Klei Guh Kơang Mơ̆ng Pô Bŏ Hŏng Klei Pap Leh Anăn Klei Sĭt Nik – 27/9/2023

2756

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 48:35-47

Êlan kliăng: “Klei Blŭ bliư̆ jing kđeh leh anăn dôk mbĭt hŏng drei bŏ hŏng klei pap leh anăn klei sĭt nik. Hmei ƀuh leh klei guh kơang Ñu jing klei guh kơang Ama brei kơ Anak Ñu mâo knŏng sa čô” (Y-Yôhan 1:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ai tiê Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hlăk ñu hưn êlâo kơ Môap? Si ngă rup phung ƀuôn sang Môap tŭ klei bi kmhal kjham? Ya klei bi êdah klei pap Aê Diê kơ phung Môap? Mơ̆ng anăn, ya klei mñă kơ diih hlăm klei hdĭp?

Ai tiê mgao leh anăn klei kkuh kơ rup yang mơ̆ng phung Môap êgao hnơ̆ng anăn “Yêhôwa lač, “Kâo srăng bi luč hĕ hlăm čar Môap hlei pô myơr mnơ̆ng ngă yang hlăm anôk dlông, leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mgnưi kơ yang ñu” (êlan 35). Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hmư̆ klei Aê Diê bi êdah čiăng hưn klei bi kmhal kjham snăk kơ Môap, ƀiădah ñu amâo djŏ jing mnuih amâo mâo klei khăp ôh. Ai tiê ñu ruă snăk ur hia hŏng phung Môap, ñu lač “ai tiê kâo krao kyua čar Môap msĕ si asăp đĭng kliă”(êlan 36), anăn jing ênai đĭng kliă dưi ayŭ čiăng hia kơ phung djiê hlăm knăm ngă klei dơr djiê (Y-Mathiơ 9:23-24).

Klei hưn êlâo mñă wĭt phung Môap mgao “bi mđĭ diñu pô bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa” anăn klă sĭt srăng tŭ klei bi rai, amâo lŏ jing sa djuê ana ôh (êlan 42). Dŭm klei lač kơ klei bi kmhal kjham snăk. Aê Diê “bi mčah leh čar Môap, msĕ si sa boh čeh arăng amâo lŏ čiăng ôh”, klei djiê brŭ bŏ ƀuôn êlan,“Snăn čar Môap jing leh mnơ̆ng arăng djă djik djak leh anăn klei bi huĭ kơ jih jang dôk jŭm dar diñu” (êlan 38-39). Mơ̆ng êlan 40 jing klei hưn êlâo “Kyuadah snei Yêhôwa lač: “Nĕ anei, sa čô srăng phiơr pral msĕ si sa drei tlang, leh anăn mblang siap ñu ngă kơ čar Môap.” Rup čĭm tlang mblang siap kluôm čar Môap lač kơ phung kahan mtao Y-Nêƀukatnetsar blah mmiă dŭm ƀuôn prŏng leh anăn kđông kahan phung Môap, anăn jing klei Aê Diê bi kmhal leh anăn srăng amâo mâo hlei pô dưi tlaih ôh.

Knhal tuč, Aê Diê lač sa klei mđĭ ai snăk, bi êdah klei pap êbeh dlai mơ̆ng Ñu: “Ăt kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ čar Môap, ƀiădah hlăm ênuk knhal tuč” (êlan 47). Klei ƀuăn kơrŭ wĭt phung Môap Aê Diê srăng ngă hlăm hruê knhal tuč, jing “hruê knhal tuč”, jing hruê mơ̆ng Yang Mêsi. Ñu srăng ba phung mnă mơ̆ng Môap wĭt. Diñu srăng mâo klei pap brei leh anăn dưi dưn klei Aê Diê bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist. Amâo djŏ knŏng hjăn djuê ana Aê Diê ruah jing phung Israel dưi kơrŭ wĭt ôh ƀiădah Ñu lŏ mtlaih wăt phung ƀuôn sang ti êngao tơdah Krist, Anak Aê Diê bŏ hŏng klei pap leh anăn sĭt nik hriê ti lăn ala jing mnuih, tŭ klei djiê ti kyâo bi kal čiăng klei pap Ñu mtrang kluôm lăn ala truh ênuk lăn ala (Y-Yôhan 1:14). Bi mni kơ Aê Diê kyua “klei pap leh anăn klei sĭt nik” anăn drei dưi tlaih. Brei hdĭp gưt asăp Aê Diê, Pô guh kơang bŏ hŏng klei pap leh anăn sĭt nik, leh anăn sĭt suôr kkuh mpŭ kơ Aê Diê tơl truh kơ hruê bi tuôm hŏng Ñu čiăng amâo ngă soh msĕ si phung Môap.

Drei thâo mơ̆ klei pap Aê Diê brei kơ pô? Ya klei drei srăng wah lač hŏng Ñu hruê anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu bŏ hŏng klei pap leh anăn klei sĭt nik, kâo bi mni kơ Ih kyua klei pap Ih kâo dưi tlaih. Akâo kơ Ih đru kâo amâo tui ôh msĕ si phung Môap ƀiădah sĭt suôr kkuh mpŭ kơ Ih leh anăn hdĭp kơ Ih truh knhal tuč.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 11:11-36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTshwjchim Ntawm Tus Puv Npo Koob Hmoov Thiab Qhov Tseeb – 27/9/2023
Bài tiếp theoVinh Hiển Của Đấng Đầy Ơn Và Lẽ Thật – 27/9/2023