Lập Lại Giao Ước – 14/11/2020

1543

 

Phục Truyền 5:1-4

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã nói với thế hệ trẻ về giao ước của Chúa như thế nào? Mục đích ông nhắc lại hai chiến trận mà thế hệ trẻ vừa trải qua là gì? Ngày nay chúng ta bước đi trong giao ước mới của Chúa Giê-xu như thế nào?

Sau lời mở đầu bài giảng thứ hai (Phục Truyền 4:44-49), ông Môi-se nhắc lại việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập giao ước với tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên tại núi Hô-rếp, và ông nói: “Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây” (câu 3). Ông Môi-se không chỉ tái hiện những sự kiện lịch sử quan trọng cho thế hệ trẻ của dân Y-sơ-ra-ên thông biết cội nguồn dân tộc của họ, nhưng ông còn nhấn mạnh với thế hệ trẻ rằng, giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ của họ, cũng chính là giao ước mà Ngài lập với những người hiện đang còn sống trong vòng dân Y-sơ-ra-ên.

Bối cảnh của những người dân Y-sơ-ra-ên đương thời đều là những người chưa kinh nghiệm nhiều về quyền năng phép lạ Chúa làm trên dân tộc mình. Họ chỉ được nghe kể qua những câu chuyện lịch sử của tổ phụ. Đó là lý do tại sao trong phần đầu bài giảng thứ hai này (Phục Truyền 4:44-49), ông Môi-se đã nhắc đến hai chiến trận lẫy lừng mà chính thế hệ trẻ của dân Y-sơ-ra-ên vừa kinh nghiệm được bởi sự thuận phục Chúa mà họ đã chiến thắng vẻ vang. Có thể nói, giao ước được lập tại núi Hô-rếp giờ đây được làm mới lại trong sự hiện diện của toàn thể dân Chúa trước khi họ tiếp tục thực hiện những cuộc chinh phục mới. Việc kêu gọi tái lập giao ước giúp dân Chúa thấy được sự kết nối giữa từng cá nhân với Chúa nói riêng, và cả thế hệ dân Y-sơ-ra-ên hiện tại nói chung.

Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã thiết lập giao ước mới trong huyết Chúa (I Cô-rinh-tô 11:25). Đó là giao ước mà Tiên tri Giê-rê-mi đã nói trước trong Giê-rê-mi 31:31-34. Trong linh trình theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cần suy xét xem mình đang ở đâu trong giao ước giữa mình với Chúa. Có những lúc vì cuộc sống quá hanh thông khiến chúng ta đi nhà thờ như một thói quen tốt của bản thân, hoặc cũng có nhiều người đi theo Chúa như một sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, thay vì ý thức rằng mình đang sống trong cam kết với Chúa thông qua giao ước với Ngài. Điều ông Môi-se nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên trong phân đoạn Kinh Thánh này, cũng nhắc nhở chúng ta đang sống trong giao ước mới Đức Chúa Trời đã lập với mỗi chúng ta qua huyết Chúa Giê-xu. Nhận thức được điều này, giúp chúng ta bước đi theo Chúa có ý thức và luôn sống trong tinh thần cam kết làm theo những điều trong giao ước với Chúa.

Bạn đang bước đi trong giao ước mới với tinh thần như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì giao ước Ngài đã lập với con trong huyết Ngài. Xin Chúa giúp con bước đi trọn thành trong cam kết với Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 42

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org