Klei Đăo Y-Nôê – 15/1/2024

2517

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:7

Êlan kliăng: “Hŏng klei đăo Y-Nôê gưt leh anăn ngă sa boh kŭmpăn čiăng bi mtlaih sang ñu, leh Aê Diê hưn kơ ñu kơ klei srăng truh ka arăng tuôm ƀuh ôh. Hŏng klei ngă snăn ñu phat kđi lăn ala leh anăn jing pô dưn klei kpă ênô truh kyua klei đăo” (Hêbrơ 11:7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei đăo Y-Nôê bi êdah? Ya boh tŭ mâo mơ̆ng klei đăo anăn? Ya klei hriăm ih mâo mơ̆ng klei bi hmô klei đăo Y-Nôê?

Klei yăl dliê kơ Y-Nôê ngă kŭmpăn čih hlăm hdruôm hră Klei Mphŭn Dơ̆ng mơ̆ng kdrêč 6 truh kơ kdrêč 8. Ñu jing sa čô mnuih mâo klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Aê Diê leh anăn Aê Diê hưn kơ ñu “klei srăng truh ka arăng tuôm ƀuh ôh”, anăn jing klei Aê Diê srăng brei êa lip tar ƀar lăn ala čiăng phat kđi lăn ala bŏ hŏng klei soh jhat ƀai ênuk anăn (Klei Mphŭn Dơ̆ng 6:5).

Tơdah hmư̆ klei Aê Diê mtă, “hŏng klei đăo Y-Nôê gưt leh anăn ngă sa boh kŭmpăn”, sa bruă ngă phung mnuih ênuk anăn lač khŏ. Êbeh kơ sa êtuh thŭn ngă sa boh kŭmpăn prŏng ti sa bĭt anôk kbưi hŏng êa ksĭ, sĭt nik ñu tŭ lu klei arăng djă djik djak. Măng ai ya klei truh, Y-Nôê bi êdah sa klei đăo gưt asăp kluôm dhuôm. Klei Aê Diê Blŭ mñă wĭt mñă nao kơ Y-Nôê đăo leh anăn ngă jih tui si klei Aê Diê mtă leh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 6:22; 7:5,9).

Ti krah ênuk bŏ hŏng klei soh, klei jhat ƀai, “Y-Nôê jing sa čô kpă ênô, amâo mâo klei năng ƀuah ôh hlăm ênuk ñu, Y-Nôê êbat mbĭt hŏng Aê Diê” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 6:9). Msĕ klei mngač bi êdah jih jang mnơ̆ng dôk hlăm klei mmăt, snăn mơh klei kpă ênô Y-Nôê bi êdah klei jhat ƀai phung riêng gah ñu. Kyua klei anăn yơh pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ lač hŏng klei đăo, ñu “phat kđi lăn ala”. Leh anăn ăt hŏng klei đăo mơh, Y-Nôê leh anăn gŏ sang ñu amâo tŭ ôh boh jhat msĕ si phung mnuih ênuk anăn. Hrô kơ klei anăn, Aê Diê yap ñu jing mnuih “kpă ênô”, tlaih mơ̆ng klei bi kmhal, mâo klei bi mtlaih leh anăn dôk êđăp ênang hlăm kŭmpăn.

Ênuk drei dôk hdĭp ăt mâo lu anôk msĕ hŏng ênuk Y-Nôê. Klei čiăng lač jing amâo djŏ arăng amâo thâo kral Aê Diê ôh, ƀiădah ai tiê diñu khăng amâo čiăng đăo kơ Aê Diê leh anăn amâo ngă tui si klei Aê Diê mtă. Kŭmpăn Y-Nôê prŏng snăk tơl dưi bi mŭt jih jang mnơ̆ng hdĭp grăp mta dua drei ƀiădah mâo knŏng sapăn čô mnuih đuč dưi mŭt hlăm kŭmpăn, kyuadah phung anei ngă djŏ hŏng hdră êlan klei bi mtlaih. Êrah Khua Yang Yêsu tuh leh ti kyâo bi kal kyua jih jang mnuih, ƀiădah klei pap brei kơ klei soh knŏng pioh kơ hlei pô thâo kmhal klei soh, đăo kơ Khua Yang Yêsu leh anăn bi êdah klei đăo sĭt hŏng klei gưt asăp. Ti krah lăn ala msĕ snăn, akâo Khua Yang đru grăp čô drei bi êdah klei đăo kơ Ñu hŏng klei gưt kơ klei Khua Yang mtă kluôm ênŭm čiăng klei drei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă jing klei hưn jăk kơ jih jang mnuih.

Drei bi êdah klei drei đăo hŏng klei hdĭp mdê hŏng lăn ala mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, ti krah lăn ala tui tiŏ klei pô čiăng, đru kâo tui klei đăo Y-Nôê, gưt kơ klei Ih mtă kluôm ênŭm, wăt tơdah kâo ka thâo săng jih ôh klei Ih čiăng. Đru klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hưn klei Ih bi mtlaih kơ phung riêng gah kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNau-es Kev Ntseeg – 15/1/2024
Bài tiếp theoĐức Tin Của Ông Nô-ê – 15/1/2024