Leeg Txim Ua Ntej Yuav Lis – 24/8/2023

1273

 

 

II Kauleethaus 13:1-4

Nqe cim:

“Zaum no yog zaum peb uas kuv tuaj xyuas nej… “Yog muaj xaiv muaj lus, yuav tsum yog ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv thiaj tseeb.” Kuv xav ntuas nej cov uas twb ua txhaum los lawm thiab ntuas sawvdaws… lwm zaus thaum kuv tuaj kuv yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum txhua tus huv tibsi” (II Kauleethaus 13:1-2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Muaj ib txhia ntseeg hauv Kauleethaus taij timthawj Paulus yam dabtsi?

–  Timthawj Paulus teb lawv li cas?

–  Zaj kawm no ntuas koj thiab Pawg Ntseeg ntawm koj yam dabtsi?

Timthawj Paulus hais txog qhov uas nws muaj cai thiab muaj peevxwm yuav rau txim tsis yog xav khav txog tus kheej tiamsis vim muaj ib pab ntseeg hauv Kauleethaus mus raws cov timthawj cuav, tawmtsam timthawj Paulus, lawv taij kom timthawj Paulus yuavtsum muab tau tim khawv txog tej uas nws qhia yog los ntawm Vajtswv los (nqe 3a), thiab lawv kuj hais tias thaum timthawj Paulus sau ntawv hais muaj zog heev, tiamsis thaum ntsib lawv tim ntsej tim muag mas ua tus nyuag tuag es, hais tsis taus lus li (II Kauleethaus 10:10).

Timthawj Paulus muab Tswv Yexus tus yam ntxwv los ua lus piv qhia, “Thaum luag muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig, nws ua tus qaug zog zis. Txawm yog li ntawd los nimno Nws tseem muaj sia nyob, rau qhov Vajtswv tus uas muaj hwjchim twb tsa Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm” (nqe 4a). Tej no yog lus tseeb uas txhua tus ntseeg hauv Kauleethaus puavleej paub thiab cia siab rau los lawm. Timthawj Paulus kuj qhia paub hais tias, peb txhua tus uas nyob hauv Tswv Yexus, txawm yog qaug zog zis los peb yuav vamkhom Tswv Yexus lub hwjchim uas sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab peb yog cov uas nrog nws koom ib txojsia lawm, peb yuav muaj zog khov kho ib yam li Nws, “peb thiaj muaj cuabkav ntuas nej” (nqe 4b). Yog li ntawd, timthawj Paulus yuav mus ntsib lawv zaum peb, mus los ntawm lub hwjchim uas tus Tswv sawv hauv qhov tuag rov qab los, yuav rau txim cov uas ua txhaum kom qhia paub hais tias, nws yog Vajtswv tus timthawj tseeb.

Timthawj Paulus tau cem cov ntseeg hauv Kauleethaus, vim lawv tsis quav ntsej txog lawv cov kwvtij uas ua txhaum, ua li ntawd pab tsis tau dabtsi hauv tus Tswv Yexus Khetos lub cev. Tsi tas li ntawd xwb, tseem ua rau tus uas ua txhaum zoo siab rov mus ua txhaum ntxiv (I Kauleethaus 5:2). Timthawj Paulus yuav mus ntsib lawv, nws “yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum txhua tus huv tibsi”, ua li ntawd tsis yog tsis muaj kev hlub, vim nws twb ntuas lawv ntau zaus los lawm, tiamsis lawv tseem pheej muaj lub siab tawv. Yog li ntawd, thaum sib ntsib zaum peb lawv yuav paub hais tias, Vajtswv yog tus muab lub meejmom hwjchim rau timthawj Paulus ua tus rau txim rau cov neeg tawv ncauj uas tsis kam lees txim.

Yog peb muab pawg ntseeg Kauleethaus piv rau pawg ntseeg ntawm qhov chaw peb nyob, ces timthawj Paulus yuav hais dabtsi rau peb? Zaj kawm no ua rau peb pom txog Vajtswv yog tus uas ua siab ntev rau Nws cov menyuam heev, tiamsis Nws yuav nplawm txhua tus thaum uas lawv muaj lub siab tawv tsi kam lees txim. Ua ib tus ntseeg peb yeej txawj ua txhaum, tiamsis peb yuavtsum txawj lees txim sai sai ua ntej yuav lig rau peb.

Thov Vajtswv

Hwm Vajtswv Ntuj tus uas cawm nyuam yaus, Koj ua siab ntev qhia qhov tseeb, qhuab ntuas thaum ua txhaum thiab pab nyuam yaus paub ua lub neej ncaj ncees. Thov pab kom nyuam yaus nquag kawm Koj Txojlus thaum ua txhaum paub tig los lees txim ua ntej yuav lig. Amees.

Thaum zeem paub yus ua txhaum rau Vajtswv tsimnyog yuav ua li cas?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 8:26-9:9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthnv

Bài trướcLong An: Huấn Luyện Truyền Giáo
Bài tiếp theoKmhal Êlâo Kơ Êgao Mmông – 24/8/2023