Năng Lực Của Tình Yêu (2) – 10/4/2018

1674

 

I Giăng 2:8

 “Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đưa ra một đặc tính nào khác của điều răn yêu thương? Đặc tính này được bày tỏ trong ai và như thế nào? Làm sao điều răn yêu thương này có thể được bày tỏ trong đời sống Cơ Đốc nhân?

Mặc dù yêu thương là “điều răn cũ”, nhưng Sứ đồ Giăng cũng đưa độc giả đến một đặc tính khác khi cho biết “ta cũng viết cho anh em điều răn mới”. Trong tiếng Hy Lạp, từ “mới” ở đây không phải là mới cũ theo thời gian, nhưng mới liên quan đến bản chất bên trong hay chất lượng của sự vật. Sự mới mẻ của điều răn không phải là mới trong từ ngữ của nó, nhưng trong sự bày tỏ của tình yêu, “là điều chân thật trong Chúa.” Cho dù Cựu Ước đã dạy rất nhiều về tình yêu, nhưng chưa bao giờ tình yêu được bày tỏ một cách trọn vẹn và toàn hảo qua sự nhập thể của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một ví dụ về tình yêu qua cách mà Ngài kinh nghiệm trong mối thông công với Đức Chúa Cha: tin cậy, bày tỏ mọi sự, thuận phục (Giăng 3:35; 5:20; 15:10). Ngài đã tái xác nhận tình yêu trong cách Ngài yêu người khác: bất chấp người khác là bạn bè, tội nhân, môn đồ, hay những người xử án Ngài. Chúa Giê-xu cũng đã dạy các môn đồ yêu người khác qua cách Ngài yêu họ được bày tỏ trong sự khiêm nhường, phục vụ (Giăng 13). Chúa Giê-xu đã liên kết tình yêu của Ngài với sự vui lòng hy sinh sự sống của Ngài cho người khác (Giăng 10:11,15,17-18); và Ngài cho thấy năng lực của tình yêu đem đến sự cứu rỗi cho con người (Giăng 3:16).

Điều răn phải yêu thương không chỉ mới vì được bày tỏ hoàn hảo trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu, nhưng cũng được bày tỏ trong cuộc đời của những người theo Ngài, “là điều chân thật… trong anh em”. Tình yêu của Cơ Đốc nhân dành cho nhau là sự minh chứng đầy vinh hiển của sự sáng tạo mới trong Chúa (II Cô-rinh-tô 5:17).

Điều răn phải yêu thương được Sứ đồ Giăng nói là mới cũng vì khả năng thực hiện của nó trong đời sống người theo Chúa, “vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng.” Chúa Giê-xu cho những người theo Ngài một lời hứa rõ ràng: “sự tối tăm đã tan rồi”, người tin nhận Chúa Giê-xu không cần phải bước đi trong sự tối tăm nữa, họ không còn phải làm nô lệ cho sự cay đắng, buồn giận, ganh ghét (Cô-lô-se 1:13). Chúng ta không chỉ được cứu khỏi sự tối tăm và dời qua nước sáng láng, nhưng Sự Sáng của Chúa cũng sẽ làm cho mệnh lệnh yêu thương trở thành hiện thực trong đời sống chúng ta.

Bạn đã và đang kinh nghiệm năng lực mới trong việc thực hành điều răn yêu thương này như thế nào?

Lạy Chúa, xin Ngài làm mới lại điều răn yêu thương trong đời sống con. Xin cho con có thể sống cuộc đời yêu thương như Chúa đã yêu con, và hy sinh mọi sự vì con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org