Klei Bhiăn Aduôn Aê Amâodah Klei Bhiăn Aê Diê? (Kdrêč 1) – 24/11/2023

2382

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 15:1-3

Êlan kliăng: “Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Bi diih, si ngă diih gao klei bhiăn Aê Diê leh anăn tui hlue klei bhiăn diih pô lĕ?” (Y‑Mathiơ 15:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi lač phung ƀĭng kna Khua Yang ngă soh hŏng klei bhiăn aduôn aê? Si Khua Yang Yêsu lač kơ klei mgưt diñu? Si drei yua klei hriăm anei kơ ară anei?

Hlăm ênuk Khua Yang Yêsu, klei bhiăn mơ̆ng aduôn aê, amâodah klei bhiăn mơ̆ng phung nao êlâo jing leh sa klei dưi yuôm bhăn hlăm ai tiê klei mĭn leh anăn klei hdĭp mda phung Yuđa. Diñu dlăng myuôm bruă rao kngan leh anăn mjing sa klei bhiăn mtŭk mtŭl hŏng klei mblang amâo djŏ knŏng bi doh kngan čhŏ ôh ƀiădah lŏ jing bruă ngă đru kơ diñu dưi dưn klei hdĭp hlŏng lar hŏng dua ƀĕ kngan doh. Phung anei lač kơ phung ƀĭng kna Khua Yang snei, “Si ngă phung ƀĭng kna Ih gao klei bhiăn aê aduôn lĕ? Kyuadah diñu amâo rao ôh kngan diñu êlâo kơ diñu huă?” (êlan 2). Diñu dôk bi mklă klei bhiăn phung nao êlâo hĭn kơ klei bhiăn Aê Diê!

Khua Yang Yêsu lač kơ phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi “Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Bi diih, si ngă diih gao klei bhiăn Aê Diê leh anăn tui hlue klei bhiăn diih pô lĕ?” (êlan 3). Brei drei mđing bi nik Khua Yang Yêsu amâo mgang ôh phung ƀĭng kna amâodah Ñu čiăng mtrŭn ênoh klei bhiăn aduôn aê ƀiădah Ñu knŏng čiăng kơ phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi thâo klei bhiăn Aê Diê leh anăn klei bhiăn aduôn aê snăn ti jing klei sĭt nik brei djă pioh leh anăn hlue ngă. Mâo dŭm klei bhiăn aduôn aê amâo djŏ jing jhat ôh, ƀiădah đăm lač ôh kyua ba yua sui thŭn leh anăn jing yuôm bhăn, amâo dưi bi mlih ôh. Phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi bi êdah ti êngao doh jăk leh anăn huĭ mpŭ kơ Aê Diê ƀiădah mơ̆ng bruă ngă leh anăn klei diñu blŭ bi êdah diñu knŏng mpŭ anak mnuih čiăng duah klei tŭ hlăm klei đăo đuč, diñu dôk hdĭp mgưt snăk.

Hruê anei mâo phung đăo amâo mđing ôh kơ bruă dlăng leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ, amâodah bruă hdĭp hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô, diñu knŏng mđing si bĕ ngă čiăng mâo sa klei bi êdah ti êngao doh jăk, mgang kơ klei bhiăn djuê ana mơ̆ng aduôn aê čiăng bi mklă kơhưm leh anăn hưn mdah klei dưi, amâodah duah klei tŭ dưn amâo kpă ênô…Tơdah drei mđĭ klei bhiăn aduôn aê jing mrô sa jing dôk dlăng Klei Aê Diê Blŭ hơăi mang, drei dôk hdĭp msĕ si phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi hlăk đưm.

Khua Yang Yêsu amâo mtô ôh drei lăm lui klei bhiăn aduôn aê leh anăn Ñu pô ăt kăn ngă snăn mơh, Khua Yang knŏng čiăng kơ drei dưm djŏ anôk Klei Aê Diê Blŭ, klei mtô leh anăn klei bhiăn Ñu hŏng klei bhiăn aduôn aê. Tơdah Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ jing tur knơ̆ng klei đăo pioh hlue ngă, klei mtô leh anăn klei bhiăn Ñu amâo djŏ jing klei mđing mrô sa hlăm klei hdĭp drei snăn wăt tơdah hlăm sang kkuh mpŭ sui dưn mơh amâodah jing leh ya mta bruă snăn drei ăt dôk hdĭp mgưt ti anăp Aê Diê.

Drei dôk hdĭp mgưt, răng mgang klei bhiăn aduôn aê ƀiădah ngă soh hŏng klei bhiăn Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo khăp kơ Klei Aê Diê Blŭ hĭn kơ jih jang klei čiăng kơ kâo hdĭp hlue si klei Ih mtô leh anăn klei bhiăn Aê Diê. Akâo kơ Ih đru kâo tlaih mơ̆ng klei soh ngă mgưt ti anăp Aê Diê leh anăn ti anăp anak mnuih. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 4:1-5:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNeeg Tej Kevcai Lossis Vajtswv Txojlus? (Feem 1) – 24/11/2023
Bài tiếp theoTruyền Khẩu Hay Điều Răn? (Phần 1) – 24/11/2023