Klei Brei Ngă Čiăng Dưi Dưn Klei Aê Diê Ƀuăn – 29/6/2021

444

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 23:20-23

 

Êlan kliăng: “Nĕ anei, kâo tiŏ nao sa čô dĭng buăl jăk ti anăp ih, čiăng mgang ih ktuê êlan leh anăn čiăng brei ih mŭt ti anôk kâo mkra leh.” (Klei Kbiă 23:20)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê ƀuăn hŏng phung ƀuôn sang Ñu hlăk diñu mprăp mŭt hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn? Ya klei dĭng buăl jăk anei mâo? Ya klei phung ƀuôn sang brei ngă čiăng dưi dưn klei Aê Diê ƀuăn? Klei Aê Diê ƀuăn hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah ya klei mñă kơ phung drei?

 Êlâo kơ mŭt hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn, Aê Diê ƀuăn brei kơ phung ƀuôn sang sa dĭng buăl jăk nao ti anăp diñu čiăng kiă kriê hlăm ktuê êlan leh anăn ba phung ƀuôn sang Aê Diê ruah nao hlăm krĭng lăn Ñu mprăp leh (êlan 20). Dĭng buăl jăk anei jing pô Aê Diê tiŏ nao. Ƀiădah drei ƀuh knuih, klei myang Aê Diê dưi bi êdah hlăm dĭng buăl jăk anei. Anăn Ñu dôk hlăm dĭng buăl jăk anăn, dĭng buăl jăk anăn srăng ktrâo lač kơ diñu djăp mta klei Aê Diê čiăng lač leh anăn mâo klei dưi phat kđi diñu, Ñu amâo srăng pap brei ôh kơ phung ƀuôn sang Aê Diê tơdah diñu bi kdơ̆ ng. Kyua anăn, phung ƀuôn sang Aê Diê ruah brei thâo răng leh anăn jih hnơ̆ng hluê ngă klei dĭng buăl jăk anăn lač msĕ si gưt kơ Aê Diê (êlan 21).

Klei phung ƀuôn sang Aê Diê ruah ngă čiăng dưi dưn klei Aê Diê ƀuăn jing hmư̆ klei dĭng buăl jăk lač leh anăn hluê ngă djăp mta Klei Aê Diê Blŭ, Aê Diê ƀuăn srăng bi kdơ̆ ng hŏng phung bi roh hŏng ƀuôn sang Aê Diê, leh anăn pô kdơ̆ng hŏng phung bi kdơ̆ ng hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ruah (êlan 22). Dĭng buăl jăk Aê Diê srăng nao ti anăp phung ƀuôn sang Aê Diê, atăt digơ̆ mŭt hlăm čar phung Amôrit, phung Hitit, phung Pêrisit, phung Kanaan, phung Hiwit, phung Jêbusit, leh anăn Aê Diê srăng bi rai diñu (êlan 23).

 Klei thâo mâo klei dưi mơ̆ ng phung ƀuôn sang Aê Diê ruah amâo djŏ jing kyua ai ktang amâo dah klei thâo mơ̆ ng êpul lĭng kahan ôh ƀiădah jing klei kiă kriê leh anăn ai ktang mơ̆ ng dĭng buăl jăk Aê Diê tiŏ nao anei. Bruă ngă phung ƀuôn sang Aê Diê jing đaŏ leh anăn gưt, leh anăn Aê Diê srăng ngă djăp mta bruă adôk čiăng đru diñu mă Lăn Aê Diê Ƀuăn hŏng klei êdah kdlưn hĭn. Đaŏ leh anăn gưt asăp Aê Diê jing klei yuôm bhăn čiăng mâo Aê Diê kiă kriê, atăt gai, dưi hdĭp hlăm klei jăk mơak leh anăn tŭ dưi. Msĕ si klei lŏ wĭt mmuñ hlăm Klei muñ bi mni kơ Aê Diê “Đaŏ leh anăn Gưt”, “Đaŏ leh anăn gưt. Amâo lŏ mâo êlan mkăn ôh. Drei dưi dôk mơak hlăm Yêsu! Tơdah đaŏ leh anăn gưt.”

Mtao Y-Đawit tuôm thâo leh klei kiă kriê kluôm ênŭm leh ñu mdăp hlăm Khua Yang, “Yêhôwa jing klei mngač kâo leh anăn klei bi mtlaih kâo; kơ hlei pô kâo srăng huĭ? Yêhôwa jing anôk kâo kđap; kơ hlei pô kâo srăng huĭ?” (Klei Mmuñ Hđăp 27:1). Ti krah lăn ala bŏ hŏng klei bi roh leh anăn luč klei êđăp ênang, drei srăng mâo ai ktang leh anăn klei êđăp ênang sĭt tơdah drei kđap hlăm Yêhôwa, hlăm kngan Aê Diê kiă kriê, Pô krơ̆ ng klei hdĭp leh anăn kiă kriê jih jang mnơ̆ ng.

 

Ya klei brei drei ngă čiăng dưi dưn klei Aê Diê ƀuăn leh hlăm Klei Aê Diê Blŭ?

 

Ơ Aê Diê bŏ hŏng klei myang! Kâo bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua Ih pap brei leh anăn răng kriê klei hdĭp kâo. Akâo kơ Ih đru kâo sĭt suôr êbat mbĭt hŏng Khua Yang hlăm klei đaŏ knang leh anăn gưt asăp Khua Yang. Mni kơ Ama tiŏ nao leh dĭng buăl jăk mkra kđông jŭm dar kâo, bi blah kơ kâo, ba kâo ti anôk Ih mprăp leh kơ kâo leh anăn kơ hlei pô huĭ mpŭ kơ Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:12-11:7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThơ: Thuyền Tôi Cặp Bến
Bài tiếp theoĐiều Kiện Nhận Lãnh Lời Hứa Của Chúa – 29/6/2021