Nao Kơ Khua Yang Yêsu Hŏng Klei Đăo – 18/1/2022

776

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 9:18-19

Êlan kliăng: “Hriê bĕ kơ kâo, Ơ jih jang mnuih êmăn leh anăn gui ktrŏ, leh anăn kâo srăng brei diih mdei” (Y‑Mathiơ 11:28).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô nao duah Khua Yang Yêsu? Ya klei ñu čiăng? Ya ngă Khua Yang Yêsu wĭt lač klei pô anei akâo? Si knuih brei drei mâo tơdah wah lač akâo kơ Khua Yang đru dŭm klei truh hlăm hdĭp pô?

Hlăk êjai Khua Yang Yêsu dôk wĭt lač klei êmuh kơ phung ƀĭng kna Y‑Yôhan snăn mâo sa čô pô kiă kriê sang bi kƀĭn, anăn ñu Y‑Jairus nao duah Khua Yang (Y‑Luk 8:41; Y‑Markôs 5:22). Hlăm wưng arăng mă jing hlŭn ăt msĕ mơh leh arăng bi rai Sang yang Yêrusalem, phung Yuđa mkŏ mjing lu sang bi kƀĭn ti gŭ klei kiă kriê mơ̆ng khua sang bi kƀĭn. Pô anei mâo bruă klam mkŏ mjing klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, bi hriăm klei bhiăn, leh anăn đru bruă hlăk êjai kkuh mpŭ (Y‑Luk 4:20). Anei jing sa anôk bruă mâo lu mnuih mpŭ. Phung khua sang bi kƀĭn ăt khăng bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang msĕ si phung Pharisi (Y‑Luk 13:14). Kyua anăn bruă Y‑Jairus hưn nao čiăng akâo Khua Yang Yêsu jing sa bruă mdê snăk, năng ai ñu srăng tlă anăp hŏng klei phung Pharisi kah mbha leh anăn čhal lač, boh nik srăng luč bruă. Leh anăn yuôm bhăn hĭn, ñu “buôn ti anăp Khua Yang”. Bruă “buôn” bi êdah klei “huĭ mpŭ” amâodah “kkuh mpŭ” hŏng phung năng mpŭ.

Ya ngă khua sang bi kƀĭn anei ngă leh anăn mâo knuih msĕ snăn? Ñu dôk mâo sa klei čiăng prŏng snăk, “Anak mniê kâo mrâo djiê” leh anăn ñu đăo knŏng hjăn Khua Yang Yêsu dưi bi mhdĭp anak ñu, “Ƀiădah hriê bĕ, ênă kngan Ih kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ srăng hdĭp” (êlan 18). Mơ̆ng klei khua sang bi kƀĭn akâo, drei ƀuh dua mta. Tal sa, ñu đăo Khua Yang Yêsu jing Pô Doh Jăk mơ̆ng Aê Diê bi êdah hlăm bruă ngă buôn kkuh kơ Khua Yang amâo djŏ dôk dơ̆ng akâo ôh. Tal dua, klei đăo ñu prŏng snăk leh anăn kluôm ênŭm hlăm klei myang Khua Yang Yêsu dưi mdrao hlao. Khua Yang Yêsu ƀuh klei đăo hŏng ai tiê khua sang bi kƀĭn ênguôt hnĭng luč klei čang hmăng, bi ti gŭ pô jih ai tiê, kyua anăn “Yêsu kgŭ tui hlue khua anăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu” (êlan 19).

Drei đăo sĭt khua sang bi kƀĭn nao kơ Khua Yang Yêsu leh djăp klei gĭr mdrao kơ anak mniê ñu amâo dưi ôh leh anăn knhal tuč anak ñu djiê, ƀiădah lĕ hŏng Khua Yang klei yuôm bhăn hĭn jing klei đăo. Wăt tơdah klei ñu đăo ka kluôm ênŭm ôh ƀiădah klei đăo anăn ba ñu mŭt hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang Yêsu.

Klei bi hmô mơ̆ng khua sang bi kƀĭn mñă kơ drei brei tui hriăm đăo knang kơ Khua Yang hlăm djăp boh klei. Dŭm klei mĭn amâo đăo, đing leh anăn mgao năng ai jing dŭm klei bi găn drei nao kơ Khua Yang hŏng klei đăo wah lač hưn klei truh kơ pô. Khua Yang Yêsu iêô mthưr drei jao bĕ klei ktrŏ drei kơ Ñu leh anăn drei srăng thâo klei Khua Yang wĭt lač hlăm klei hdĭp pô.

Drei nao kơ Khua Yang hŏng klei đăo kluôm ênŭm leh ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih mă jih klei amâo đăo, klei đing leh anăn klei mgao čiăng kâo êran nao kơ Khua Yang hưn klei truh hlăm klei hdĭp pô. Akâo kơ Ih thiăm kơ kâo klei đăo čiăng thâo klei Ih wĭt lač hlăm djăp klei mâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 19:1 – 20:8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLos Cuag Yexus Ntawm Kev Ntseeg – 18/1/2022
Bài tiếp theoĐến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin – 18/1/2022