Lub Siab – Lo Lus Hais – Kev Ua Neej – 13/10/2023

1689

 

 

Henplais 10:19-25

Nqe cim zaj kawm:

“Yog li ntawd, peb cia li muaj nplooj siab dawb paug los cuag Vajtswv thiab cia siab ntsoov rau nws rau qhov peb paub hais tias Yexus cov ntshav twb ntxuav peb lub siab thiab dej twb ntxuav peb lub cev huv tibsi lawm. Tej uas peb qhia hais tias peb cia siab rau, peb yuav tsum muab siab npuab tsis txhob tso tseg, rau qhov peb paub tseeb hais tias Vajtswv yeej yuav ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg. Peb yuav tsum ua tib zoo xyuas saib peb yuav ua li cas ib tug thiaj txhawb tau ib tug lub zog kom ib tug txawj hlub ib tug thiab ib tug ua zoo rau ib tug” (Henplais 10:22-24).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus ntseeg Vajtswv muaj tej yam koob hmoov tshwjxeeb twg?

–       Tus sau phau ntawv Henplais txhawb peb cia li ua dabtsi?

–       Koj tabtom ua tej yam no hauv lub neej ntseeg li cas?

Txawm yog tus uas sau phau ntawv Henplais qhia meej kawg nkaus txog txoj kev coglus qub thiab kev coglus tshiab txog Tswv Yexus tes haujlwm thiab kev muaj nqis ntawm kev coglus tshiab yog xav cia cov nyeem ua raws li Vajtswv Txojlus. Xub thawj tus sau hais dua ib zaug txog tej koob hmoov tshwjxeeb uas ib tus ntseeg twb tau txais lawm. Daim ntaub uas thaiv chav dawbhuv kawg nkaus thiab chav dawbhuv hauv lub tuamtsev ntuag rhe saud ti nkaus hauv taw ua ob daim thaum uas Tswv Yexus tuag, yog hais txog qhov koob hmoov tshwjxeeb uas peb tau ywj pheej mus rau hauv chav uas muaj Vajtswv nyob, tej kevcai tav tsis tau peb kev li lawm  (nqe 19-20). Vamkhom Tswv Yexus uas yog tus Povthawj Hlob, yog Tus Nyob Nruab Nrab ntawm tibneeg thiab Vajtswv, peb thiaj li mus cuag tau Vajtswv thiab sib txuas lus tau nrog Nws (nqe 21-22).

Tau txais qhov koob hmoov tshwjxeeb ntawd lawm, tus sau thiaj muaj 3 lo lus nqua hu cov ntseeg Vajtswv yuavtsum ua neej kom tsimnyog yog cov uas nyob hauv txoj kev coglus tshiab. Lo lus nqua hu tim ib yog ntsigtxog lub siab. Peb yuavtsum mus cuag Vajtswv los ntawm lub siab tseeb thiab dawbhuv. Lub siab ntawd yuavtsum ua kom pom muaj kev ntseeg tiag, ciaj sia nyob rau hauv thiab muaj kev hloov pauv hloov sab hauv lub siab tawm rau sab nraum (nqe 22). Txhua hnub peb yuavtsum nyeem, kawm, xav, ua raws li Vajtswv Txojlus thiab vamkhom Vaj Ntsujplig ua haujlwm hauv peb lub siab kom peb muaj lub siab ncaj ncees txhua lub sijhawm rau Vajtswv.

Lo lus nqua hu tim ob yog ntsigtxog tej lus hais. Peb yuavtsum ceev ruaj yam uas peb twb lees yuav lawm qhia tshwm khov kho txoj kev cia siab los ntawm tej lus hais ua rau lwm tus pom yus yog tus neeg twb muaj txoj sia ibtxhis lawm (nqe 23). Tsis txhob xav txog tej teebmeem, tej kev khwv, kev ntxhov siab hauv lub ntiajteb no, tiamsis cia li xav txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees kom yam uas peb lees yuav ntawm lo lus hais thiaj yuav ruaj khov tiag tiag.

Lo lus nqua hu tim peb yog ntsigtxog kev ua neej. Yog Vajtswv menyuam nyob rau hauv Pawg Ntseeg yuavtsum qhia tshwm kev hlub thiab ua tej haujlwm zoo pab lwm tus thiab ib leeg yuavtsum txhawb ib leeg lub zog, yuavtsum ncaj ncees mus nrog sawvdaws koom kev pehawm Vajtswv thiab ib leeg pab ib leeg hauv txoj kev ntseeg (nqe 24-25). Peb yog tej tes taw ntawm tus Tswv lub cev, peb txhua tus yuavtsum tau koom nrog Pawg Ntseeg, vamkhom Vajtswv pab kom peb txoj kev ua neej thiaj yuav tawg paj txi txiv pub rau Vajtswv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug rau tej koob hmoov uas koj pub rau nyuam yaus. Thov pab kom nyuam yaus muaj lub siab dawbbhuv, lo lus hais tseeb thiab kev ua neej zoo kom txhawb tau lwm tus muab siab rau ntseeg Koj thiab ua rau Koj tau koob meej. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Hnub no, peb yuav ua dab tsi kom lub siab tau ntxuav huv, lo lus lees hauv kev ntseeg ruaj khov, ua neej kom txhawb tau lwm tus?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: 1 Kauleethaus 15:35-58.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Hiệp Nguyện 200 Giáo Phẩm, Chấp Sự
Bài tiếp theoAi Tiê – Klei Hưn – Knhuah Hdĭp – 13/10/2023