Mâo Klei Mprăp Brei Pioh Mă Bruă – 1/9/2023

2313

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 4:11-13

Êlan kliăng: “Leh anăn klei Ñu brei jing snei: đa đa jing phung khua ƀĭng kna, đa đa jing phung khua pô hưn êlâo, đa đa jing phung hiu mtô klei mrâo mrang jăk, đa đa jing phung khua pô mtô leh anăn phung bi hriăm, čiăng mprăp phung doh jăk mâo klei dưi mă bruă kơ Aê Diê, čiăng đru asei mlei Krist hriê kơ prŏng,” (Êphêsô 4:11-12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua Yang brei kơ Phung Sang Aê Diê hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Ya klei kñăm čiăng? Ya klei ih mprăp čiăng dưi mâo klei tŭ dưn, pioh đru mguôp mă bruă kơ Phung Sang Aê Diê?

I Kôrantô 12:1-11 lač kơ klei Yang Mngăt Jăk brei kơ jih jang phung anak Aê Diê, grăp čô mâo sơăi sa amâodah lu klei brei mdê mdê tui si Ñu čiăng. Ƀiădah hlăm Êphêsô 4:11 răk dŭm klei Khua Yang brei kơ phung khua kiă kriê leh anăn kơ phung mtô klei đăo hlăm Phung Sang Aê Diê.

Êlâo hĭn kơ phung khua ƀĭng kna. Phung khua ƀĭng kna jing phung tuôm dôk mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu leh anăn ƀuh klă klei Khua Yang kbiă lŏ hdĭp. Anei jing phung Khua Yang Yêsu ruah leh anăn “tiŏ nao” pioh hưn bi sĭt kơ Ñu leh anăn mtô lač kơ jih jang mnuih ƀuôn sang (Y-Mathiơ 10:1-4). Êdei anăn kơ phung khua pô hưn êlâo, jing phung mă tŭ klei bi êdah mơ̆ng Khua Yang leh anăn hưn Klei Blŭ mơ̆ng Aê Diê djŏ tui si klei Ñu hưn mdah leh hŏng digơ̆. Klei brei kơ pô hưn êlâo kñăm čiăng rŭ mdơ̆ng, bi mđĭ ai, leh anăn bi juh (I Kôrantô 14:3). Hruê anei, dua mta bruă anei amâo adôk ôh kyuadah klei dưi hlăm bruă phung khua ƀĭng kna leh anăn phung khua pô hưn êlâo bi êdah leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ. Phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, msĕ si phung hiu hưn klei đăo hruê anei, jing phung hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih kơ jih jang mnuih ka thâo kral Khua Yang (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 21:8; II Y-Timôthê 4:5). Khua pô mtô jing pô čiêm rông leh anăn dlăng ba klei hdĭp mngăt phung biăp jing phung đăo hlăm grăp boh Sang Aê Diê (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 20:28; I Y-Pêtrôs 5:1-4). Phung bi hriăm jing phung mtô klei đăo, mtô klei Aê Diê Blŭ. Khua pô mtô jing pô hiu hưn klei đăo, wăt mtô klei đăo, wăt kiă kriê phung biăp mơh.

Klei kñăm Khua Yang brei klei pap kơ phung khua kiă kriê Phung Sang Aê Diê čiăng mprăp kơ phung đăo mă bruă kơ Phung Sang Aê Diê, thâo săng djŏ êlan klei đăo, đĭ hriê kơ prŏng hlăm knhuah hdĭp klei đăo, sa ai hlăm klei đăo leh anăn hlăm klei bi khăp hdơ̆ng pô, mđrăm mbĭt pŏk blang bi mđĭ Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê prŏng êhai hĭn. Dlăng kluôm, tơdah yap Phung Sang Aê Diê msĕ si sa boh Sang Yang, snăn Khua Yang Yêsu jing boh tâo kiêng, phung khua ƀĭng kna leh anăn phung khua pô hưn êlâo jing atur, phung hiu hưn klei đăo lŏ ba thiăm mnơ̆ng mkra mjing, khua pô mtô, pô bi hriăm lŏ bi kjăp, bi msiam, năng kơ sa boh Sang Yang, anôk pioh kơ Aê Diê dôk (Êphêsô 2:19-22).

Dưi lač msĕ snei, dua klei kñăm phŭn brei Phung Sang Aê Diê duh jing hưn klei đăo leh anăn bi hriăm klei đăo. Hưn klei đăo čiăng bi mtlaih mnuih, pŏk bi mđĭ Phung Sang Aê Diê; bi hriăm klei đăo čiăng mprăp kơ phung anak Aê Diê dưi jing phung lŏ čuê bruă hưn klei đăo leh anăn bi hriăm klei đăo. Grăp čô phung anak Aê Diê, dơ̆ng mơ̆ng khua kiă kriê Phung Sang Aê Diê truh kơ phung đăo brei hur har mprăp kơ drei pô hŏng Klei Aê Diê Blŭ čiăng đĭ hriê kơ prŏng, hrăm mbĭt mă bruă mkŏ mjing leh anăn bi mđĭ ƀuôn ala mtao Aê Diê ti lăn ala.

Si ngă drei gĭr mprăp drei pô čiăng hrăm mbĭt mă bruă kơ Phung Sang Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo kriăng hriăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn hur har hrăm mbĭt mă bruă kơ Khua Yang leh anăn kơ ayŏng amai adei, čiăng dưi rŭ mdơ̆ng leh anăn bi mđĭ Phung Sang Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 15:1-34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTau Npaj Yog Cia Ua Haujlwm – 1/9/2023
Bài tiếp theoĐược Trang Bị Để Phục Vụ – 1/9/2023