭt kơ ênuk êlâo, wăt tơdah tuôm lu klei dleh dlan, ƀiădah bi mni kơ Ih đru kâo mâo klei ktang dôk kjăp ti anăp klei arăng ngă jhat. Akâo Khua Yang yua jih klei bi knal anăn bi mđĭ ai kâo ară anei hin, čiăng kâo dôk sĭt suôr nanao grăp hruê, dôk kjăp nanao hlăm klei đăo tơl knhal tuč. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Timôthê 3:1-5:2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNco Txog Yav Tas Los – 13/11/2023
Bài tiếp theoNhớ Lại Những Ngày Đầu Tiên – 13/11/2023