Klei Kñăm Kơ Bruă Mtô Klei Đăo – 7/9/2023

2182

 

Klei Aê Diê Blŭ: Kôlôs 1:28-29

Êlan kliăng: “…čiăng kơ hmei dưi bi êdah jih jang mnuih jing klă leh hlăm Krist” (Kôlôs 1:28b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră mơĭt kơ phung Kôlôs? Ñu hưn, ya jing klei ñu kñăm kơ bruă mtô klei đăo leh anăn si ñu mtô? Si klei anei bi mđĭ ai drei leh anăn mñă kơ drei hlăm bruă mtô klei đăo?

Khua Yang iêô Y-Pôl brei jing khua ƀĭng kna kơ phung tue, ba klei mrâo mrang jăk kơ lu mnuih hlăm lu anôk mdê mdê. Wăt năng ai ñu pô amâo dưi truh mtô Klei Mrâo Mrang Jăk ti Kôlôs ôh, sa boh ƀuôn prŏng hlăm čar Asi, ƀiădah mơ̆ng bruă ñu mă yơh phung Kôlôs mă tŭ klei đăo leh anăn dưi mkŏ mjing Phung Sang Aê Diê tinăn. Tơdah hmư̆ klei đăo soh kdơ̆ng ngă kơ Phung Sang Aê Diê tinăn, snăn khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră anei čiăng đru phung đăo thâo săng kơ klei đăo phŭn, boh nik nak brei thâo săng kơ Khua Yang Yêsu. Ñu mblang, “Hmei hưn klei Krist brei jih jang mnuih răng, leh anăn mtô kơ jih jang mnuih hŏng jih klei thâo mĭn, čiăng kơ hmei dưi bi êdah jih jang mnuih jing klă leh hlăm Krist.” (êlan 28b). Boh blŭ mblang “klă” tinei (amâodah “kluôm dhuôm” hlăm hră êlâo) hlăm klei blŭ phŭn ăt čiăng lač wăt kơ klei jăk klă, prŏng khue, thâo raih”. Blŭ mdê hĭn, klei khua ƀĭng kna kñăm kơ bruă ñu mtô klei đăo čiăng đru pô mkăn đĭ hriê kơ prŏng khue hlăm klei hdĭp mngăt, čiăng dưi ƀrư̆ jing msĕ si Khua Yang hĭn leh anăn dưi năng nao ti anăp Ñu.

Lač kơ si hdră êlan ñu mtô klei đăo, khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn, “Kơ klei anăn kâo mă bruă suăi, yua jih klei ktang Ñu êjai bi blah, klei ktang anăn dôk mă bruă hlăm kâo hŏng klei myang” (êlan 29). Bruă mtô klei đăo amâo tuôm jing klei êlưih ôh, brei khua ƀĭng kna mâo klei thâo mĭn, mbĭt hŏng jih ai tiê, jih ai ktang mtô lač kơ pô mkăn. Klei hơ̆k mơak jing ñu amâo ngă bruă anăn hŏng ai ktang ñu pô ôh ƀiădah ñu ngă bruă hŏng jih klei ktang myang mơ̆ng Khua Yang

Sa čô mnuih leh đăo kơ Khua Yang amâo djŏ ôh dưi đĭ hriê prŏng khue “hjăn păn”, klei đăo amâo dưi brư̆ hruê hriê kơ prŏng ktang ôh tơdah amâo mâo klei hriăm. Sĭt yơh bruă klei hriăm brei pô anăn gĭr ktưn, ƀiădah lĕ amâo dưi kƀah ôh bruă pô mtô bi hriăm. Jing pô kiă kriê Phung Sang Aê Diê amâodah jing pô đăo sui thŭn leh, brei grăp čô drei mâo bruă klam mtô bi hriăm pô mkăn. Jing sa klei jăk mơak êdimima yơh tơdah ƀuh klei hdĭp ayŏng amai adei drei mâo klei bi mlih, klei hdĭp klei đăo đĭ hriê kơ prŏng khue hĭn mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ.

Kyuanăn brei grăp čô drei gĭr nanao amâo mdei ôh kăp mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ kơ phung Ñu mdưm jŭm dar djiêô drei. Pô anăn năng ai jing phung anak čô drei hlăm gŏ sang, jing phung hriăm Sang Hriăm Aguah Hruê Kjuh, phung mrâo đăo drei dôk dlăng ba, amâodah pô Aê Diê jao brei drei êbat hrăm mbĭt. Akâo bĕ kơ Khua Yang brei kơ drei klei thâo mĭn leh anăn mbĭt hŏng klei ktang myang Ñu, čiăng kơ bruă drei mtô bi hriăm klei đăo dưi truh kơ anôk kñăm đru pô mkăn đĭ hriê kơ prŏng khue hlăm Khua Yang.

Si ngă bruă drei mtô bi hriăm klei đăo đru pô mkăn đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei hdĭp mngăt?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang brei leh kơ kâo mâo mông myun bi hriăm Klei Ih Blŭ kơ pô mkăn. Akâo Ih đru kâo sĭt suôr, thâo knang kơ klei ktang myang leh anăn klei thâo mĭn mơ̆ng Khua Yang čiăng dưi bi hriăm klei đăo mâo boh tŭ dưn, đru klei hdĭp mngăt lu mnuih dưi đĭ hriê kơ prŏng.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHomphiaj Qhia Kev Ntseeg – 7/9/2023
Bài tiếp theoMục Đích Dạy Đạo – 7/9/2023