Nqi Zoo Rau Tus Ntseeg – 26/1/2023

551

 

 

Yelemis 39:15-18

Nqe cim

Kuv yuav cawm koj kom dim, koj yuav tsis raug hniav ntaj hniav riam tuag. Tiamsis koj yuav muaj sia ua neej nyob, rau qhov koj tso siab rau kuv. Kuv yog tus Tswv uas hais li ntawd.” (Yelemis 39:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus uas muaj lub npe hu ua Enpemelej yog leejtwg?
  • Vim licas nws tau tus Tswv pab cawm?
  • Zaj kawm no pab tau peb muaj kev ntseeg tus Tswv zoo licas?

Peb twb kawm paub tus neeg npe hu ua Enpemelej yog cov neeg Ethi-aupias ib tug nom ua haujlwm hauv Vajntxwv lub vajloog. Thaum lub nroog Yeluxalees raug puastsuaj, cov neeg uas raug tubrog Npanpiloos tua tuag coob heev, thiab feem uas seem nyob puavleej raug ntes coj mus ua qhev, tsuas tshuav tus cevlus Yelemis thiab cov neeg txomnyem lawm xwb. Hauv cov neeg uas seem nyob, muaj Enpemelej tus uas mus thov Vajntxwv cawm tus cevlus Yelemis thaum nws raug cov neeg phem pov hauv lub qhovtshij, coj los kaw hauv chav uas muaj tubrog zov, yog qhov chaw muaj neeg zov thiab tau noj txhua hnub (Yelemis 38:1-13). Qhov uas ua li no qhia tau hais tias Enpemelej muaj kev ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj txib tus cevlus Yelemis mus qhia rau Enpemelej paub txog tus Tswv tej lus cogtseg hais tias lub sijhawm raug txomnyem, tus Tswv yuav cawm nws, tus Tswv hais tias: Kuv yuav cawm koj kom dim, koj yuav tsis raug hniav ntaj hniav riam tuag. Tiamsis koj yuav muaj sia ua neej nyob, rau qhov koj tso siab rau kuv. Kuv yog tus Tswv uas hais li ntawd.(nqe 18).

Ntu Vajluskub no rov qhia peb nco txog tus Tswv cov lus hais rau tus cevlus Yelemis thaum nws raug kaw hauv chav uas muaj tub zog zov. Yog tsis tau txais tus Tswv tej lus cogtseg ces Enpemelej lub neej tsis paub yuav zoo licas, tej zaum twb raug ntes coj mus ua qhev tim tebchaws Npanpiloos lawm vim nws yog tus ua haujlwm hauv vajntxwv lub loog, lossis twb raug tuag hauv tshav rog lawm. Tiamsis tsis muaj li ntawd, nws tau txais tej lus cog tseg zoo heev ntawm tus Tswv tsuas yog vim muaj kev ntseeg los ntawm qhov uas cawm tus cevlus Yelemis. Vim licas tus Tswv ho nyob ntsiag to ntsia Nws haivneeg raug quaj ntsuag thiab txomnyem hauv cov Npanpiloos txhais tes, tiamsis Nws ho zoo siab cawm ib tug uas yog lwm haivneeg? Twb yog vim tus neeg no muaj kev cia siab rau Vajtswv, dua li ntawd tus Tswv haivneeg yeej tsis ntseeg, lawv tsis txais yuav tus Tswv tej lus qhuab ntuas.

Muaj ntau zaug peb hais tias tus uas niaj hnub mus tom tuamtsev, fij nyiaj, ua tes haujlwm no tes haujlwm tod… ces yeej yuav dim xwb, tiamsis lub sijhawm Tswv Yexus tseem ua haujlwm 3 xyoos hauv ntiajteb no, Nws yeej ib txwm hais meej lo lus hais tias koj txojkev ntseeg twb cawm koj dim lawm”. Ua tus Tswv tes haujlwm yeej cheemtsum tiamsis txhua yam haujlwm tsuas muaj nuj nqis tabmeeg tus Tswv thaum muaj kev ntseeg. Enpemelej tau tus Tswv lees paub hais tias “tso siab rau Nws” thiab nws tau txais tej nqi zog uas pub rau tus muaj kev ntseeg. Tus Tswv yeej tsis hnov qab txawm yog peb txojkev ntseeg tsuas luaj li lub nyuag noob zaub.

 

Thov Vajtswv

Thov hwm Vajtswv tus uas hais licas ua li ntawd, Koj yog tus muaj kev hlub thiab muaj qhov zoo pub rau nyuam yaus thaum nyuam yaus mloog hais. Thov Koj pab kom nyuam yaus qhia tawm txojkev ntseeg Vajtswv txawm yog txhua yam tshwmsim rub nyuam yaus khiav deb Koj. Amees.

Peb puas ua tau lub siab tawv qhawv qhia tawm txojkev ntseeg Vajtswv thaum muaj ntau yam kev nyuaj siab lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChúa Thành Tín – 25/1/2023
Bài tiếp theoKlei Pah Mni kơ Mnuih Đăo Knang – 26/1/2023