Klei Bhiăn Hdơ̆ng Ung Mô̆ – 1/4/2024

2510

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 5:22-33

Êlan kliăng:“Ƀiădah brei grăp čô diih khăp kơ mô̆ ñu msĕ si ñu khăp kơ ñu pô, leh anăn brei mô̆ mpŭ kơ ung ñu.” (Êphêsô 5:33)

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Si ngă hlăm Khua Yang, jih jang mnuih mâo ênoh yuôm msĕ sơăi, ƀiădah phung mô̆ brei gưt kơ ung diñu? Si mblang ung jing kŏ kơ mô̆? Ung jing khua kơ gŏ sang brei tui msĕ hŏng si klei bi hmô? Ung mô̆ hdĭp djŏ tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô, ya klei jăk mơak srăng dưi mă tŭ?

Hlăm lu klei dhar kreh ênuk đưm wăt ênuk anei msĕ mơh, arăng dlăng kơ phung mniê hơăi mang hĭn kơ phung êkei. Ƀiădah hlăm Phung Sang Aê Diê, lăm lui jih klei dlăng mdê mdê kơ djuê ana, kơ anôk gưl tal mnuih jing leh anăn kơ klei jing êkei mniê. Ti anăp Khua Yang, jih jang phung anak ƀuôn sang Aê Diê hlăm jih jang anôk jing, mâo ênoh yuôm mtăp mđơr msĕ sơăi (Galati 3:28). Ƀiădah si ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô phung mô̆ brei gưt kơ ung digơ̆ lĕ? Êlan 23 mblang“Kyuadah ung jing khua kơ mô̆ ñu, msĕ si Krist jing khua kơ Phung Sang Aê Diê.”. Kŏ bi hmô kơ klei dưi. Tui si klei čiăng jăk mơ̆ng Aê Diê, jih jang klei mkŏ mjing hlăm grăp kdrêč bruă mdê mdê brei mâo khua gĭt gai sơăi. Kŏ kơ gŏ sang jing ung, jing ama; kŏ kơ Phung Sang Aê Diê jing Khua Yang Yêsu; leh anăn kŏ kơ sa boh lăn čar jing mtao. “Brei jih jang mnuih gưt kơ phung khua kiă kriê …” (Rôm 13:1a).

Mô̆ gưt kơ ung msĕ si kơ Khua Yang, jing gưt hŏng klei čŏng čiăng amâo djŏ hŏng klei mgô̆ ôh. Boh blŭ “msĕ si gưt kơ Khua Yang” čiăng brei phung ung tui ngă msĕ si klei Khua Yang bi hmô mơh, hlăm klei kiă kriê gŏ sang pô leh anăn mô̆ gưt kơ ung kluôm dhuôm tơdah ung gưt kơ Khua Yang. Tơdah klei ung čiăng bi kdơ̆ng hŏng klei Khua Yang čiăng, snăn brei klei Khua Yang čiăng yơh jing phŭn knhal, msĕ si klei bi hmô mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs, wĭt lač leh hŏng phung khua prŏng kăm ghă phung Khua ƀĭng kna hiu hưn Anăn Khua Yang Yêsu, “Hmei srăng gưt kơ Aê Diê, hĭn hŏng gưt kơ mnuih” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 5:29).

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô phung ung brei kiă kriê gŏ sang hlăm klei khăp msĕ si klei bi hmô mơ̆ng Yang Krist khăp kơ Phung Sang Aê Diê. Khua Yang Yêsu hriê ti lăn ala “amâo djŏ čiăng kơ arăng mă bruă kơ Ñu ôh, ƀiădah Ñu čiăng mă bruă kơ arăng …” (Y-Markôs 10:45), msĕ snăn mơh, phung ung brei khăp kơ mô̆ ñu hŏng klei khăp săn asei mlei, kyua klei tŭ dưn kơ pô drei khăp snăn pioh hruê mmông, ai ktang răng kriê dlăng ba mô̆ anak gŏ sang pô, amâo ngă khăng hŏng mô̆ ôh (Kôlôs 3:19). Hlăm Khua Yang, ung mô̆ jing leh sa kđeh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:24), kyuanăn brei ung khăp hơiêng dlăng ba mô̆ ñu msĕ si ñu khăp kơ ñu pô (êlan 28).

Klei blŭ klah čŭn kơ klei bhiăn hdơ̆ng ung mô̆ hlăm êlan 33 “Ƀiădah brei grăp čô diih khăp kơ mô̆ ñu msĕ si ñu khăp kơ ñu pô, leh anăn brei mô̆ mpŭ kơ ung ñu” brei ƀuh tơdah ung mô̆ êbat hlăm klei myang Yang Mngăt Jăk leh anăn jih dua dôk hdĭp djŏ klei bhiăn hdơ̆ng ung mô̆ tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô, gŏ sang srăng mâo klei jăk mơak, leh anăn sĭt nik tơdah mâo angĭn êbŭ, klei lông dlăng truh, ung mô̆ srăng djă kngan hrăm mbĭt bi mgaih mkra hlăm klei khăp, hŏng klei ktrâo atăt mơ̆ng Khua Yang, čiăng kơ klei hdĭp ung mô̆ dưi mă tŭ nanao klei jăk jĭn mơ̆ng Khua Yang brei, leh anăn ăt jing klei hdĭp bi hmô mơ̆ng amĭ ama ba klei bi hmăi jăk kơ phung anak čô msĕ mơh.

Si ngă gŏ sang drei dôk hdĭp djŏ tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô kơ klei bhiăn hdơ̆ng ung mô̆ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kơ ung mô̆ kâo thâo bi khăp hơiêng, bi săn asei leh anăn thâo bi mpŭ hdơ̆ng pô tui si Klei Blŭ Ih mtô, čiăng kơ gŏ sang kâo dưi mâo klei jăk mơak nanao leh anăn phung anak čô kâo dưi dưn klei pap Khua Yang brei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 38

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFeem Xyuam Ntawm Tus Ua Niam Txiv – 1/4/2024
Bài tiếp theoBổn Phận Vợ Chồng – 1/4/2024