Mŭt Hlăm Klei Bi Mguôp Hŏng Yêhôwa – 29/7/2021                                       

367

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 24: 1-11.

 

Êlan kliăng:Y-Môis mă êrah leh anăn hƀrah ti dlông phung ƀuôn sang, leh anăn lač, “Nĕ anei, êrah klei bi mguôp Yêhôwa ngă leh hŏng diih tui si jih klei blŭ anei (Klei Kbiă 24:8).

 

 Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung ƀuôn sang Israel bi mklă êlâo kơ mŭt hlăm klei bi mguôp hŏng Yêhôwa? Ya klei yuôm bhăn hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ênuk anăn leh anăn hŏng phung đaŏ kơ Krist hruê anei mơ̆ng bruă myơr mnơ̆ng čuh, ngă yang hŏng êmô, mă êrah hƀrah ti dlông phung ƀuôn sang?

 

Y-Môis lŏ yăl dliê djăp klei blŭ leh anăn klei bhiăn Yêhôwa lač kơ phung ƀuôn sang Aê Diê, diñu hrăm mbĭt lač srăng gưt klei Aê Diê mtă (êlan 3). Y-Môis lŏ wĭt čih djăp Klei Yêhôwa Blŭ, mâo Pluh Mta Klei Bhiăn leh anăn dŭm klei bhiăn Aê Diê mrâo bi hriăm (Klei Kbiă 20-23) čiăng dlăng kơ phung ƀuôn sang hmư̆ (êlan 4,7). Klei Aê Diê Blŭ brei čih pioh bi jăk huĭdah hiu hưn amâo djăp ênŭm amâodah amâo djŏ. Kyua anăn, hruê anei drei mâo Hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Aê Diê Blŭ ktrâo lač kơ klei hdĭp drei. Leh anăn Y–Môis kgŭ pĭt ưm, mdơ̆ng sa boh knưl ti jơ̆ng čư̆, leh anăn mdơ̆ng pluh dua klŏ boh tâo tui si ênoh yap phung pluh dua găp djuê Israel (êlan 4). Mdê hŏng phung amâo đaŏ kkuh kơ rup yang, knưl kkuh mpŭ kơ Aê Diê knŏng mâo klei bi hmô mơ̆ng pluh dua găp djuê Israel ƀiădah amâo mâo ôh klei bi knăl mkăn kơ Pô digơ̆ kkuh mpŭ. Kyua Aê Diê jing pô kpă ênô, amâo mâo ôh klei bi hmô dưi ngă rup bi hmô kơ Ñu. Y-Môis tiŏ nao phung êkei hlăk ai Israel myơr kơ Yêhôwa mnơ̆ng myơr čuh leh anăn ngă yang hŏng êmô jing mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang. Ti anăp sang phat kđi doh jăk Aê Diê snăn grăp čô mnuih soh jing năng hŏng klei dliê. Ƀiădah Aê Diê ăt jing klei khăp, Ñu mâo hdră msir kơ anak mnuih. Hlăm ênuk Bi Mguôp Hđăp, Aê Diê tŭ ư djiê mơ̆ng mnơ̆ng myơr čuh hrô kơ mnuih soh. Êrah, klei bi hmô klei djiê mơ̆ng mnơ̆ng myơr čuh ăt jing klei bi hmô kơ klei hdĭp phung dưi mâo klei pap brei. Êrah mnơ̆ng myơr čuh jing klei bi hmô kơ klei Khua Yang Yêsu djiê, Êđai Biăp Aê Diê tuh êrah čiăng bi mtlaih jih jang mnuih (Hêbrơ 9:9 – 10:24).

Êlâo kơ hưn klei bi mguôp leh anăn hƀrah ti dlông phung ƀuôn sang Aê Diê, Y-Môis dlăng kơ diñu hmư̆ Hdruôm hră Klei bi mguôp Yêhôwa, leh anăn sa bliư̆ dơ̆ng, diñu bi mklă srăng gưt djăp Klei Aê Diê Blŭ lač leh (êlan 7). Y-Môis mă mkrah êrah tuh ti knưl, jing Aê Diê tŭ yap mnơ̆ng myơr leh anăn pap brei klei soh jih jang mnuih ƀuôn sang. Mkrah êrah dưm hlăm hmăm pioh hƀrah ti dlông phung ƀuôn sang, jing diñu dưi pap brei klei soh kyua êrah mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn diñu dưi nao giăm Aê Diê. Boh nik sĭt phung ƀuôn sang Aê Diê gưt hluê si Klei bhiăn Aê Diê hŏng klei kluôm ênŭm, diñu dưi mguôp kjăp hlăm klei bi mguôp Aê Diê. Hruê anei, hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo Aê Diê, brei klei jih ai tiê khăp leh anăn mpŭ kơ Aê Diê bi êdah hlăm klei gưt asăp, hluê ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ (Y-Yôhan 14:21).

 

Si ngă drei bi êdah klei gưt asăp kluôm ênŭm Klei Aê Diê Blŭ hlăk êjai hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo?

Ơ Khua Yang Yêsu pô khăp! Kyua Ih djiê hrô kơ kâo ti kyâo bi kal, ară anei kâo dưi pap brei, dưi mâo klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Aê Diê. Akâo kơ Ih brei kơ kâo dôk nanao hlăm klei bi mguôp hŏng Ih leh anăn djă pioh kluôm ênŭn klei Ih mtă.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

 

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

 

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 8:24-9:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư phân ưu cùng gia đình Cố Mục sư Trí sự Nguyễn Đình Hiệu
Bài tiếp theoBước Vào Giao Ước Với Đức Giê-hô-va – 29/7/2021