Txoj Kevcai Tshiab Uas Zoo Txaus – 10/7/2023

605

 

 

Henplais 8:6-13

Nqe cim:

“Txoj no yog txoj kevcai uas kuv yuav muab rau cov Yixalayees. Tus Tswv hais tias, tom qab ntawd kuv yuav ua kom lawv nco ntsoov kuv txoj Kevcai, thiab kuv yuav sau txoj kevcai ntawd rau hauv lawv lub siab. Kuv yuav yog lawv tus Vajtswv, thiab lawv yuav yog kuv haivneeg” (Henplais 8:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txoj kevcai tshiab muaj yam dabtsi tshwjxeeb?

–       Tej yam tshwjxeeb ntawd muaj yam dabtsi zoo dua txoj kevcai qub?

–       Txoj kevcai tshiab pab tibneeg licas ntawm kev los cuag tus Tswv?

Peb twb paub lawm hais tias txoj kevcai qub uas Vajtswv coglus thiab muab pub rau cov Yixalayees yeej yog txoj kevcai zoo txaus, tiamsis yog vim tibneeg poob rau kev txhaum lawm thiaj coj tsis tau tiav raws li txoj kevcai ntawd. Vim li ntawd txoj kevcai qub txawm yuav pab tau tibneeg paub kev txhaum los yeej pab tsis tau tibneeg dim kev txhaum. Thaum cov Yixalayees tabtom raug txim vim ua txhaum, tus Tswv txoj kevcai nyob rau ib ntu sijhawm uas ntev heev, tus Tswv tau siv tus cevlus Yelemis los qhia rau lawv hais tias Nws yuav tsim dua txoj kevcai tshiab zoo heev dua txoj qub. Siv tej lus nyob hauv Yelemis 31:31-34 los hais, tus sau phau Henplais hais meej txog yam zoo ntawm txoj kevcai tshiab raws li tej seem nram qab no:

Tim ib, txojcai tshiab taw mus rau tus cwjpwm sab hauv hloov kev coj sab nraud, tus Tswv hais tias: Kuv yuav ua kom lawv nco ntsoov kuv txoj Kevcai, thiab Kuv yuav sau txoj kevcai ntawd rau hauv lawv lub siab” (nqe 10b). Yuav kom nco tau txoj kevcai, cov Yixalayees yuav tsum sau tej nqe kevcai rau saum tej khoom uas yooj yim ntsia pom thiab nqa tau ntawm cev (II Kevcai 6:8). Tiamsis lawv pheej hnov qab Vajtswv Txojlus. Nyob hauv txojcai tshiab, Vaj Ntsujplig yuav sau tus Tswv txojcai rau hauv peb txhua tus lub siab thiab txojkev xav. Tim ob, txojcai tshiab txawb rau saum lub plag uas yog kev sib txuas nrog tus Tswv, Nws hais tias “Kuv yuav yog lawv tus Vajtswv, thiab lawv yuav yog kuv haivneeg” (nqe 10c). Kev mloog lus tsis yog nyob ntawm meejmom lossis kev paub txoj kevcai tiamsis yog nyob ntawm kev sib raug zoo nrog tus Tswv. Tim peb, txojcai tshiab saib hlob kev paub tus Tswv ntawm tus kheej, tus Tswv hais tias: “rau qhov lawv txhua tus puavleej yuav paub kuv, tsis hais tus hlob tus yau” (nqe 11b). Los ntawm Vaj Ntsujplig kev ua haujlwm, nrog rau kev sib raug zoo nrog tus Tswv, ua rau cov neeg uas yog txojcai tshiab tug puavleej paub tseeb tus Tswv. Tim plaub, txojcai tshiab ua rau txhua tus tau zam txim, tus Tswv hais tias: “Kuv yuav ua siab ntev rau txhua tus uas ua txhaum thiab yuav tsis cim ntsoov lawv lub txim ib zaug li lawm” (nqe 12). Los ntawm Tswv Yexus cov ntshav, Vajtswv suav peb zoo li tsis tau ua kev txhaum, tawm lus hais tias peb tsis muaj txim thiab pub rau peb tau lub meejmom uas yog neeg ncajncees.

Txojcai tshiab qhib lub qhov rooj rau cov ntseeg Tswv Yexus tau nrog tus Tswv sib raug zoo, ntshaw paub tus Tswv zuj zus, zoo siab rau tus Tswv txoj kevcai thiab niaj hnub ua tus Tswv tsaug vim Nws zam peb lub txim lawm. Ntawd yog Txojmoo Zoo tseeb pub rau cov Yixalayees thiab txhua tus tibneeg hauv lub qab ntuj no. Txoj kevcai ntawd pub rau txhua tus muaj feem los ua tus Tswv haivneeg, yog tus Tswv tug thiab txais kev zoo siab hauv Nws.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim tau nyob hauv txojkev cai tshiab, tau txais tej lus cogtseg zoo kawg nkaus. Thov pab nyuam yaus ua tau lub neej qhia tshwm qhov zoo ntawm txoj kevcai tshiab no rau cov neeg ibncig kom lawv ntsia pom thiab los cuag Koj. Amees.

Peb tabtom tau txais tej koobhmoov hauv txojcai tshiab licas lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 19:28-48

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMột Người Con Xấu – 9/7/2023
Bài tiếp theoKlei Bi Mguôp Kluôm Ênŭm – 10/7/2023