Kev Dagntxias Hauv Tej Kwvtij – 13/5/2022

583

 

 

II Kevcai 13:12-18

Nqe cim

“ces cia li muab cov neeg hauv lub nroog thiab lawv tej tsiaj txhu tua kom tuag tas, thiab rhuav lawv lub nroog kom puastsuaj tas huv tibsi.” (II Kevcai 13:15).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Ntu Vajluskub no hais tias cov neeg phem muaj qhov twg tuaj?
  • Cov neeg phem ntawd ntxias cov neeg hauv nroog ua dabtsi?
  • Tus Tswv qhia yuav tsum ua licas rau cov neeg phem ntawd? Vim licas ua li ntawd?
  • Peb yuav tsum ua licas thiaj tsis raug ntxias mus raws kev ntseeg cuav?

Nyob feem kawg ntawm ntu Vajluskub no, Mauxes hais txog zaj uas muaj kev dag ntxias tawm hauv cov Yixalayees tuaj thaum lawv mus nyob hauv lub nroog uas tus Tswv muab rau lawv. Nws hu cov neeg dag ntxias ntawd hu ua “cov neeg phem”, lawv txhob txwm ntxias tus Tswv haivneeg mus pe lwm tus vajtswv. Yog ntsib zaj ntawd, tus Tswv haivneeg yuav tsum maj nroos mus tshuaj saib puas muaj tseeb. Yog hais tias lub nroog ntawd tau ua txhaum lawm tiag ces cov neeg siab phem thiab cov uas ua raws tej lus haub ntxias hauv lub nroog yuav raug tua tuag, tej qhov txhia chaw uas lawv muaj yuav tsum muab hlawv tagnrho ua khoom fij rau tus TSWV, thiab cia lub nroog ntawd piamsij mus ibtxhis tsis pub tsim dua ntxiv lawm.

Tus Tswv tej lus qhia rau Nws haivneeg txog tej uas yuav tsum ua thaum ntsib tej zaj zoo li no qhia tshwm tus Tswv txojkev ncajncees thiab coj nruj vim Nws tsis xav kom ib tug twg raug liam txim. Tiamsis yog cov neeg nyob hauv lub nroog tau ua raws cov neeg phem haub ntxias mus ua txhaum tsis ncajncees, tso tus Tswv tseg, mus pe mlom, ces lawv yuav raug tus Tswv txiav txim hnyav heev vim kev pe mlom txhaum loj heev tsis txawv cov Kana-as tej nroog thiab ntag. Tus Tswv yuav tsis zam rau tes haujlwm tawmtsam Nws. Daim duab hais txog cov neeg hauv nroog raug tua tuag, txhua yam khoom raug hlawv, thiab timkhawv ntawm lub nroog piamsij yuav ua ib lo lus ceebtoom rau tus Tswv haivneeg txhua tiam tsis txhob tso tus Tswv tseg mus pe mlom ib zaug li, tus Tswv thiaj yuav hlub lawv thiab pub rau lawv muaj xeebntxwv coob li Nws tej lus cogtseg.

Tu siab kawg li vim saib hauv tus Tswv haivneeg li keebkwm, txij li vajntxwv, tej nomtswv mus rau cov pejxeem pheej raug haub ntxias mus pe mlom, tso tus Tswv tseg, tsis nco tus Tswv txiaj ntsig uas Nws tau cawm lawv dim cev qhev nram tebchaws Iziv. Thiab niaj hnub nimno, tso tus Tswv tseg mus raws kev ntseeg cuav kuj yog ib yam teebmeem rau tus Tswv Pawg Ntseeg. Kev ntseeg cuav nrhiav txhua txoj haukev los haub ntxias tsis hais siv tej lus zoo, siv nyiaj txiag ntxias, ua rau ntau tug tso tus Tswv tseg mus raws txojkev uas txhaum. Dhau qhov ntawd, nyob hauv Pawg Ntseeg kuj muaj coob tug xibhwb cuav, cev lus cuav, lawv “…yuav qhia tej zaj uas yuav coj nej mus raug kev puastsuaj rau nej, thiab lawv yuav tsis lees hais tias lawv paub Yexus Khetos tus uas tuag txhiv lawv lawm…” (II Petus 2:1b). Peb yuav tsum ceevfaj thaum raug lwm tus haub ntxias. Yuav tsum muab siab npuab tus Tswv thiab Nws Txojlus, kom paub feeb meej qhov yog qhov txhaum peb thiaj qaij dhau tej lus haub ntxias raws kev ntseeg cuav.

Peb puas nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus txhua hnub kom sawv khov kho tabmeeg kev ntseeg cuav tej lus dag ntxias?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov Koj pab peb kovyeej tej kev dagntxias ibncig. Thov pab nyuam yaus tuav ruaj kev ntseeg Koj thiab Koj Txojlus, nyuam yaus thiaj tsis raug poob rau kev ntseeg cuav tej lus dag ntxias qab zib. Amees.

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 18:16-50.

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2022
Bài tiếp theoKlei Mplư Kbiă Hriê Mơ̆ng Krah Phung Ayŏng Adei – 13/5/2022