Knang Amâo Djŏ Pô – 20/3/2023

912

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 40:13‑16

Êlan kliăng: “Ai tiê jing mnơ̆ng thâo mplư hĭn kơ jih jang, leh anăn bŏ hŏng klei ƀai; hlei dưi thâo săng klei anăn?” (Y‑Yêrêmi 17:9).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei hưn Y‑Gêdalia mă tŭ mơ̆ng Y‑Jôhanan leh anăn phung khua kahan? Si ngă Y‑Gêdalia mtrưm kơ klei hưn anăn? Si boh knhal tuč jing? Ya klei čiăng drei ngă pioh đru phung đăo amâo djŏ pô?

Y‑Ƀalis mtao Amôn tiŏ nao Y‑Ismael wĭt tlĕ bi mdjiê khua kiă kriê Y‑Gêdalia. Thâo kơ mnêč jhat Y‑Ismael, anak êkei Y‑Nêthania duah mnêč bi mdjiê Y‑Gêdalia hŏng klei kñăm čiăng: “jih jang phung Yuđa mbĭt hŏng ih srăng bra đuĕ mdê mdê, leh anăn phung Yuđa ăt dôk srăng rai tuč” (êlan 15), snăn “Y‑Jôhanan anak êkei Y‑Karêa leh anăn jih jang phung khua phung kahan dôk hlăm dliê” hriê bi tuôm hŏng Y‑Gêdalia čiăng mtă brei răng kơ mnêč jhat anei. Tơdah phung khua kahan hưn klei mnêč Y‑Ismael, leh anăn akâo kơ ñu tiŏ nao digơ̆ bi mdjiê hĕ Y‑Ismael hŏng klei hgăm čiăng mnêč jhat Y‑Ismael amâo dưi bi truh ôh.

Ƀiădah lĕ, Y‑Gêdalia amâo tŭ ôh klei digơ̆ hưn leh anăn hngah kơ klei digơ̆ akâo, Y‑Gêdalia lač klei Y‑Jôhanan leh anăn phung hriê mbĭt hŏng gơ̆ blŭ djŏ kơ Y‑Ismael amâo sĭt ôh (êlan16).

Jih klei Y‑Gêdalia thâo kơ Y‑Ismael năng ai thâo mă knŏng ti êngao, kyuanăn ñu mâo klei tĭng ksiêm soh leh anăn đăo čhuai kơ sa čô mnuih. Tơdah Y‑Gêdalia pioh mông tui duah klei Aê Diê čiăng, amâo ngă hŭr tŭp tui si klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng ñu pô ôh, sĭt năng ai ñu Y‑Gêdalia wăt phung dôk mbĭt hŏng ñu amâo srăng tuôm hŏng klei jŭ jhat ôh. Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ brei thâo jih jang klei luar, klei jhat ƀai anak mnuih khăng mdăp hlăm ai tiê leh anăn knŏng hjăn Aê Diê yơh dưi ƀuh (I Y‑Samuel 16:7). Kyuadah soh kơ pô Y‑Gêdalia đăo kyuanăn ñu leh anăn lu mnuih mkăn tŭ klei djiê.

Kơ sa nah tĭng, drei ăt jing msĕ si Y‑Gêdalia mơh hlăm klei soh kơ pô đăo, wăt păt čiăng jih jang mnuih ti lăn ala anei hruê anei msĕ mơh. Kyuadah đăo kơ yang amâo sĭt ôh amâodah đăo kơ mnuih djiê kyuanăn diñu srăng tŭ klei bi kmhal ti hruê knhal tuč lăn ala. Anăn jing amâo djŏ klei djiê knŏng hlăm kđeh ôh, ƀiădah wăt klei djiê hlăm mngăt mơh, hlŏng lar bi ktlah hŏng Aê Diê Pô doh jăk.

Drei jing phung mă tŭ leh klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê, đăo kơ Yêsu Krist leh anăn mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar. Hlăm klei mơak kơ klei bi mtlaih anăn, brei drei ƀuh mơh bruă klam kơ klei hưn Klei Mrâo Mrang Jăk čiăng lu mnuih thâo leh anăn đăo kơ Aê Diê jing Yang Sĭt, knŏng hjăn Ñu yơh jing Pô dưi bi mtlaih mnuih mơ̆ng klei djiê hlŏng lar hlăm war pui.

Diih ƀuh mơ̆ bruă klam đru phung đăo soh kơ pô diñu đăo lŏ wĭt kơ Khua Yang?

Wah lač: Ơ Aê Diê jing akŏ kơ klei thâo mĭn! Kâo bi mni kơ Ih brei leh kơ kâo klei thâo mĭn čiăng đăo kơ Yang Yêsu leh anăn mâo klei bi mtlaih. Akâo Khua Yang mblang ală kâo brei kâo ƀuh adôk mâo lu lĭn mnuih dôk soh kơ pô diñu đăo, čiăng kâo hur har hưn klei Ih bi mtlaih đru lu mnuih thâo leh anăn mâo klei bi mtlaih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôel 2:1‑17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNtseeg Yuam Kev – 20/3/2023
Bài tiếp theoNiềm Tin Đặt Sai Đối Tượng – 20/3/2023