Mnuih Kreh Mưč – 30/6/2024

870

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:24

Êlan kliăng: “Arăng pia “mnuih kreh mưč” kơ pô mgao leh anăn krưh, ñu hdĭp hŏng klei mgao snăk” (Klei Bi Hriêng 21:24)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si jing “mnuih kreh mưč leh anăn ya klei bi êdah ? Si Klei Aê Diê Blŭ mtô brei ngă hŏng mnuih kreh mưč? Ya ngă brei drei hdĭp luă gŭ hlăm Sang Aê Diê, gŏ sang leh anăn yang ƀuôn ?

Pô arăng pia jing “kreh mưč ” hlăm Klei Bi Hriêng 21:24 jing phung dưm pô ti dlông, mgao, lač pô thâo djăp mta klei anăn mgao snăk. Mnuih “kreh mưč” tlao mưč nanao leh anăn hngah kơ klei sĭt nik, amâo bi ti gŭ pô tui hriăm ôh. Knuih ti anăp klei mtă amâodah klei ƀuah mkra ƀrư̆ brei ƀuh klei mluk mgu diñu. Phung hdĭp snăn dưi dlăng jing mnuih mluk kyua diñu knŏng mđing hlăm klei thâo mĭn ti lăn ala anei kyua anăn amâo lŏ êpa hmao hlăm mngăt čiăng duah klei thâo mĭn Aê Diê ôh. Hŏng mnuih mgao, phung kreh mưč amâo dưi mâo ôh klei thâo mĭn sĭt, wăt tơdah tui duah dưn, kyua čiăng hriăm klei kpă ênô Aê Diê snăn brei phung hriăm mâo klei mĭn luă gŭ leh anăn klei thâo săng (Klei Bi Hriêng 14:6).

Klei Aê Diê Blŭ mtô phung “kreh mưč” snăn ăt kăn năng kơ drei mtô lač: “Hlei pô mkra mnuih kreh mưč srăng mă tŭ klei jhat kơ ñu pô, leh anăn hlei pô ƀuah mnuih ƀai srăng mă tŭ klei ñu tăm pah. Đăm ƀuah ôh kơ mnuih kreh mưč, huĭdah ñu bi êmut kơ ih; ƀuah kơ mnuih thâo mĭn leh anăn ñu srăng khăp kơ ih” (Klei Bi Hriêng 9:7-8). Klei khăng ƀuh hlăm Sang Aê Diê, phung riêng gah amâodah anôk mă bruă, phung “kreh mưč” ba nanao klei amâo thâo bi djŏ, bi rai, kyua anăn Mtao Y-Salômôn mtô kjăp snei: “Suôt hĕ mnuih kreh mưč leh anăn klei bi mneh msao srăng ruê̆, klei bi tăng leh anăn klei dlao wač srăng tuč” (Klei Bi Hriêng 22:10).

Jih hƀuê ênuk anak mnuih, mâo leh lu klei hriăm kơ klei amâo tŭ jing tơdah anak mnuih mgao. Sa klei bi hmô êdah êdi jing tơdah anak mnuih ngă mgao mdơ̆ng sang êñan Ƀaƀel, diñu sa ai tiê bi lač snei: “Diñu lač, “Bơ drei, brei drei ngă sa boh ƀuôn prŏng, leh anăn sa boh sang êñan, kŏ ñu sô̆ ti adiê. Brei drei duah klei hing ang, huĭdah drei srăng klah đuĕ hiu tar ƀar lăn ala” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 11:4). Mơ̆ng klei mgao anăn, anak mnui čiăng hdĭp hlue si klei pô čiăng, amâo tui si klei Aê Diê čiăng ôh, kyua anăn diñu tŭ klei bi kmhal, Khua Yang bi lŭk klei blŭ phung lăn ala leh anăn bi bra đuĕ hĕ diñu mdê mdê tar ƀar ti rŏng lăn ala (Klei Mphŭn Dơ̆ng 11:1-9).

Phung anak Aê Diê brei jih ai tiê luă gŭ, hlăm klei hdĭp leh anăn hlăm bruă Khua Yang jao brei duah klei Khua Yang čiăng, đăm knang ôh kơ klei thâo mĭn hjăn pô. Pô čih hră Y-Yakơ mñă wĭt sa klei bhiăn amâo bi mlih ôh: “Aê Diê bi kdơ̆ng hŏng phung mgao, ƀiădah brei klei pap kơ phung luă gŭ” (Y-Yakơ 4:6). Brei drei hdơr, tơdah drei mgao, kreh mưč kơ phung mkăn, ăt jing drei dlăng klei Khua Yang čiăng hơăi mang, amâo tui hriăm ôh klei thâo mĭn Khua Yang leh anăn ăt dlăng hơăi mang klei dưi Aê Diê.

Drei luă gŭ tui hriăm leh anăn hdĭp luă gŭ hlăm Sang Aê Diê, ala ƀuôn leh anăn gŏ sang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua Klei Aê Diê Blŭ mñă kơ kâo hlăm knuih hdĭp grăp hruê. Akâo kơ Khua Yang brei kâo tui duah leh anăn tui hriăm klei Ih čiăng, čiăng kơ kâo hdĭp luă gŭ, thâo khăp msĕ si Khua Yang mtô leh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Neeg Muaj Plhus – 30/6/2024
Bài tiếp theoNgười Nhạo Báng – 30/6/2024