Klei Blŭ Bi Guh Kơang Anăn Aê Diê – 25/4/2022

794

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 1:15-24

Êlan kliăng: “Sĭt nik msĕ si Aê Diê jing sĭt suôr, klei hmei blŭ kơ diih leh amâo jing Ơ leh anăn Ơ ơh” (II Kôrantô 1:18).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl nao čhưn ti Sang Aê Diê Kôrantô msĕ si klei ñu ƀuăn? Ya klei ñu bi hmô čiăng rơ̆ng kơ klei ñu blŭ? Ya klei hriăm drei mâo kơ pô mơ̆ng klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn mdah?

Hlăm hră tal êlâo Khua ƀĭng kna Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti Kôrantô, ñu ăt brei thâo srăng nao čhưn hŏng digơ̆ (I Kôrantô 16:5), ƀiădah truh ară anei ñu ăt ka truh ti Kôrantô ƀiădah hrô hŏng anăn jing hră tal dua ñu mơĭt kơ diñu anăn lu phung jhat ƀri gưl anei hiu hưn ñu amâo bi sĭt ôh klei pô ƀuăn, êlâo êdei amâo djŏ sa anăn. Ñu mblang kơ digơ̆ thâo ñu mâo klei mĭn srăng nao ti Masêdôn, leh anăn srăng weh čhưn hŏng digơ̆ (êlan 15). Bruă ñu ka truh amâo djŏ jing kyua ñu êdu ai, tui hlue si klei kđeh čiăng tơl mâo mông lač ơ mâo mông lač ơ ơh ôh, ƀiădah kyua ñu luă gŭ kơ ayŏng adei, amâo čiăng djă giê hnuăt ôh nao hŏng digơ̆ kyua anăn ñu bi mlih êjai hdră kčah ka nao čhưn hŏng digơ̆ (êlan 23; I Kôrantô 4:21).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mklă Klei Mrâo Mrang Jăk mtô ti krah ayŏng adei jing sĭt suôr, djăp Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn jing tŭ dưn hlăm Khua Yang Yêsu Krist, snăn ñu leh anăn dua čô Y-Silwan, Y-Timôthê jing phung mă bruă kơ Aê Diê leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk anăn ăt sĭt suôr hlăm djăp klei pô blŭ lač msĕ snăn mơh, “…klei hmei blŭ kơ diih leh amâo jing Ơ leh anăn Ơ ơh” (êlan 18b, 20). Khua ƀĭng kna Y-Pôl mblang klă hĭn Aê Diê jing pô ngă leh kơ ñu leh anăn phung đăo ti Kôrantô mâo klei đăo kjăp hĭn hlăm Yang Krist leh anăn ăt Khua Yang pô kđăm leh kơ grăp čô mnuih leh anăn brei Yang Mngăt Jăk, kyua anăn phung jing dŏ Khua Yang ăt mâo knuih msĕ si Aê Diê sĭt hrăm mbĭt lač “Amen” kơ dŭm klei Yang Krist ngă leh kơ drei, mơ̆ng anăn bi guh kơang Anăn Aê Diê hlăm klei pô blŭ (êlan 20-22).

Tơdah bi hriăm đăm kat asei, Khua Yang Yêsu lač: “Brei klei ih blŭ ‘Ơ’ jing Ơ amâodah ‘Ơ ơh’ jing Ơ ơh; klei lŏ thiăm kơ klei anăn kbiă mơ̆ng yang jhat.” (Y-Mathiơ 5:37). Jing anak Pô bŏ hŏng klei khăp leh anăn sĭt suôr, brei drei ăt thâo răng hlăm klei pô blŭ, wăt tơdah drei blŭ hŏng anak čô amâodah hŏng phung điêt hĭn kơ pô. Dŭm klei drei blŭ lač ơ snăn brei jing ơ, ơ ơh jing ơ ơh, brei răng kriê klei đăo knang leh anăn kpă ênuah sĭt blŭ čiăng kơ klei drei blŭ amâo djŏ knŏng bi guh kơang Anăn Aê Diê ôh ƀiădah lŏ ba klei đăo knang leh anăn dưi mđĭ ai phung mkăn.

Jing anak Aê Diê sĭt suôr, si drei bi êdah bruă klam pô hlăm klei blŭ?

Wah lač: Ơ Aê Diê, Pô kriê pioh nanao Klei Aê Diê Blŭ lač čiăng bi sĭt, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua dưi dôk hlăm Ih, dưi mâo Yang Mngăt Jăk kiă kriê, akâo kơ Ih đru kâo thâo đăo knang kơ Khua Yang čiăng mâo bruă klam hlăm klei blŭ leh anăn bi guh kơang Anăn Ih hlăm klei kâo blŭ.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 33

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTej Lus Hais Ua Rau Vajtswv Tau Koobmeej – 25/4/2022
Bài tiếp theoLời Nói Làm Sáng Danh Đức Chúa Trời – 25/4/2022