Klei Bhiăn Amâo Bi Luč Klei Êđăp Ênang – 27/9/2022

602

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 15:1-7

Êlan kliăng: “Leh anăn ñu kbiă nao bi tuôm hŏng Y-Asa leh anăn lač kơ gơ̆, “Hmư̆ bĕ kâo, Ơ Y-Asa, leh anăn jih jang phung Yuđa leh anăn phung Benjamin: Yêhôwa dôk mbĭt hŏng diih êjai diih dôk mbĭt hŏng ñu. Tơdah diih duah ñu, ñu srăng brei diih ƀuh ñu; ƀiădah tơdah diih lui ñu, ñu srăng lui diih” (II Klei Yăl Dliê 15:2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Y-Asa bi tuôm hŏng Khua pô hưn êlâo Y-Asaria hlăm ya boh klei? Ya klei bhiăn Khua pô hưn êlâo hưn hŏng mtao? Si hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê bi mklă leh klei bhiăn Khua pô hưn êlâo Y-Asaria hưn? Ya klei brei drei ngă čiăng mâo nanao Aê Diê dôk mbĭt leh anăn brei klei êđăp ênang?

Leh wĭt mơ̆ng klei bi blah dưi hŏng phung Êthiôpi, Mtao Y-Asa mâo Khua pô hưn êlâo Y-Asaria nao drông, amâo djŏ čiăng bi mni kơ klei dưi ôh ƀiădah mâo Yang Mngăt Jăk mgei ai tiê, Y-Asaria bi hriăm kơ mtao sa klei bhiăn yuôm bhăn čiăng amâo luč klei êđăp ênang, anăn jing sĭt diñu adôk tui hlue Yêhôwa snăn diñu lŏ dưi mâo Aê Diê dôk mbĭt. Tơdah tui duah Aê Diê, diñu srăng dưi bi tuôm, ƀiădah tơdah lui Aê Diê, Aê Diê srăng lui diñu. Hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê bi mklă leh, boh nik ƀuh klă hlăm Phung Khua Phat Kđi, hlăk phung ƀuôn sang Israel amâo kkuh mpŭ kơ Aê Diê ƀiădah kkuh kơ rup yang hơăi mang, diñu amâo dưi mâo Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm ôh leh anăn ăt kăn hlue si hdră bhiăn Aê Diê. Kyua anăn, diñu amâo mâo Aê Diê “dôk mbĭt” čiăng dưi mâo sa klei hdĭp jăk mơak ôh. Diñu hdĭp hlăm klei bi blah, luč klei êđăp ênang kyua Aê Diê brei kơ diñu “djăp mta klei knap mñai” truh. Khădah snăn grăp blư̆ dôk hlăm klei dleh dlan, diñu lŏ wĭt akâo kơ Aê Diê leh anăn lŏ bi tuôm hŏng Ñu. Y-Asara mjưh ruê̆ leh klei hiu mtô anei hŏng klei mđĭ ai ktang phĭt, brei tui duah Aê Diê čiăng kơ dŭm bruă “diih srăng mâo klei mưn”.

Hlăm êlan 3, drei ƀuh klei bhiăn tui duah Aê Diê leh anăn dưi bi tuôm hŏng Ñu mguôp hŏng klei bi hriăm, tui hriăm leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ. Hlăk phung ƀuôn sang Aê Diê lui Ñu ăt jing hlăk diñu amâo mâo ôh klei bi hriăm mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ, amâo hlue ngă Klei bhiăn Ñu. Knhal tuč jing Aê Diê yua klei bi blah, rŭng răng ngă kơ diñu lŏ wĭt hŏng Aê Diê. Ară anei, Aê Diê amâo čiăng brei Mtao Y-Asa mơak hlăm klei mblah dưi Aê Diê brei ôh ƀiădah Ñu čiăng kơ mtao leh anăn phung ƀuôn sang lŏ dơ̆ng êbat hlăm klei gưt asăp Ñu, hlue ngă Klei bhiăn Aê Diê čiăng amâo bi luč klei êđăp ênang Aê Diê brei.

Sĭt drei mă tŭ Khua Yang Yêsu hlăm klei hdĭp pô snăn klei dưi mơ̆ng Krist hŏng klei soh leh anăn klei djiê ăt jing klei dưi phung drei (I Kôrantô 15: 54‑57). Aê Diê brei kơ drei klei dưi ƀiădah Ñu amâo čiăng kơ drei dôk mơak hlăm klei dưi leh anăn dôk tăp năn ôh. Ñu čiăng drei lŏ dơ̆ng êbat nao tui duah Khua Yang hlăm klei kkuh mpŭ, wah lač, tui hriăm leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ čiăng “dưi bi tuôm hŏng Ñu”. Hlăk anăn drei srăng mâo Aê Diê “dôk mbĭt”, mđing hmư̆ klei wah lač, bi mtlaih, hơêč hmưi leh anăn brei klei êđăp ênang hlăm klei hdĭp.

Drei dôk tui duah Aê Diê leh anăn dưi bi tuôm hŏng Ñu leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih ƀuah mkra kâo tơdah hlăm klei hdĭp kâo ka klă sĭt tui duah Ih amâodah mâo klei amâo gưt asăp ngă kơ kâo ka dưi bi tuôm hŏng Ih. Akâo kơ Ih brei kâo thâo kmhal lŏ wĭt hŏng Khua Yang, klă sĭt tui duah Ih leh anăn bi tuôm hŏng Ih čiăng mâo Ih dôk mbĭt hlăm djăp boh klei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 21

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Lw Tsis Poob Kev Thajyeeb – 27/9/2022
Bài tiếp theoNguyên Tắc Không Đánh Mất Hòa Bình – 27/9/2022