Klei Đăo, Klei Čang Hmang Leh Anăn Klei Khăp – 30/9/2023

2905

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 1:2-4

Êlan kliăng: “Hmei hdơr ti anăp Aê Diê Ama drei kơ bruă diih ngă hŏng klei đăo, kơ bruă suăi diih ngă hŏng klei khăp, leh anăn klei diih dôk kjăp hlăm klei čang hmăng hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist” (I Têsalônik 1:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mni kơ Aê Diê ? Ya klei sa čô mnuih brei mâo, čiăng kơ Aê Diê khăp leh anăn ruah ? Si Klei diih mă yua kơ pô mơ̆ng klei hriăm anei ?

Tơdah bi mĭn kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik, ai tiê Khua ƀĭng kna Y-Pôl hŏng Y-Silas leh anăn Y-Timôthê mơak snăk leh anăn mâo klei mđĭ ai. Diñu brei thâo ayŏng adei phung đăo tinei jing mta phŭn kơ djăp klei bi mni kơ Aê Diê grăp blư̆ wah lač brei kơ digơ̆. Mta phŭn Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mni kơ Aê Diê kyua ñu amâo dưi wơr ôh bruă ayŏng adei phung đăo Têsalônik ngă leh kyua klei đăo, ai tiê ayŏng adei dưi hdĭp leh anăn hriê kơ prŏng, mâo bruă jăk kyua klei khăp hlăm ai tiê digơ̆. Kyua anăn, wăt tơdah tlă anăp hŏng lu klei dleh dlan, arăng ngă jhat tơdah đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist, diñu amâo êdu ai ôh, ƀiădah diñu bi êdah nanao klei gĭr kyua klei čang hmăng hlăm klei Khua Yang Yêsu Krist ƀuăn srăng lŏ hriê (êlan 3). Hlăm dŭm hră Khua ƀĭng kna Y-Pôl, ñu mñă nanao kơ klei đăo, klei čang hmăng leh anăn klei khăp, kyua anăn jing tlâo klei yuôm bhăn hĭn brei bi mâo mơ̆ng sa klei hdĭp bi mơak kơ Aê Diê leh anăn bi êdah sa klei hdĭp mâo boh tŭ dưn kơ Aê Diê (I Kôrantô 13:13).

Hlăm êlan 4, Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač: “Ơ phung ayŏng adei Aê Diê khăp, hmei thâo Aê Diê ruah leh diih”. Klei găl čiăng Aê Diê khăp leh anăn ruah amâo djŏ jing mnuih jăk kluôm dhuôm ôh, amâo ngă soh ƀiădah mnuih mâo djăp tlâo knuih jăk klei đăo, klei khăp leh anăn klei čang hmăng msĕ si phung đăo Têsalônik. Mklăk wĭt, hlei pô lač Aê Diê ruah pô ñu ƀiădah klei hdĭp amâo bi êdah djăp tlâo knuih anei hŏng bruă ngă klă klơ̆ng snăn dưi lač anăn jing phung dôk mplư luar ñu pô.

Hruê anei, tơdah drei lač drei pô mâo klei đăo ƀiădah amâo mâo ôh bruă ngă snăn anăn jing klei đăo djiê (Y-Yakơ 2:26). Tơdah drei lač kơ klei khăp ƀiădah amâo bi êdah ôh bruă ngă mơ̆ng klei khăp hŏng ayŏng adei pô snăn anăn amâo djŏ jing klei khăp sĭt ôh (I Kôrantô 13:4-12). Tơdah drei lač drei pô dôk hdĭp hlăm ai tiê čang hmang leh anăn dôk čang guôn Khua Yang lŏ hriê ƀiădah knŏng gĭr mkăm pioh kơ klei hdĭp anei snăn drei dôk bi kdơ̆ng hŏng drei pô. Grăp čô drei brei ksiêm dlăng klei đăo, klei khăp leh anăn klei čang hmăng drei pô hŏng phung đăo Têsalônik hlăk đưm, tơdah hruê anei, Khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră kơ drei, si ñu srăng lač kơ klei đăo, klei čang hmăng leh anăn klei khăp drei ?

Drei đăo sĭt Aê Diê khăp leh anăn ruah leh pô mơ̆? Ya ngă?

Wah lač: Ơ Aê Diê, jing Pô khăp leh anăn ruah kâo. Akâo kơ Aê Diê đru kâo grăp hruê bi êdah bruă mă mơ̆ng klei đăo, bruă ngă mơ̆ng klei khăp, leh anăn klei khăp čang hmăng čiăng bi mklă kơ lu mnuih kâo klă sĭt jing Aê Diê ruah leh anăn khăp.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 15:14-33

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Ntseeg, Kev Cia Siab Thiab Kev Hlub – 30/9/2023
Bài tiếp theoĐức Tin, Hy Vọng Và Tình Yêu Thương – 30/9/2023