Muaj Lub Siab Ua Haujlwm Tseeb – 26/8/2023 

1252

 

 

II Kauleethaus 13:9-13

Nqe cim:

“Thaum peb qaug zog nej muaj zog peb zoo siab kawg li. Peb thiaj thov Vajtswv pab nej kom nej ua tau nej lub neej zoo zuj zus ntxiv” (II Kauleethaus 13:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Timthawj Paulus xav kom cov ntseeg hauv Kauleethaus ua tau tej yam dabtsi?

–  Paulus muaj lub siab ua haujlwm li cas?

–  Peb kawm tau dabtsi ntawm tus muaj lub siab ua haujlwm tseeb?

Nyob hauv cov lus xaus ntawm tsab ntawv, timthawj Paulus xav kom cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus paub hais tias, txawm nws raug luag muab saib tsis taus li tus tsis muaj nqis los xij, thaum nws saib pom lawv sab ntsujplig muaj zog, paub ua lub neej dawbhuv, tuav kev ntseeg khov kho thiab paub ua tes haujlwm zoo ces timthawj Paulus zoo siab lawm (nqe 9). Lub vimchiv uas timthawj Paulus xa tsab ntawv ua ntej rau lawv yog xav kom txhua tus uas ua txhaum paub txog lawv kev txhaum thiab lees txim ua ntej Paulus yuav ntsib lawv, “thaum kuv tuaj xyuas nej txawm yog kuv yeej muaj cuabkav cem nej los kuv yuav tsis hais hnyav rau nej. Rau qhov peb tus Tswv Yexus Khetos tsuas pub kuv muaj cuabkav tsa nej lub neej xwb, kuv tsis muaj cuabkav yuav rhuav nej lub neej” (nqe 10b). Timthawj Paulus qhia meej txhua lub meejmom thiab hwjchim uas Vajtswv pub rau pawg ntseeg yog sib pab, sib txhawb hauv tus Tswv lub cev xwb, tsis yog siv los sib rhuav.

Timthawj Paulus txoj kev mob siab ua Vajtswv tes haujlwm tsimnyog peb yuavtsum kawm xyaum. Txawm yog cov ntseeg hauv Kauleethaus hais tej lus liam txim, saib tsis taus nws, los nws tseem muaj lub siab hlub lawv, yuav pab kom lawv loj hlob hauv sab ntsujplig. Timthawj Paulus ntshaw muaj lub siab li ib tus tub qhe rau siab ua Vajtswv tes haujlwm, muaj lub siab hlub thiab txaus siab ua sawvdaws qhev (II Kauleethaus 4:5). Paulus zoo siab tso txhua yam tseg vim cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus, txawm yuav ua li cas los xij, yog pab tau cov ntseeg loj hlob rau sab ntsujplig ces txawm yuav raug thuam, raug saib tsis taus los Timthawj Paulus tsis quav ntsej (nqe 7, 9). Tus neeg ua Vajtswv haujlwm tseeb nws xav txog lwm tus ntau dua li rov xav txog yus tus kheej. Ua li ntawd yog ua li Yexus tus qauv uas thaum Nws los rau hauv lub ntiajteb no (Malakaus 10:45).

Thiab thaum kawg, timthawj Paulus ntuas cov ntseeg cia li “xyaum ua nej lub neej kom zoo kawg nkaus”,  txhais hais tias lawv yuavtsum muaj lub neej sab hauv lub siab, sab ntsujplig, sab nqaij tawv puavleej hloov dua tshiab huv tibsi kom npaj txhij yuav ua txhua tes haujlwm zoo thiab tsis ua phem ntxiv lawm. Yog ua tau li ntawd, lawv yuav pom txog Vajtswv kev hlub thiab Vajtswv txoj kev kaj siab yuav nyob hauv lawv. Xaus tsab ntawv, timthawj Paulus thov Vajtswv foom koob hmoov nplua mias rau cov ntseeg. “Thov peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej. Thov Vajtswv hlub nej. Thiab thov Vajtswv tus Ntsujplig uas ua rau nej nyob sib raug zoo nrog nraim nej nyob”.

Peb txhua tus ntseeg puavleej tau Vajtswv cawm thiab hu los ua Vajtswv ib tus tub qhe, nyias muaj nyias ib tes haujlwm rau Vajtswv. Qhov tseemceeb tsis yog saib tes haujlwm loj lossis me, tiamsis saib peb puas mob siab ua xwb. Cia li muaj lub siab ua haujlwm zoo thiab tseeb raws li Tswv Yexus tus qauv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, ua Koj tsaug uas Koj tau cawm thiab pub nyuam yaus muaj feem tau ua koj tes haujlwm. Thov pab nyuam yaus paub xav txog lwm tus kev cheemtsum  heev dua li nyuam yaus xav txog nyuam yaus tus kheej. Thov pab nyuam yaus muab siab ua haujlwm raws li Tswv Yexus tus qauv. Amees.

Peb puas muaj lub siab ua Vajtswv haujlwm li ib tus tub qhe lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 10:1-43.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUB.CĐGD: Giới Thiệu Sách Học Kinh Thánh Thư Cô-lô-se và Phi-lê-môn Của Mục Sư Nguyễn Thỉ
Bài tiếp theoAi Tiê Mnuih Mă Bruă Kpă Ênô – 26/8/2023