Los Cuag Yexus Ntawm Kev Ntseeg – 18/1/2022

977

 

Mathais 9:18-19

Nqi cim: 

Nej cov uas sab sab vim ris nra hnyav, nej cia li los cuag kuv, kuv yuav cia nej so” (Mathais 11:28).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus neeg tuaj nrhiav Tswv Yexus yog leejtwg?
  • Nws muaj kev cheemtsum dabtsi?
  • Vim li cas Tswv Yexus teb tus neeg ntawd cov lus thov?
  • Peb muaj tus cwjpwm zoo li cas thaum peb qhia peb tej teebmeem rau Vajtswv?

Lub sijhawm uas Tswv Yexus tseem tabtom teb Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej cov thwjtim tej lus nug, ces cov Yudais ib tug nom ua haujlwm hauv tsev sablaj npe hu ua Yailus tuaj cuag Yexus (Lukas 8:41; Malakaus 5:22). Ncua caij nyoog uas cov Yixalayees raug poob mus ua cev qhev tim Npanpiloos rov qab los, lawv muaj ntau lub tsev sablaj rau Vajtswv haivneeg tau sib ntsib kawm Vajtswv tej kevcai ua ke, thiab tsa muaj tus saibxyuas lub tsev ntawd. Tus neeg no lub luag haujlwm yog npaj kev pehawm Vajtswv, qhia Vajtswv txoj kevcai, thiab ceev tej cuabyeej hauv tsev sablaj (Lukas 4:20). Ua tes haujlwm no kuj yog ib lub meejmom uas muaj ntau leej saib taus. Ib txhia neeg uas yog cov saibxyuas lub tsev sablaj kuj tawmtsam tus Tswv zoo ib yam li cov neeg Falixais thiab (Lukas 13:14). Qhov uas Yailus tuaj nrhiav thiab thov Yexus tabmeeg yog ib qhov uas xav tsis thoob, vim nws tuaj li ntawd yuav raug cov neeg Falixais ntxub thiab tawmtsam, tej zaum tseem yuav raug luag muab nws rho lub meejmom mus. Thiab ib qhov tshwjxeeb, yog nws “tuaj txhos caug ntawm Yexus kotaw thiab thov”. Qhov uas “txhos caug” qhia tawm tus cwjpwm “hwm” lossis “pehawm” tus neeg uas yus saib tseemceeb.

Vim li cas tus neeg saib lub tsev sablaj no muaj tus cwjpwm zoo li ntawd? Vim nws tabtom muaj kev cheemtsum uas yog “tus ntxhais nyuam qhuav tu siav nrhothiab nws ntseeg hais tias tsuas yog Tswv Yexus xwb thiaj cawm tau nws tus menyuam, nws thiaj hais tias “thov koj mus tsa tes rau saum nws, nws thiaj yuav ciaj rov los(nqe 18). Los ntawm tus neeg saib lub tsev sablaj cov lus thov, peb pom ob yam. Tim ib, nws ntseeg hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv tus uas dawbhuv dhau los ntawm qhov uas nws txhos caug thov tsis yog sawv ntsug thov. Tim ob, nws ntseeg hais tias Tswv Yexus yeej yuav kho tau nws tus menyuam zoo xwb xwb. Tswv Yexus pom tus nom ntawd txojkev ntseeg loj nrog rau nws txojkev nyuaj siab thiab kev txo hwjchim, yog li ntawd Yexus txawm sawv tsees nrog tus nom ntawd mus, Yexus cov thwjtim nrog Yexus mus thiab (nqe 19).

Peb ntseeg hais tias tus neeg saib lub tsev sablaj no tuaj cuag Tswv Yexus tom qab uas nws twb siv zog kho nws tus ntxhais kawg tswvyim, thaum kawg tus ntxhais txawm tuag lawm, tiamsis raws li tus Tswv saib, mas qhov tseemceeb yog txojkev ntseeg. Txawm yog tus nom ntawd txojkev ntseeg tsis tau tiav, los txojkev ntseeg ntawd twb coj nws los koom nrog Tswv Yexus lawm.

Tus neeg uas saib lub tsev sablaj no tus qauv qhia rau peb yuav tsum ntseeg thiab cia siab rau tus Tswv txhua lub tsamthawj. Txojkev xav uas tsis muaj kev ntseeg, ua xyem xyav thiab ua kom lwm tus qhuas, yog tus ntsa lajkab thaiv kom peb mus cuag tsis tau tus Tswv los ntawm kev ntseeg. Tswv Yexus niaj hnub nqua hu kom peb cia li muab peb lub nra hnyav rau Nws ris, los cuag Nws peb thiaj yuav tau so.

Peb puas los cuag tus Tswv los ntawm lub siab ntseeg tiag tiag?

 

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, thov Koj tshem tej kev xav uas tsis muaj ntseeg, ua xyem xyav, thiab ua kom lwm tus qhuas tawm hauv nyuam yaus mus, kom nyuam yaus los cuag tau Koj thiab qhia nyuam yaus tej teebmeem rau Koj. Thov Koj pub kom nyuam yaus muaj kev nseeg ntawm Koj txhua lub tsamthawj. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 19:1-20:8

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư Y Khoan ÊBan
Bài tiếp theoNao Kơ Khua Yang Yêsu Hŏng Klei Đăo – 18/1/2022