Lub Neej Ntseeg Yexus Loj Hlob – 9/3/2023  

1028

II Petus 1:3-11

Nqe cim:

 Yog li ntawd cov kwvtij, nej yuav tsum muab siab rau ua haujlwm heev dua yav tas los thiaj tsimnyog qhov uas Vajtswv hu thiab xaiv nej cia lawm. Yog nej ua li ntawd, nej yuav tsis yuam kev ib zaug li. Yog nej ua li ntawd, Vajtswv thiaj yuav pub nej muaj feem mus nyob hauv peb tus Tswv Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej lub tebchaws uas nyob mus ibtxhis li. (II Petus 1:10-11).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus ntseeg Yexus lub neej loj hlob muaj cov yamntxwv twg?
  • Qhov kev loj hlob ntawd muaj qabhau dabtsi?
  • Peb npaj li cas rau tes haujlwm ua kom yus lub neej sab ntsujplig loj hlob?

Lub neej ntseeg Yexus loj hlob yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv nrog rau kev ua haujlwm (Yakaunpaus 2:22-24). Timthawj Petus hais tias kev ntseeg yog lub hauvpaus ntawm txhua yam kev ua zoo. Txhua tus yuav tsum ntseeg Vajtswv lub hwjchim, txojkev hlub uas zam txim tau rau peb, pub peb muaj txojsia ntev dhawv mus ib txhis thiab tau los ua tus Tswv haivneeg. Kev ntseeg ua rau lub neej sab ntsujplig loj hlob.

Dhau qhov ntawd, nqe lus “muab siab rau ua” hais txog qhov kev tswj hauv tes haujlwm npaj rau lub neej ntseeg Yexus. Lo lus “yuav tsum” hauv nqe 5-7 qhia paub thaum peb xyaum tau ib tug yamntxwv ces yuav loj hlob ntxiv zuj zus mus rau lwm tus yamntxwv thiab. Pib ntawm qhov kev ntseeg tus Tswv, yuav qhia tawm lub siab ua haujlwm zoo. Lub siab ua haujlwm zoo, yuav ntxiv lub tswvyim, txhais tau hais tias paub txhua yam, nthuav dav rau kev paub ntau seem. Paub lawm ces ntxiv kev tswj lub siab, txhais tau hais tias paub tswj tus kheej tsis cia poob rau kev txhaum. Paub tswj lub siab ces ntxiv rau kev ua siab ntev, pab rau peb tsis thim rov thaum ntsib kev txomnyem, hla dhau tej kev sim siab, ua taus siab ntev mus txog hnub kawg. Kev ua siab ntev ntxiv rau lub neej ua haum Vajtswv siab, txhais tau hais tias “pehawm tseeb”. Ua siab ntev vim paub hais tias lub homphiaj ntawm kev ua neej tsis yog nyob ntawm tibneeg tiamsis yog nyob ntawm tus Tswv, ua li thiaj tsis tso tseg thaum muaj tej kev ntxhov siab, thiab ua siab ntev saib ntsoov tus Tswv. Kev ntseeg yuav ntxiv rau kev sib hlub li kwvtij sib hlub, thiab ntxiv rau kev hlub sib hlub li kwvtij sib hlub yog lub siab hlub. Txojkev sib hlub li kwvtij sib hlub yog timkhawv qhia paub peb yog tus uas yug dua tshiab ntawm Vajtswv (I Yauhas 5:1-2).

Qhov kev loj hlob hauv lub neej ntseeg Yexus yog kev loj hlob pib ntawm txojkev ntseeg tus Tswv, loj hlob rau txhua kis hauv kev xav, kev paub, kev ua zoo thiab kawm tau. Txojkev loj hlob no pib los ntawm txojkev ntseeg tus Tswv thiab nthuav dav kev hlub rau tibneeg. Nqi zog ntawm txojkev loj hlob hauv lub neej ntseeg Yexus yog lub neej muaj Vaj Ntsujplig cov cim (Kalatias 5:22), ua rau tus Tswv tau ntsejmuag. Thov tus Tswv pub rau peb txhua tus muab siab rau ua haujlwm heev dua…” kom tsimnyog qhov uas Vajtswv hu thiab xaiv nej cia lawm(nqe 10), lub neej ntseeg Yexus loj hlob kom peb txhua tus tau koom tau nrog Tswv Yexus Khetos lub tebchaws uas nyob mus ibtxhis.

 Thov Vajtswv,

Nyuam yaus tus Vajtswv, Koj cawm nyuam yaus thiab cia nyuam yaus muaj feem nyob hauv Koj lub tebchaws. Thov Koj pab kom nyuam yaus muaj kev ntseeg ruaj khov thiab tswj tau lub neej txhua hnub. Amees.

 Peb puas hmov tshua txog lub neej ntseeg Yexus kev loj hlob hauv txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 11:5-35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhát Triển Nếp Sống Cơ Đốc – 9/3/2023         
Bài tiếp theoThơ: Mùa Xuân Ca Tụng Chúa