Klei Đăo Y‑Aƀel – 13/12/2023

2665

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:4

Êlan kliăng: “Hŏng klei đăo Y‑Aƀel myơr kơ Aê Diê mnơ̆ng ngă yang jăk hĭn kơ Y‑Kain. Hŏng klei đăo anăn Aê Diê tŭ ñu jing kpă, hưn bi êdah klei anăn êjai tŭ mnơ̆ng ñu myơr. Ñu djiê leh, ƀiădah hŏng klei ñu đăo ñu ăt dôk blŭ” (Hêbrơ 11:4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei Y‑Kain leh anăn Y‑Aƀel jing? Ya ngă Aê Diê tŭ mnơ̆ng Y‑Aƀel myơr ƀiădah hngah kơ mnơ̆ng Y‑Kain myơr lĕ? Ya klei hriăm ih mâo mơ̆ng klei đăo Y‑Aƀel?

Klei yăl dliê kơ dua čô ayŏng adei Y‑Kain leh anăn Y‑Aƀel čih hlăm Klei Mphŭn Dơ̆ng 4:1-16. Anei jing dua čô anak êkei Y‑Ađam leh anăn H’Êwơ kkiêng leh digơ̆ ngă soh leh anăn Aê Diê suôt digơ̆ đuĕ leh mơ̆ng war Êđen. Năng ai jih dua ayŏng adei anei jing klei digơ̆ čang hmăng djŏ kơ klei Aê Diê ƀuăn leh kơ anak čô digơ̆ (Klei Mphŭn Dơ̆ng 3:15). Leh kkiêng kơ Y‑Kain, H’Êwơ thâo anei jing hdră jăk mơ̆ng Aê Diê snăn gơ̆ lač: “Kâo mâo leh sa čô êkei hŏng klei Khua Yang đru” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 4:1b). Klei kkiêng kơ Y‑Kain leh anăn Y‑Aƀel brei ƀuh Aê Diê amâo tuôm lui anak mnuih ôh. Ñu ăt dôk mbĭt, răng kriê leh anăn mă bruă nanao čiăng atăt anak mnuih gao asăp lŏ wĭt kơ Ñu. Wăt tơdah anak mnuih hdĭp ti êngao war Êđen, dôk kbưi hŏng Aê Diê doh jăk dưn, ƀiădah Aê Diê čŏng čiăng ngă klei bi mguôp hŏng digơ̆, bi hriăm digơ̆ myơr mnơ̆ng ngă yang čiăng bi mguôp hŏng Ñu.

Klei Aê Diê Blŭ amâo lač ôh ya jing phŭn kơ klei Aê Diê tŭ mnơ̆ng Y‑Aƀel myơr leh anăn hngah kơ mnơ̆ng Y‑Kain myơr. Ƀiădah yăl dliê klah čŭn kơ Y‑Aƀel myơr êđai biăp jing mnơ̆ng ngă yang, bi Y‑Kain myơr boh mơ̆ng lăn (Klei Mphŭn Dơ̆ng 4:3-5a). Amâo djŏ Aê Diê mưč čhưč kơ boh mơ̆ng lăn ôh, kyuadah hlăm Bruă Lêwi jih dua mnơ̆ng anăn jing mnơ̆ng Aê Diê mtă brei myơr sơăi. Mnơ̆ng ngă yang Y‑Aƀel myơr mâo êrah, bi hmô kơ klei bi tui klei soh. Ñu thâo kral sĭt klei soh ñu leh anăn akâo kơ Aê Diê pap brei, năng ai kyua klei anăn snăn pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mblang Y‑Aƀel myơr leh mnơ̆ng ngă yang jăk hĭn “hŏng klei đăo”. Klei kkuh mpŭ hlăm Klei Bi Mguôp Hđăp bi djŏ nanao hŏng anôk, mông leh anăn hdră kkuh mpŭ tui si klei mtă leh. Y‑Aƀel bi êdah klei đăo hŏng klei gưt asăp ngă tui si klei Aê Diê mtă.

Y‑Aƀel myơr mnơ̆ng ngă yang hŏng klei đăo snăn Aê Diê yap ñu jing “kpă”. Ñu bi ala kơ jih jang phung kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei đăo. Wăt tơdah tŭ klei Y‑Kain bi mdjiê dưn, ƀiădah klei bi hmô mơ̆ng klei đăo Y‑ Aƀel ăt dôk blŭ hlăm jih jang ênuk. Klei đăo Y‑Aƀel mñă bi hdơr kơ drei Aê Diê ăt khăp nanao leh anăn Ñu čiăng anak mnuih hriê kkuh mpŭ kơ Ñu. Tơdah drei thâo kral klei soh leh anăn kmhal hŏng jih ai tiê, gưt klei Khua Yang mtă, Ñu srăng tŭ drei. Ƀiădah bi tơdah drei ruah hriê kơ Ñu tui si klei drei pô čiăng, hŏng klei mĭn drei dưi brei Aê Diê “bi mlih klei dlăng kơ kâo”, boh jhat jing Aê Diê “amâo tŭ” drei ôh msĕ si Y‑Kain phŭn dô.

Drei dôk kkuh mpŭ kơ Aê Diê tui si klei Ñu čiăng hĕ amâodah tui si klei drei pô čiăng?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih yua leh klei bi hmô mơ̆ng klei đăo Y‑Aƀel čiăng bi hriăm kâo hriê kơ Ih hŏng klei đăo leh anăn klei đăo anăn bi êdah hlăm klei gưt asăp tui si klei Ih atăt gai. Akâo kơ Ih mă tŭ hŏng klei mơak mnơ̆ng kâo myơr kơ Ih hŏng klei đăo grăp hruê. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Yôhan 2:18-3:24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAnpees Kev Ntseeg – 13/12/2023
Bài tiếp theoĐức Tin Của Ông A-bên – 13/12/2023