Knuih Êđăp Ênang – 5/4/2021

1492

 

Klei Aê Diê Blŭ: Galati 5:22-23

Êlan kliăng:

“Ƀiădah boh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk jing klei khăp, klei hơ̆k mơak, klei êđăp ênang, klei thâo gĭr, klei jăk, klei êmhač, klei sĭt suôr, klei êdu êun, klei djŏ hnơ̆ng;” (Ga-la-ti 5: 22-23a).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă mblang knuih êđăp ênang mơ̆ng boh Yang Mngăt Jăk? Si ngă knuih êđăp ênang khua ƀĭng kna Y-Pôl čiăng kơ phung anak Aê Diê brei bi mâo hĕ hlăm klei hdĭp? Si ngă drei dưi hdĭp êđăp ênang ti krah lăn ala bŏ hŏng lu klei bi mlih prŏng anei?

Êdei kơ knuih “klei khăp” leh anăn “klei hơ̆k mơak,” khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn lač kơ knuih “êđăp ênang,” jing sa hlăm lu knuih siam jăk mơ̆ng Boh Yang Mngăt Jăk brei phung đăo bi mâo boh tơdah mâo Yang Mngăt Jăk gĭt gai. Êđăp ênang jing ai tiê amâo mâo klei huĭ hyưt rŭng răng ôh ƀiădah hơĭt ênang leh anăn mơak ai tiê êjai ti krah lu lĭn mta klei hyưt rŭng hlăm klei hdĭp. Anăn jing mta ai tiê dưi mâo tơdah drei dôk hlăm klei bi mguôp sa hŏng Aê Diê leh anăn bi mguôp hŏng mnuih mkăn. Knuih êđăp ênang jing sa hlăm dŭm knuih siam jăk hlăm klei hdĭp phung anak Aê Diê mâo boh mơ̆ng klei Yang Mngăt Jăk gĭt gai leh anăn mă bruă. Tơdah drei hlue gưt leh anăn jao kơ Khua Yang kiă kriê ksiêm dlăng ai tiê, ai čiăng leh anăn klei mĭn drei, snăn knuih êđăp ênang srăng ƀuh êdah yơh mơ̆ng lam ai tiê drei. Leh anăn tơdah drei dưi mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê, ai tiê mâo klei êđăp ênang snăn drei srăng ênưih hdĭp hnŭk ênang hŏng mnuih mkăn mơh.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl lu bliư̆ hưn lač kơ “klei êđăp ênang” phung anak Aê Diê mâo hlăm Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih leh anăn mơ̆ng năn yơh klei hdĭp srăng mâo boh knuih êđăp ênang čiăng bi hmăi kơ pô mkăn. Hlăm giăm jih hră khua ƀĭng kna Y-Pôl čih, năng ai ñu thâo săng kơ anak mnuih ênưih snăk bi luč klei êđăp ênang, kyuanăn ñu amâo mdei ôh akâo klei êđăp ênang Khua Yang dôk hlăm klei hdĭp phung anak Aê Diê. Ñu wah lač snei: “Akâo kơ Khua Yang klei êđăp ênang brei kơ diih klei êđăp ênang nanao hlăm jih jang klei. Brei Khua Yang dôk mbĭt hŏng jih jang diih” (II Têsalônik 3:16).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt mtă mơh kơ drei: “Tơdah dưi, gĭr bĕ, dôk êđăp ênang hŏng jih jang mnuih.” (Rôm 12:18). Knuih êđăp ênang phung anak Aê Diê mâo srăng bi mđĭ ai drei ba klei êđăp ênang kơ mnuih mkăn hlăm klei hdĭp grăp hruê. Khua Yang Yêsu pô yơh mtô hlăm Klei Hơ̆k Mơak Sĭt snei: “Jăk mơak yơh phung đru brei klei êđăp ênang hdơ̆ng mnuih, kyuadah Aê Diê srăng pia diñu phung anak Aê Diê” (Y-Mathiơ 5:9). Mông drei đăo mă tŭ Khua Yang Yêsu, drei dưi jing anak Aê Diê, mâo klei êđăp ênang hŏng Ñu, snăn Khua Yang čiăng kơ drei ăt hdĭp êđăp ênang hŏng mnuih mkăn mơh leh anăn đru mnuih mkăn hdĭp êđăp ênang hdơ̆ng diñu.

Ƀiădah, klei hdĭp jŭm dar drei ênưih snăk ngă kơ drei luč klei êđăp ênang, huĭ hyưt. Kyuanăn yơh, brei drei dôk răng nanao, răng kriê pô hlăm klei Yang Mngăt Jăk dôk mbĭt leh anăn gĭt gai. Brei klei êđăp ênang Khua Yang kiă kriê nanao ai tiê leh anăn mơ̆ng năn yơh klei hdĭp srăng mâo boh knuih êđăp ênang, ba klei êđăp ênang kơ phung riêng gah leh anăn kơ lăn ala bŏ hŏng klei bi mlih prŏng anei.

Si ngă klei hdĭp drei bi êdah knuih êđăp ênang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk leh mơ̆ ka?

Ơ Khua Yang, brei klei hdĭp kâo srăng mâo boh knuih êđăp ênang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk grăp hruê čiăng kơ kâo dưi đru mnuih mkăn thâo kral Khua Yang leh anăn wăt mâo klei êđăp ênang hlăm Khua Yang.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Bài trướcPhẩm Tính Bình An – 5/4/2021
Bài tiếp theoLâm Đồng: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đạ Ròn