Tshwjchim Ntawm Tus Puv Npo Koob Hmoov Thiab Qhov Tseeb – 27/9/2023

1466

 

 

Yelemis 48:35-47

Nqe cim:

“Txojlus ntawd tau los yug ua neeg, nws puv npo txojkev hlub, nws yog qhov tseeb thiab nws nrog peb nyob. Peb pom nws lub tshwjchim ci ntsa iab; Leej Txiv pub lub tshwjchim ntawd rau nws, rau qhov nws yog Leej Txiv tib leeg Tub.” (Yauhas 1:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus cevlus Yelemis muaj lub siab zoo li cas thaum nws cevlus hais txog Mau-am?

–       Qhov uas cov Mau-am raug txim txaus ntshai li cas?

–       Yam twg qhia tawm tus Tswv lub siab ntev, hlub pub rau cov Mau-am?

–       Dhau qhov ntawd, peb kawm tau yam dabtsi rau lub neej?

Lub siab khavtheeb thiab kev pemlom ntawm cov neeg Mau-am yog kev txhaum loj heev Kuv yuav txwv tsis pub cov Mau-am tua tsiaj hlawv fij rau lawv tej chaw teev mlom thiab hlawv tshuaj tsw qab rau lawv tej vajtswv. Kuv yog tus Tswv uas hais li ntawd. (nqe 35). Tus cevlus Yelemis tau tus Tswv qhia paub kev puastsuaj los raug cov Mau-am txaus ntshai heev, tiamsis nws tsis yog tus neeg uas tsis paub xav. Nws lub siab quaj rau cov Mau-am, nws hais tias kuv lub siab thiaj quaj ntsuag rau cov Mau-am thiab cov Kiles Heles ib yam li tus neeg uas tshuab zaj raj quaj ntsuag(nqe 36), qhov no yog tshuab lub suab raj tu siab quaj hlub cov neeg tuag (Mathais 9:23-24).

Cevlus qhia paub cov neeg Mau-am txojkev khavtheeb rau qhov nws ntxeev siab rau kuvyog li yeej yuav tua tu noob, tsis tshuav ib tug li (nqe 42). Tej lus no qhia paub cov Mau-am raug txim txaus ntshai kawg nkaus. Tus Tswv ua rau Mau-am ntsoog tas ib yam li lub hub uas muab tsoo tawg tas tsis muaj leejtwg xav yuav.Kev quaj ntsuag puv nkaus hauv tej nroog, Mau-am puastsuaj tas ua rau txhua haivneeg uas nyob puagncig nws luag nws nplig heev.(nqe 38-39). Nqe 40 mus yog cov lus qhia ua ntej Tus Tswv coglus hais tias, yuav muaj ib haivneeg tuaj tua cov Mau-am ib yam li tus dav ya qw lwg ntxiaj losTus duab noog dav nthuav tis ya los npog nkaus Mau-am yog hais txog Vajntxwv Nenpukanexales cov tubrog tuaj tua lawv tej nroog thiab vij cov neeg Mau-am, qhov no yog tus Tswv kev rau txim tsis muaj leejtwg khiav dhau.

Thaum kawg, tus Tswv hais ib los txhawb zog kawg nkaus, qhia tawm Nws lub siab ntev, siab hlub uas dav kawg nkaus: tiamsis muaj ib hnub tus Tswv yuav pub kom cov Mau-am rov muaj kev vammeej dua.” (nqe 47). Cov lus cog tseg yuav pub cov Mau-am muaj tebchaws tau tus Tswv yuav ua rau thaum kawg, txhais tau hais tias “lub sijhawm kawg”, yog tus Mexiyas hnub. Nws yuav coj cov neeg Mau-am poob tebchaws rov los. Lawv yuav tau txais txojkev zam txim thiab tau kev cawm dim ntawm Vajtswv dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos. Tsis yog cov neeg uas tau Vajtswv xaiv xws li cov Yixalayees muaj tebchaws xwb, Nws tseem cawm lwm haivneeg thaum Yexus Khetos tus uas yog Vajtswv Leej Tub los yug ua neeg, tuag saum tus ntoo khaublig, Nws txoj koob hmoov muab pub rau neeg ntiajteb mus ibtxhis (Yauhas 1:14). Ua tus Tswv tsaug vim “Nws tej koob hmoob thiab qhov tseeb” cawm peb. Cia li mloog tus Tswv lus, Nws yog tus puv npo kev hlub thiab qhov tseeb, thiab ncaj ncees pehawm tus Tswv mus txog thaum ntsib Nws kom peb tsis tshob raug txim zoo li cov Mau-am.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus tus uas puv npo koob hmoov thiab qhov tseeb, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj txojkev hlub cawm nyuam yaus. Thov Koj tsis txhob cia nyuam yaus taug cov Mau-am txojkev, tiamsis ncaj ncees pehawm thiab ua neej pub rau Koj mus txog thaum kawg. Amees.

Peb puas zeem paub tus Tswv lub siab ntev, hlub pub rau peb? Peb yuav hais rau tus Tswv yam dabtsi hnub no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 11:11-36

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Hoàng Sinh Man
Bài tiếp theoKlei Guh Kơang Mơ̆ng Pô Bŏ Hŏng Klei Pap Leh Anăn Klei Sĭt Nik – 27/9/2023