Klei Mplư Kbiă Hriê Mơ̆ng Krah Phung Ayŏng Adei – 13/5/2022

659

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 13:12-18

Êlan kliăng: “Sĭt nik brei ih koh hŏng đao gưm mnuih dôk hlăm ƀuôn prŏng anăn, bi rai jih ƀuôn anăn, jih jang phung dôk hlăm anăn, leh anăn hlô mnơ̆ng hŏng mta đao gưm.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 13:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei brei thâo, mơ̆ng anôk phung soh jhat kbiă hriê? Hŏng ya klei diñu mplư phung ƀuôn sang? Si klei Khua Yang mtô brei ngă hŏng phung jhat ƀai anăn? Ya ngă? Ya klei brei drei ngă čiăng đăm lĕ hlăm klei phung đăo soh mplư?

Hlăm kdrêč knhal tuč trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, Y‑Môis lač kơ klei mâo klei mplư kbiă hriê mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel dôk hdĭp hlăm ƀuôn prŏng Aê Diê leh kơ diñu. Ñu iêô kơ phung mplư anăn jing “phung soh jhat”, diñu čŏng čiăng đoh ktŭng phung ƀuôn sang Aê Diê lui Aê Diê čiăng nao kkuh mpŭ kơ phung yang mkăn. Hlăm klei mâo msĕ snăn, phung ƀuôn sang Aê Diê brei mâo klei êmuh, duah ksiêm bi nik čiăng kơ leh thâo klă sĭt kơh truh kơ klei blŭ kñăm. Tơdah sĭt nik jih ƀuôn prŏng ngă klei soh jhat huĭ hyưt anăn, snăn brei bi mdjiê bi rai jih mliêt phung soh jhat mbĭt hŏng phung gưt hlue klei diñu mplư, čuh jih ngăn drăp diñu mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng hlăm ƀuôn prŏng jing mnơ̆ng myơr čuh ngă yang kơ Aê Diê, tơl kăn lŏ dưi mkŏ mdơ̆ng ƀuôn anăn rei.

Klei Aê Diê mtô lač kơ phung ƀuôn sang Ñu brei ngă hlăm klei mâo anei, bi êdah kơ knuih kpă ênô leh anăn mtăp mđơr kyuadah Ñu amâo čiăng ôh mâo pô tŭ klei phat kđi amâo kpă. Ƀiădah tơdah sĭt phung ƀuôn sang hlăm ƀuôn prŏng anăn gưt hlue klei phung soh jhat mplư leh anăn lĕ hlăm klei soh amâo gưt asăp Aê Diê, lui wir Aê Diê, kkuh mpŭ kơ phung yang luar, snăn klei bi kmhal pioh kơ diñu srăng ktrŏ yơh, kyua klei soh kkuh rup yang jing kjham kjhuê̆, amâo mdê hĭn kơ dŭm ƀuôn prŏng Kanaan ôh. Aê Diê amâo tuôm kdŭn ôh kơ klei arăng ngă bi kdơ̆ng hŏng Ñu. Rup bi rai jih mliêt phung ƀuôn sang hlăm ƀuôn prŏng mbĭt hŏng čuh jih jang mnơ̆ng, leh anăn ƀuh klă klei rai klei ênguôl ƀuôn anăn yơh jing klei hưn êlâo brei kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ênuk êdei anăp thâo răng, đăm lui wir Aê Diê nao kkuh rup yang ôh, tơdah čiăng kơ Aê Diê pap brei leh anăn brei djuê ana dưi lŏ lar êngŭm tui si Klei Blŭ Ñu ƀuăn leh.

Jing klei ênguôt êdi kyua ktuê jih hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê, dơ̆ng mơ̆ng mtao truh kơ phung ƀuôn sang lĕ nanao hlăm klei mplư kkuh kơ rup yang, lui wir Aê Diê, wơr mbĭt klei Aê Diê bi mtlaih diñu mơ̆ng klei jing hlŭn kơ čar Êjip. Leh anăn hruê anei, klei lui wir Aê Diê tui hlue klei đăo soh ăt jing klei Phung Sang Aê Diê dôk găn mơh. Klei đăo soh duah lu mnêč êlan juh lua hŏng klei blŭ mmih, đa blei hŏng mnơ̆ng mnuă, ktŭng lu mnuih lui wir Aê Diê čiăng tui hlue êlan soh wê. Êngao kơnăn, hlăm Phung Sang Aê Diê amâo ƀiă ôh phung khua pô mtô soh, khua pô hưn êlâo soh “… mtô klei đăo soh dưi bi rai, wăt hngah kơ Khua pô bi tui diñu…” (II Y‑Pêtrôs 2:1b). Brei drei dôk êngal ti anăp klei juh lua mơ̆ng phung riêng gah. Brei drei bi mguôp suôr tliêr hŏng Khua Yang leh anăn Klei Ñu Blŭ, čiăng thâo kral ya klei djŏ ya klei soh čiăng dưi weh đuĕ mơ̆ng mplư tui hlue klei đăo soh.

Si ngă drei dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆, čiăng dưi dôk kjăp ti anăp klei juh lua mmih mơ̆ng klei đăo soh?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih răng mgang hmei mơ̆ng klei mplư jŭm dar. Akâo Ih brei kâo đăo kjăp kơ Ih Pô leh anăn kơ Klei Ih Blŭ čiăng kơ kâo đăm lĕ hlăm klei đăo soh mplư ôh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 18:16-50

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Dagntxias Hauv Tej Kwvtij – 13/5/2022
Bài tiếp theoSự Cám Dỗ Đến Từ Giữa Anh Em – 13/5/2022