Klei Bi Čhŏ Anak Mnuih – 23/2/2024

2459

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 15:15-20

Êlan kliăng: “Kyuadah mơ̆ng ai tiê yơh kbiă hriê klei mĭn jhat, klei bi mdjiê mnuih, klei tlĕ piu, klei knhông, klei tlĕ, klei hưn luar, klei mčeh.” (Y-Mathiơ 15:19)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs akâo kơ Khua Yang mblang ? Si Ñu mblang leh kơ phung ƀĭng kna ? Hruê anei, si diih yua klei hriăm anei ?

Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs bi ala kơ phung ƀĭng kna akâo kơ Khua Yang mblang klă hĭn kơ klei bi hmô kơ Khua Yang mtô hlăm Y-Mathiơ 15:11 “Amâo djŏ mnơ̆ng mŭt hlăm ƀăng êgei ôh bi čhŏ mnuih, ƀiădah mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀăng êgei, mnơ̆ng anăn bi čhŏ mnuih”. Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Markôs 7:17 brei thâo anei jing klei êmuh hjăn plah wah phung khua ƀĭng kna leh anăn Khua Yang Yêsu. Diñu ka thâo săng ôh ya ngă Khua Yang mtô knŏng mâo ya klei hgăm hlăm lam kơh jing čhŏ mrŏ, hlăk êjai klei bhiăn ăt kčah amâo dưi ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng amâo doh kyua srăng čhŏ.

Khua Yang bi mklă sa blư̆ dơ̆ng klei Ñu lač amâo djŏ jing “wơr” klei bhiăn doh ôh, Khua Yang amâo lač ôh kơ klei bhiăn ƀiădah dôk lač kơ klei yuôm bhăn hlăm mngăt, Ñu mñă klă kơ ai tiê yơh jing anôk kbiă hriê klei čhŏ mrŏ. Dŭm klei soh, klei čang hmăng jhat dôk hlăm lam ai tiê srăng bi êdah hŏng bruă ngă ti êngao, snăn klei čhŏ mrŏ kbiă mơ̆ng lam anak mnuih amâo djŏ mơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng ti êngao pô huă ƀơ̆ng ôh. (êlan 18-19). Hlăm Y-Yêrêmi 17:9 Aê Diê ăt brei thâo, “Ai tiê jing mnơ̆ng thâo mplư hĭn kơ jih jang, leh anăn bŏ hŏng klei ƀai; hlei dưi thâo săng klei anăn?” Phung Pharisi rŭng răng nanao kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng amâo doh ngă kơ diñu čhŏ mrŏ ƀiădah Khua Yang Yêsu lač kơ ai tiê diñu čhŏ leh, kyua anăn, djăp klei blŭ, bruă ngă diñu ăt čhŏ mơh. Năng ai êdei anei Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs thâo săng hĭn kơ klei mtô anei hlăm klei bi ƀuh ti ƀuôn Jôpa (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 10:9-29).

Hruê anei, lu mnuih gĭr hriăm mjuăt čiăng krơ̆ng asei mlei suaih pral leh anăn đĭng kdriêk ti êngao bi knar, siam. Bruă mjuăt ktang asei mlei jing čiăng ƀiădah knuih hdĭp hlăm lam ai tiê drei lŏ jing yuôm bhăn hĭn. Aê Diê mđing kơ anak mnuih hlăm lam drei, anôk arăng amâo thâo ƀuh ôh, hĭn kơ klei bi êdah ti êngao. Leh jing phung đăo, drei mâo klei lŏ kkiêng mrâo, mnuih hlăm lam mâo klei bi mlih. Hlăm knuih hdĭp grăp hruê, Aê Diê ăt lŏ bi doh drei nanao, đru drei ƀrư̆ hruê jing kluôm ênŭm hĭn. Tăp năng drei mđing lu hĭn kơ bruă ruah mnơ̆ng ƀơ̆ng doh pioh ƀơ̆ng hĭn kơ uêñ mĭn kơ klei soh dôk kma hlăm ai tiê leh anăn klei mĭn drei. Brei drei mđing hmư̆ leh anăn thâo săng klei Khua Yang Yêsu mtô kơ boh klei anak mnuih hlăm lam drei čiăng mđing uêñ răng kriê ai tiê pô, kyua tơdah ai tiê drei amâo doh, bŏ hŏng klei soh, êlâo êdei ăt srăng êdah ti êngao. Hĭn mơh, tơdah drei pioh klei soh hlăm lam ai tiê jing drei dôk tlă anăp hŏng klei Aê Diê bi kmhal, Pô ksiêm dlăng hlăm lam ai tiê grăp čô drei.

Grăp hruê ya klei drei pioh hlăm lam ai tiê?

Wah lač: Ơ Aê Diê, Pô ƀuh hlăm lam ai tiê, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo ya klei mĭn jhat, ƀai dôk hlăm lam ai tiê kâo, akâo kơ Ih bi mrâo mngăt ai tiê kâo jing doh ti anăp Aê Diê. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYam Ua Rau Neeg Tsis Huv – 23/2/2024
Bài tiếp theoĐiều Làm Ô Uế Con Người – 23/2/2024