Pa Tshuaj Tsw Qab Ntawm Txojmoo Zoo – 25/5/2022 

612

 

 

II Kauleethaus 2:12-17

Nqe cim

“Peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv niaj hnub coj peb txoj haukev, rau qhov Yexus Khetos twb ua rau peb muaj yeej lawm. Vajtswv txib peb mus qhia Yexus Khetos zaj rau txhua qhov ib yam li tej pa tshuaj tsw qab uas tsw thoob plaws txhua qhov txhia chaw!” (II Kauleethaus 2:14).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas Timthawj Paulus maj ncaim lub nroog Tau-as mus rau pem Makedaunias?
  • Vajtswv tseb tej pa tshuaj tsw qab txog Tswv Yexus zaj thoob plaws txhua qhov txhia chaw dhau los ntawm Timthawj Paulus pab neeg uas tawm mus qhia Txojmoo Zoo zoo licas?
  • Peb yuav ua dabtsi kom tseb tawm tau tej pa tshuaj tsw qab hais txog Tswv Yexus zaj nyob rau qhov chaw uas tus Tswv cia peb nyob?

Titus yog ib tug neeg Kilis uas ntseeg tus Tswv Yexus lawm, nws yog tus uas tau Timthawj Paulus hlub heev thiab tso siab tau thaum lawv koom tes mus qhia Txojmoo Zoo rau lwm haivneeg (Kalatias 2:1-3). Dhau ntawm Timthawj Paulus tsab ntawv, peb pom tau hais tias nws xav ntsib Titus hauv lub nroog Tau-as kom tau hnov piav txog Pawg Ntseeg Kauleethaus, tiamsis thaum nws tuaj txog qhov chaw no tsis ntsib Titus, ntawd yog lub vimchij ua rau nws ncaim Tau-as mus nrhiav Titus pem Makedaunias. Txawm Timthawj Paulus hais tias “tus Tswv twb qhib kev rau kuv ua haujlwm” nyob hauv lub nroog Tau-as lawm (nqe 12b), los Timthawj Paulus yeej tsis tau qab siab thaum nws tsis tau paub txog cov ntseeg hauv Kauleethaus kev noj nyob tomqab uas nws sau thawj tsab ntawv rau Titus coj tuaj rau lawv. Yog li ntawd nws thiaj maj ncaim cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Tau-as (nqe 13).

Txij li nqe 14, tej zaum yog nyob pem Makedaunias, Timthawj Paulus tau

ntsib Titus thiab hnov xov zoo txog tej kev txhaum hauv Pawg Ntseeg Kauleethaus

twb daws tau lawm, dab Ntxwgnyoog lub tswvyim ua kom nws thiab Pawg Ntseeg Kauleethaus muaj kev kub ntxhov raug puastsuaj lawm (II Kauleethaus 7:5-7), twb yog vim li ntawd Timthawj Paulus thiaj tawm lus ua Vajtswv tsaug, Vajtswv yog tus pub rau nws muaj kev zoo siab, muaj yeej zoo ib yam li tus uas coj pab tubrog tawmtsam yeej yeebncuab rov los. Timthawj Paulus hais tias “…Vajtswv niaj hnub coj peb txoj haukev, rau qhov Yexus Khetos twb ua rau peb muaj yeej lawm. Vajtswv txib peb mus qhia Yexus Khetos zaj rau txhua qhov ib yam li tej pa tshuaj tsw qab uas tsw thoob plaws txhua qhov txhia chaw.!” (nqe 14). “Yexus Khetos ua rau muaj yeej” thiab “tej pa tshuaj tsw qab uas yog Tswv Yexus zaj”, tsis hais dabtsi txog Timthawj Paulus tus kheej li. Nws yeej meem ncajncees qhia Vajtswv Txojlus tsis zoo li cov xibhwb cuav uas muab Vajtswv txojlus coj mus muag noj muag haus (nqe 17). Twb yog vim li ntawd Timthawj Paulus pab neeg uas tawm mus qhia Txojmoo Zoo thiaj tseeb yog Yexus Khetos tej pa tshuaj tsw qab, thiab dhau los ntawm lawv tes haujlwm ua rau Vajtswv qhia tau “…Yexus Khetos zaj rau txhua qhov ib yam li tej pa tshuaj tsw qab uas tsw thoob plaws txhua qhov txhia chaw.”

Niaj hnub nimno, muaj coob tug tsis ua cuabyeej rau tus Tswv siv, tsis kam ua yam uas dhau ntawd qhia Vajtswv rau lwm tus. Thaum peb nrog lwm tus sib tham kuj yog coj lawv los cuag tus Tswv, tiamsis ntau zaug vim ntshaw yam ub yam no lossis vim xav kom lwm tus qhuas, muaj qee leej tsis coj lwm tus los ua tus Tswv thwjtim tiamsis ntxhua luag los ua nws thwjtim. Lawv yog cov uas “muab Vajtswv txojlus coj mus muag noj muag haus”. Thov tus Tswv pab peb “qhia ncaj qhia ncees tabmeeg Vajtswv, rau qhov peb yog Yexus Khetos cov tubtxib tiag.” (nqe 17) kom xwv peb tau tus Tswv siv los tseb tus Tswv tej pa tshuaj tsw qab mus rau txhua qhov uas peb nyob thiab ua haujlwm.

Peb tej txheeb ze thiab tej phoojywg puas txais tau Txojmoo Zoo tej pa tshuaj tsw qab thaum lawv nyob ze peb lawm tau?

 

Thov Vajtswv

Vajtswv! Thov zam txim rau nyuam yaus vim tseem muaj kev qaug zog, tsis tau ncajncees rau txojkev tshajtawm Koj Txojmoo Zoo cawmdim. Thov hloov nyuam yaus dua tshiab txhua hnub kom xwv dhau nyuam yaus lubneej Koj tseb tau tej pa tshuaj tsw qab rau txhua qhov. Amees.

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 37:21-38:12

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước“Sống Kết Quả” – Hội Đồng Bồi Linh TP. Đà Nẵng 2022
Bài tiếp theoMnâo Ƀâo Mngưi Mơ̆ng Klei Mrâo Mrang Jăk – 25/5/2022