Kho Tus Tswv Lub Tuamtsev – 13/01/2024

2069

 

 

2 Xwmtxheej Vajntxwv 24:4-7

Nqe cim:

Yau-as hais kom cov povthawj thiab cov Levis mus thoob plaws txhua lub nroog hauv tebchaws Yudas thiab sau cov pejxeem tej nyiaj los kho lub Tuamtsev raws li niaj xyoo kho. Yau-as kom lawv cia li nqis tes ua, tiamsis cov Levis tseem pheej ncua tseg tsis ua” (2 Xwmtxheej 24:5).

Lus nug rau sawvdawsxav:

–       Vim li cas vajntxwv Yau-as thiaj npaj kho lub Tuamtsev?

–       Vajntxwv muaj lub siab li cas rau tus Tswv lub Tuamtsev?

–       Koj muaj lub siab li cas rau tus Tswv lub Tuamtsev?

Tom qab tau los ua Vajntxwv kav tsis ntev, Vajntxwv Yau-as npaj siab kho tus Tswv lub Tuamtsev. Vajntxwv hais rau cov povthawj thiab cov Levis, kom cia li mus txhua qhov hauv lub tebchaws Yudas, sau cov pejxeem tej nyiaj los kho tus Tswv lub Tuamtsev raws li niaj xyoo ua. Vajntxwv hais rau lawv tias, ntawm no yog lub Tuamtsev “uas yog nej tus Vajtswv lub”. Vajtswv yog tus muaj hwjchim, muaj kev hlub, yog tus tsomkwm Nws haivneeg, Nws tsis yog ib tus mlom thiab tsis zoo li tus mlom Npa-as uas yav tas los Nws haivneeg mus pehawm. Tes haujlwm uas kho tus Tswv lub Tuamtsev yog ib tes haujlwm uas niaj xyoo yuav tau ua, tsis yog kho tib zaug ces tas li ntawd. Vajntxwv Yau-as yeej pom tau tias, qhov no yog ib tes haujlwm uas tseemceeb thiab qhia tej pejxeem sawvdaws “cia li nqis tes ua”.

Txawm li ntawm los, cov Levis qeeleej tseem pheej ncua tseg tsis ua. Vajntxwv hu tus povthawj Yehauyadas tuaj cuag nws thiab cem hais tias, yog vim li cas tsis kom cov Levis mus sau nyiaj ntawm cov Yudas thiab cov Yixalayees!  Vajntxwv qhia rau tus povthawj Yehauyadas txog qhov uas lawv yuavtsum sau cov nyiaj ntawd li no: Tim ib, raws li Mauxes txojcai mas tag nrho cov Yixalayees yuavtsum fij nyiaj los kho lub tsevntaub. Tim ob, lub Tuamtsev tau raug pob puas los ntawm tus poj Vajntxwv Athaliyas siab phem thiab cov neeg uas nrog nws, thiab lawv tseem nqa tej khoom uas dawbhuv hauv tus Tswv lub Tuamtsev mus teev tus mlom Npa-as lawm thiab.

Vajntxwv Yau-as muaj lub siab hlub tus Tswv los ntawm xav txog tus Tswv lub Tuamtsev. Vim nws tau cob qhia thiab loj hlob nyob hauv lub tuamtsev (2 Xwmtxheej 22:12). Vajntxwv yeej mob siab thaum uas nws pom tus Tswv lub Tuamtsev raug ua saib tsis taus thiab pob puas lawm. Vajntxwv kho tus Tswv lub Tuamtsev los ntawm txojkev ua tus Tswv tsaug thiab nws paub hais tias, lub tebchaws yeej tsis thaj yeeb tsis tiaj tus yog tsis muaj tus Tswv lub Tuamtsev. Tsis tas li ntawd xwb, tes haujlwm uas kho tus Tswv lub Tuamtsev yog txhim kho kev sib txuas ntawm tus Tswv thiab lawv uas yog tus Tswv haiv neeg.

Peb lub siab uas muab rau Vajtswv kuj qhia tshwm los ntawm qhov uas peb mob siab kho tus Tswv lub Tuamtsev. Txawm hais tias lub Tuamtsev uas peb qhovmuag pom ib hnub yuav qub zuj zus lawm los, qhov tseemceeb peb lub siab yuavtsum npuab tus Tswv lub Tuamtsev. Dhau qhov uas kho tus Tswv lub Tuamstev ntawm qhovmuag pom, peb yuavtsum kho peb kev pehawm kom tsimnyog ua rau Vajtswv tau ntsejmuag. Qhov no yog peb txhua tus ntseeg tes haujlwm tsis yog ib leeg tus twg li xwb. Thov Vajtswv pab kom peb muaj lub siab hlub tshua thiab txhawj txog kev kho tus Tswv lub Tuamtsev ib yam li Vajntxwv Yau-as, tsis yog yuav rhuav tshem li poj vajntxwv Athaliyas.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus pom thiab ua raws li Koj lub siab nyiam los ntawm kho tus Tswv lub Tuamtsev kom Koj tau ntsejmuag thiab kom cov ntseeg muaj kev zoo siab hauv txojkev pehawm Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov Amees.

Peb puas koom tes nrog txhim kho tus Tswv Lub Tuamtsev?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: YÊU THƯƠNG TRỌN LÀNH
Bài tiếp theoLŏ Mkra Sang Yêhôwa – 13/1/2024