Kev Ntseeg Rhais Ruam Mus – 14/3/2024

1024

 

 

Henplais 11:29-30

Nqe cim

Thaum peb tseem ua neej nyob no txawm yog peb tsis pom nws los peb cia siab rau nws.” (II Kauleethaus 5:7). 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov neeg Yixalayees qhia tawm kev ntseeg zoo li cas thaum dej hiavtxwv liab thiab nroog Yelikaus quas?

–       Lawv tau txais koob hmoov li cas?

–       Peb kawm tau dabtsi hauv zaj kawm hnub no?

Ib hauv cov zaj lus uas muaj koob nto npe ntawm cov neeg Yixalayees khiav tawm tebchawv Iziv los yog zaj uas hais txog lawv hla dej hiavtxwv liab. Raws li sau tseg hauv Khiavdim 14, cov Yixalayees nyob rau lub tsamthawj tws kev. Tom qab yog Falaus cov tubrog tabtom caum. Tom hauv ntej yog hiavtxwv dav heev tsis muaj chaw tawm. Lawv txawm pib yws, tiamsis thaum kawg lawv kuj mloog tus Tswv tej lus hais thiab rhais ruam mus. Qhov nqi zog yog lawv cia li mus hauv hiavtxwv liab ib yam li lawv mus saum nruab nqhuab.(nqe 29).

Tom qab lawv ncig mus ncig los tau 40 xyoo tom tiaj suabpuam, cov neeg Yixalayees npaj mus rau hauv lub tebchaws tus Tswv coglus tseg, tiamsis qhov nyuaj rau lawv yog ntawm txojkev mus muaj ib lub nroog ntsayeej thaiv zoo heev. Lub nroog no txeeb tsis yoojyim, txhua pab tubrog tuaj ntaus los yeej ntaus tsis yeej li. Tiamsis cov Yixalayees cia siab rau tus Tswv thiab mus txeeb. Lawv mus txeeb lub nroog no los ntawm lub tswvyim uas xav tsis thoob: ncig lub nroog xya hnub. Thiab nqi zog ntawm txojkev ntseeg yog lub nroog ntawd tej ntsayeej txawm vau tas huv tibsi.” (nqe 30).

Hiavtxwv liab yog qhov kev nyuaj loj tshaj plaws uas khiav tawm hauv tebchaws Iziv. Nimno nws piv txog yam uas tswj peb hauv txojkev “ua qhev” rau kev txhaum. Nws yog tus cwjpwm phem, quav yeeb quav tshuaj, kev chim hauv lub siab, lub neej tas los raug txomnyem, tsevneeg sib faib… thaum zoo li no peb ntsia tsis pom ib txojkev tawm mus thiab saib zoo li dim tsis tau.

Tus ntsayeej nroog Yelikaus yog qhov kev nyuaj loj tshaj nyob ntawm txojkev mus hauv tebchaws tus Tswv coglus tseg. Nimno nws piv zoo li yam uas thaiv peb txoj haukev nrog tus Tswv mus. Nws yog tej kev thaiv xws li tsis txhawb, tsis muaj nyiaj txiag siv lossis tsis txaus zog ua. Nws yog tej kev sim siab uas peb pom tau hais tias nyuaj tiv dhau, xws li kev tsimtxom thaum mus qhia Moo Zoo, cov mloog tawv ncauj. Tiamsis qhov tseemceeb yog thaum cov Yixalayees rhais ruam mus raws li kev ntseeg ces lawv pom tus Tswv ua haujlwm. Thaum rhais ruam mus ntawm txojkev ntseeg, peb muaj zog zuj zus thiab yuav mus cuag tau tus Tswv kom tsimnyog (Phau Ntawv Nkauj 84:7).

Yog li ntawd, nimno txawm yog yuav ntsib tej kev sim siab, txomnyem zoo li cas los xij, thov tus Tswv pab kom peb rhais mus ntawm txojkev ntseeg tsis yog mus raws qhovmuag pom (II Kauleethaus 5:7). Peb yuav tau txais tej koob hmoov uas tus Tswv muab pub rau peb nyob tom hauv ntej.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus paub hais tias dab ntxwgnyoog niaj hnub nrhiav sijhawm los tabkaum nyuam yaus txoj haukev ua raws li tej uas Koj npaj tseg. Thov Koj pab kom nyuam yaus muaj kev ntseeg, ua taus siab khov kho hla “hiavtxwv liab” thiab mus txeeb lub nroog “Yelikaus” kom nyuam yaus lub neej tawg paj txi txiv rau Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb tabtom ntsib “hiavtswv liab” thiab “nroog Yelikaus” twg nyob rau tamsim no? Peb yuav hla kom dhau tej ntawd zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThừa Thiên Huế: Hiệp Nguyện Tháng 3/2024
Bài tiếp theoKlei Đăo Êbat Nao Phă Anăp – 14/3/2024