Klei Pah Mni kơ Mnuih Đăo Knang – 26/1/2023

298

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 39:15-18

Êlan kliăng: “Kyuadah sĭt nik kâo srăng bi mtlaih ih, leh anăn ih amâo srăng djiê hŏng đao gưm ôh; ƀiădah ih srăng ăt dôk hdĭp kyuadah ih knang kơ kâo leh, Yêhôwa lač” (Y‑Yêrêmi 39:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô jing Y‑Êbet-Mêlek? Ya ngă Yêhôwa Aê Diê bi mtlaih ñu? Si klei hriăm anei đru kơ drei jih ai tiê đăo knang kơ Aê Diê?

Drei hriăm leh kơ pô jing Y‑Êbet-Mêlek jing sa čô khua kriâo mnuih Êthiôpi ngă bruă hlăm sang mtao. Mơ̆ng klei truh ti ƀuôn Yêrusalem arăng bi rai kjham snăk, ênoh mnuih phung kahan Ƀaƀilôn mdjiê lu snăk, leh anăn kdrêč adôk arăng mă nao jing hlŭn êngao kơ Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi leh anăn phung ƀun ƀin. Hlăm ênoh mnuih ƀuôn sang adôk, mâo wăt Y‑Êbet-Mêlek, pô akâo kơ mtao bi mtlaih Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hlăk phung bi êmut kơ ñu plĕ ñu hlăm ƀăng êlam, ba ñu krư̆ hlăm wăl kahan gak, jing anôk êđăp ênang leh anăn dưi mkăp mnơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê (Y‑Yêrêmi 38:1-13). Kyua bruă ngă anei bi êdah leh Y‑Êbet-Mêlek klă sĭt đăo knang kơ Aê Diê, kyua anăn Aê Diê tiŏ nao Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hưn kơ ñu thâo kơ klei Aê Diê ƀuăn jing hlăm hruê klei truh kơ ƀuôn prŏng, ñu pô srăng mâo Aê Diê bi mtlaih, “Kyuadah sĭt nik kâo srăng bi mtlaih ih, leh anăn ih amâo srăng djiê hŏng đao gưm ôh; ƀiădah ih srăng ăt dôk hdĭp kyuadah ih knang kơ kâo leh, Yêhôwa lač”(êlan 18).

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei mñă wĭt Klei Yêhôwa Aê Diê lač hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hlăk arăng dôk krư̆ ñu hlăm wăl kahan gak. Tơdah amâo hmư̆ klei Yêhôwa ƀuăn năng ai klei hdĭp Y‑Êbet- Mêlek srăng tŭ klei jing hlŭn ti Ƀaƀilôn kyua ñu mă bruă hlăm sang mtao amâodah srăng êka djiê hlăm klei bi blah. Ƀiădah hơăi, ñu mâo klei ƀuăn bi mtlaih yuôm bhăn mơ̆ng Yêhôwa Aê Diê kyua klei đăo kơ Aê Diê mơ̆ng bruă bi mtlaih Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi. Ya ngă Yêhôwa Aê Diê dôk ñăt dlăng phung ƀuôn sang Ñu khăp tŭ klei ruă knap leh anăn hêñ hlăm kngan phung roh Ƀaƀilôn ƀiădah lŏ mơak bi mtlaih sa čô mnuih nah êngao? Amâo djŏ kyua ya mta mkăn ôh êngao kơ bruă pô anei dưm leh ai tiê ñu đăo knang kơ Aê Diê hlăk êjai phung ƀuôn sang Aê Diê amâo đăo, hngah kơ Ñu mtô.

Lu blư̆ drei lač phung nao sang kkuh mpŭ nanao, myơr lu, ngă bruă anei bruă adih…klă sĭt srăng dưi bi mtlaih, ƀiădah hlăm jih tlâo thŭn Khua Yang mă bruă ti lăn, Ñu mñă nanao “klei đăo ih bi mtlaih leh ih”. Mă bruă Aê Diê jing čiăng ƀiădah djăp bruă ngă knŏng yuôm ti anăp Aê Diê tơdah anăn jing bruă ngă kyua klei đăo. Y‑Êbet-Mêlek mâo Yêhôwa Aê Diê bi mklă “knang kơ kâo leh” leh anăn ñu mâo mă klei pah mni kơ mnuih đăo knang kơ Aê Diê. Aê Diê amâo wơr ôh wăt tơdah klei đăo drei knŏng điêt dhiêt msĕ si asăr djam bei.

Drei jhŏng bi êdah ai tiê đăo knang hlăm Aê Diê wăt tơdah tlă anăp hŏng lu klei gun kpăk mơ̆?

Wal lač: Ơ Aê Diê sĭt suôr, Pô bŏ hŏng klei khăp leh anăn mâo nanao hdră jăk kơ klei hdĭp kâo sĭt kâo jih ai tiê gưt asăp Ih. Akâo kơ Ih bi êdah klei đăo knang hlăm Aê Diê wăt tơdah djăp mta klei mâo hlăm klei hdĭp ktŭng kâo đuĕ kbưi hŏng Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsêkiêl 19

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zoo Rau Tus Ntseeg – 26/1/2023
Bài tiếp theoPhần Thưởng Của Người Tin Cậy – 26/1/2023