Yam Ua Rau Neeg Tsis Huv – 23/2/2024

1046

 

 

Mathais 15:15-20

Nqe cim

“Rau qhov yam uas tawm hauv neeg lub siab los, ua rau neeg ua phem, tua neeg, deev luag pojniam luag txiv, ua kev nkauj kev nraug, ua tubsab, hais lus dag thiab rhuav lwm tus ntsejmuag” (Mathais 15:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Petus thov Tswv Yexus txhais txog yam dabtsi?

–       Tswv Yexus txhais rau cov thwjtim licas?

–       Niaj hnub nimno, koj siv zaj kawm no licas?

Timthawj Petus sawvcev ntawm cov thwjtim thov Tswv Yexus txhais lub ntsiab zaj lus uas tus Tswv piav hauv Mathais 15:11 uas hais tias: “Tsis yog yam uas mus rau hauv neeg lub qhovncauj, ua rau neeg ua txhaum, tiamsis yog tej uas tawm hauv neeg lub qhovncauj los, thiaj ua rau neeg ua txhaum xwb!” rau lawv mloog. Txojmoo Zoo Malakaus 7:17 qhia paub hais tias ntawd yog lo lus nug twjywm ntawm cov thwjtim thiab Tswv Yexus. Lawv tsis tau totaub vim licas tus Tswv qhia hais tias tsuas yog tej uas tawm hauv lub qhovncauj los thiaj ua rau neeg tsis huv, tiamsis txojcai ho txwv tsis pub noj tej zaub mov uas tsis huv vim yuav ua rau lawv raug qias.

Tus Tswv hais meej ib zaug ntxiv hais tias qhov uas nws hais tsis yog nws “hnov qab” txojcai dawbhuv, tus Tswv tsis hais txog txojcai tiamsis tabtom hais txog lub ntsiab sab ntsujplig, Nws hais meej hais tias lub siab thiaj yog qhov chaw ua tshwm muaj kev qias tsis huv. Tej kev txhaum, kev ntshaw phem qias nyob hauv nruab siab yuav ua qhia tshwm sab nraud dhau los ntawm tes haujlwm, yog li ntawd kev qias tsis huv tawm hauv tibneeg lub siab tuaj tsis yog tim tej zaub mov noj sab nraud mus (nqe 18-19). Nyob hauv Yelemis 17:9 tus Tswv kuj qhia hais tias, “Leejtwg thiaj paub tau neeg lub siab? Tsis muaj ib yam dabtsi uas txawj dag ntxias li neeg lub siab; lub siab ntawd mob loj thiab kho tsis zoo li?” Cov Falixais pheej txhawj txog tej zaub mov tsis huv ua rau lawv qias, tiamsis Tswv Yexus taw qhia hais tias lawv lub siab twb qias tsis huv lawm, vim li ntawd lawv txhua lo lus hais thiab txhua tes haujlwm puavleej qias tsis huv. Tej zaug tomqab ntawd Timthawj Petus thiaj totaub meej lub ntsiab ntawm lo lus qhia no hauv zaj yog toog uas tus Tswv cia nws pom hauv lub nroog Yaupas (Tes Haujlwm 10:9-29).

Niaj hnub nimno, coob leej xyaum qoj cev kom lub cev muaj zog thiab zoo ntxim saib. Kev xyaum lub cev sab nraud kuj tseemceeb tiamsis tej yam zoo nyob hauv peb lub siab hajyam tseemceeb dua. Vajtswv hmov tshua txog peb tus neeg sab hauv, yog qhov chaw uas tsis muaj neeg pom, heev dua tus neeg sab nraud. Thaum los ua tus ntseeg, peb tau yug dua tshiab, tus neeg sab hauv tau pauv hloov. Nyob hauv lubneej txhua hnub, tus Tswv niaj hnub ua rau peb dawbhuv, pab peb yim hnub yim zoo dua qhov qub. Qee zaug peb tsuas xav txog qhov uas xaiv zaub mov huv los noj heev dua kev txhawj txog tej kev txhaum uas tabtom nkag los rau hauv peb lub siab thiab txojkev xav. Peb yuav tsum mloog thiab totaub Tswv Yexus tej lus qhia txog tus neeg sab hauv kom peb paub txuag peb lub siab, yog peb lub siab tsis dawbhuv, puv npo kev txhaum, ces ntxov lig yuav ua tshwm sab nraud xwb. Tshaj qhov ntawd, thaum peb zais kev txhaum rau hauv nruab siab, ces peb yuav ntsib tus Tswv txojkev txiav txim, Nws yog tus pom txhua yam hauv peb lub siab.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus saib pom txhua yam hauv nyuam yaus lub siab, thov Koj zamtxim rau nyuam yaus vim tej kev txhaum, kev phem nyob hauv nyuam yaus, thov kho nyuam yaus tus ntsujplig kom dawbhuv tabmeeg Koj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb zais yam dabtsi hauv nruab siab txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLời Hứa Được Bảo Đảm Bởi Đức Tin – 22/2/2024
Bài tiếp theoKlei Bi Čhŏ Anak Mnuih – 23/2/2024