Mnâo Ƀâo Mngưi Mơ̆ng Klei Mrâo Mrang Jăk – 25/5/2022

813

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 2:12-17.

Êlan kliăng: “Ƀiădah bi mni kơ Aê Diê, Pô atăt hmei dưi nanao hlăm Yang Krist, leh anăn kyua hmei Ñu rah mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng klei thâo kral Ñu tar ƀar. (II Kôrantô 2:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl đuĕ mơ̆ng ƀuôn Trôas čiăng nao kơ čar Masêdôn? Si Aê Diê tuh mnâo ƀâo mngưi kơ klei thâo kral Aê Diê djăp anôk mơ̆ng êpul hiu hưn klei mrâo mrang jăk mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl? Si drei ngă čiăng dưi tuh mnâo ƀâo mngưi kơ klei thâo kral Aê Diê hlăm dŭm anôk Aê Diê dưm?

Y‑Tit jing sa čô mnuih Grek đăo leh kơ Khua Yang Yêsu, ñu jing mnuih mâo Khua ƀĭng kna Y‑Pôl đăo knang leh anăn khăp hlăk êjai hrăm mbĭt hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung ka đăo (Galati 2:1-3). Hlăm hră Khua ƀĭng kna Y‑Pôl, drei thâo ñu hur har čiăng bi tuôm hŏng Y‑Tit ti ƀuôn Trôas čiăng hmư̆ klei hâo hưn kơ Sang Aê Diê Kôrantô, ƀiădah leh truh tinăn snăn ñu amâo bi tuôm ôh, anăn jing mta phŭn ñu kbiă mơ̆ng Trôas čiăng nao ti Masêdôn duah Y‑Tit. Wăt tơdah “mâo sa boh ƀăng bhă Khua Yang pŏk leh kơ kâo” ti Trôas (êlan 12b), ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl amâo dưi hơĭt ai tiê ôh kyua ka thâo ôh boh klei phung đăo ti Kôrantô si ngă leh dlăng hră ñu čih mâo Y‑Tit ba kơ diñu anăn ñu ruăt bi ktlah hŏng phung đăo ti Trôas (êlan 13).

Mơ̆ng êlan 14, năng ai ti Masêdôn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi tuôm leh hŏng Y‑Tit leh anăn mâo klei mơak kyua klei soh phung đăo hlăm Sang Aê Diê Kôrantô dưi msir mgaih êjai, klei satan čiăng bi kah êpul ñu hŏng Sang Aê Diê Kôrantô amâo tŭ jing ôh (II Kôrantô 7:5-7), kyua anăn ñu myơr kơ klei bi mni kơ Aê Diê, Pô brei kơ ñu klei mơak kơ klei tŭ dưi amâo mdê ôh hŏng rup pô ba anăp hlăm êpul kahan êbat ruê̆ leh mblah dưi. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač “Ƀiădah bi mni kơ Aê Diê, Pô atăt hmei dưi nanao hlăm Yang Krist, leh anăn kyua hmei Ñu rah mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng klei thâo kral Ñu tar ƀar” (êlan 14). “Hlăm yang Krist” leh anăn “mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng klei thâo kral Ñu”, amâo mâo ôh ya mnơ̆ng jing dŏ Y‑Pôl. Ñu sĭt suôr hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ ôh msĕ si lu phung khua bi hriăm mgưt kyua klei tŭ dưn kơ hjăn pô mčeh klei hiu hưn (êlan 17). Kyua anăn êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl jing mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng Yang Krist, leh anăn mơ̆ng diñu Aê Diê “…rah mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng klei thâo kral Ñu tar ƀar”.

Hruê anei, hrô kơ bruă jing mnuih čiăng Aê Diê brei klei thâo kral Ñu kơ lu mnuih drei bi tuôm, snăn lu mông kyua klei tŭ dưn kơ hjăn pô amâodah čiăng kơ pô mkăn mpŭ kơ pô anăn đa đa mnuih amâo đru kơ phung mkăn jing ƀĭng kna Aê Diê ôh ƀiădah lŏ ktŭng ba phung mkăn jing ƀĭng kna kơ pô. Digơ̆ jing phung “mgưt” Klei Aê Diê Blŭ. Akâo kơ Aê Diê brei drei hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk sĭt nik “ti anăp Aê Diê hlăm Krist” (êlan 17) čiăng Aê Diê yua drei bi lar mnâo ƀâo mngưi Klei Mrâo Mrang Jăk kơ tar ƀar anôk drei dôk hdĭp leh anăn mă bruă.

Grăp djuê leh anăn ƀĭng găp drei dưi mâo leh mnâo ƀâo mngưi Klei Mrâo Mrang Jăk mơ̆ sĭt bi tuôm hŏng drei amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang! Akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyua kâo êdu awăt ka sĭt suôr ôh hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang. Akâo kơ Ih bi mlih mrâo kâo grăp hruê čiăng mơ̆ng klei hdĭp kâo Aê Diê rah mnâo ƀâo mngưi kơ klei thâo kral Ih hlăm tar ƀar anôk.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 37:21-40; 38:1-12

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPa Tshuaj Tsw Qab Ntawm Txojmoo Zoo – 25/5/2022 
Bài tiếp theoMùi Thơm Của Tin Lành – 25/5/2022