Klei Bi Mguôp Kluôm Ênŭm – 10/7/2023

4853

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 8:6-13

Êlan kliăng: “Nĕ anei, klei bi mguôp Kâo srăng ngă hŏng sang Israel leh êgao hruê anăn Khua Yang lač: Kâo srăng dưm klei bhiăn Kâo hlăm klei mĭn diñu, leh anăn Kâo srăng čih klei bhiăn anăn hlăm ai tiê diñu; Kâo srăng jing Aê Diê diñu, leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang Kâo.” (Hêbrơ 8:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei bi knăl mâo mơ̆ng klei bi mguôp mrâo? Ya klei jăk kdlưn hĭn mkă hŏng klei bi mguôp êlâo dih? Si klei bi mguôp mrâo đru phung mnuih dưi nao kơ Khua Yang?

Drei thâo leh klei bi mguôp hđăp Aê Diê pô mdơ̆ng leh anăn brei kơ phung Israel jing sa klei bi mguôp jăk kluôm, biădah kyua anak mnuih lĕ hlăm klei soh snăn amâo dưi djă pioh klei bhiăn kluôm ênŭm ôh. Kyuanăn klei bi mguôp hđăp wăt tơdah đru anak mnuih thâo kral klei soh ƀiădah amâo dưi mgaih mkra ôh klei soh. Hlăk phung Israel tŭ klei bi kmhal nanao kyuadah amâo dưi djă pioh ôh klei bi mguôp Aê Diê brei, Ñu tiŏ nao khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lač hŏng diñu, Khua Yang srăng mdơ̆ng klei bi mguôp mrâo jăk hĭn. Hrêč mă mơ̆ng Y‑Yêrêmi 31:31-34, pô čih hră mơĭt Hêbrơ kñăm kơ klei jăk hĭn mơ̆ng klei bi mguôp mrâo snei:

Tal sa, klei bi mguôp mrâo kñăm phă klei jing hlăm lam hrô kơ klei ƀuh ti êngao, “Kâo srăng dưm klei bhiăn kâo hlăm klei mĭn diñu leh anăn Kâo srăng čih klei bhiăn anăn hlăm ai tiê diñu” (êlan 10b). Čiăng dưi djă pioh klei bhiăn, phung Israel čih ktur ti dlông djăp mta mnơ̆ng êdah ênưih ƀuh hlăm pưk sang leh anăn djă ba mbĭt hlăm asei mlei (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:8). Wăt ngă msĕ snăn dưn diñu ăt djăl wơr bĭt mơh Klei Aê Diê mtă. Hlăm klei bi mguôp mrâo, Yang Mngăt Jăk Aê Diê lač, klei bhiăn Aê Diê hlăm grăp ai tiê leh anăn klei mĭn drei. Tal dua, klei bi mguôp mrâo dưm ti dlông tur klei bi mguôp hŏng Khua Yang, “Kâo srăng jing Aê Diê diñu, leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang Kâo” (êlan 10c). Klei gưt asăp amâo djŏ knŏng dưh kna ti anôk bruă amâodah thâo săng klei bhiăn ôh, ƀiădah hlăm klei bi mguôp sĭt suôr. Tal tlâo, klei bi mguôp mrâo kñăm kơ klei thâo kral Khua Yang hjăn pô, “Jih jang srăng thâo kral Kâo, dơ̆ng mơ̆ng pô điêt hĭn truh kơ pô prŏng hĭn hlăm phung diñu” (êlan 11b). Mbĭt hŏng klei Yang Mngăt Jăk mă bruă, klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Khua Yang, jih jang mnuih jing dŏ klei bi mguôp mrâo thâo kral Khua Yang sơăi. Tal pă, klei bi mguôp mrâo ba hriê klei pap kluôm dhuôm, “Kâo srăng pap brei klei wê diñu, leh anăn Kâo amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ klei soh diñu” (êlan 12). Hŏng êrah Khua Yang Yêsu, Aê Diê yap drei ka tuôm ngă soh ôh, hưn klă kơ drei amâo ba kđi ôh, brei kơ drei klei jing mnuih kpă ênô.

Klei bi mguôp mrâo pŏk ƀăng bhă čiăng kơ phung đăo kơ Krist dưi dưn klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Khua Yang, êpa mhao čiăng thâo kral Khua Yang kdlưn hĭn grăp hruê, hơ̆k mơak hlăm klei bhiăn Khua Yang leh anăn hdơr knga bi mni nanao kơ klei pap Khua Yang pap brei leh klei soh drei. Sĭt nik anăn jing Klei Mrâo Mrang Jăk pioh kơ phung Israel wăt kơ grăp čô mnuih ti rŏng lăn ala anei. Klei bi mguôp mrâo pŏk brei klei myun, mmông găl čiăng kơ jih jang mnuih dưi jing anak ƀuôn sang Aê Diê, jing dŏ Ñu leh anăn hơ̆k mơak hlăm Ñu.

Si drei dôk bi knal klei jăk mơak tloh ênoh mơ̆ng klei bi mguôp mrâo?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang brei kâo dưi dôk hdĭp hlăm klei bi mguôp mrâo, dưi mă tŭ klei ƀuăn tloh ênoh, dưi bi knal lu mta klei yuôm bhăn. Akâo Khua Yang brei klei hdĭp kâo thâo bi êdah klei bi mguôp yuôm bhăn anei čiăng kơ phung riêng gah kâo dưi ƀuh leh anăn čiăng hriê Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 19:28-48

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxoj Kevcai Tshiab Uas Zoo Txaus – 10/7/2023
Bài tiếp theoGiao Ước Trọn Vẹn – 10/7/2023