Kev Loj Hlob Ntawm Vajtswv Lub Tebchaws – 16/6/2023

4392

 

 

Mathais 13:31-32 

31 Yexus hais dua ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li lub noob zaub. Muaj ib tug txivneej coj ib lub noob zaub mus cog rau hauv nws daim teb. 32Lub noob zaub ntawd, me dua lwm yam noob huv tibsi. Thaum lub noob ntawd tuaj lawm, nws loj hlob ua ib tsob uas loj dua tej zaub huv tibsi. Nws loj ua ib tsob ntoo thiab noog los ua zes rau saum nws tej ceg.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Hauv zaj lus pivtxwv no Tswv Yexus hais txog Ntuj Ceebtsheej zoo li cas?

–       Vim li cas Nws hais li ntawd?

–       Txhawb tau peb lub zog li cas thaum kawm txog kev loj hlob ntawm Vajtswv lub Tebchaws?

Tswv Yexus hais txog Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li “lub noob zaub”, noob zaub yog ib yam noob uas me heev tiamsis thaum lub noob zaub ntawd tuaj nws loj hlob ua ib tsob ntoo“noog los ua zes rau saum nws tej ceg”. Tswv Yexus hais txog Vajtswv lub Tebchaws li ntawd kom muaj tiav raws li tus cevlus Yaxayas 53:2 hais,tus Tswv pom zoo kom Nws tus tubtxib loj hlob ib yam li tsob ntoo uas nrhau cag tuaj ntawm thaj av qhuav. Nws lub cev ntaj ntsug tsis zoo nraug, peb thiaj tsis nyiam Nws; Nws tsis muaj ib qho zoo txaus nyiam, peb thiaj tsis ntshaw Nws. Qhov no yog tej uas cov neeg thaum ntawd ntaus nqi yuam kev hais txog Tswv Yexus, lawv saib tsis taus tus Tswv lub zos, lawv tsis quav ntsej tej lus uas Nws qhia; tiamsis tsuas nrhiav tswvyim rhuav tej haujlwm uas tus Tswv ua. Txawm yog lawv ua li ntawd los cheem tsis tau qhov kev loj hlob ntawm Vajtswv lub Tebchaws, muaj ib hnub yuav “Loj Hlob”, “Ruaj Khov” thiab “Muaj Nqis”. Cov neeg uas nrog Tswv Yexus mus, thaum pib tsawg tus xwb tiamsis tau peb xyoos tom qab uas tus Tswv mus saum ntuj, Txojmoo Zoo loj hlob muaj zog thiab qhia mus thoob plaws sab Axias thiab sab Yuslauv.

Nimno, peb tseem muaj qhov kev xav thaum pom haivneeg Nyablaj ntseeg Yexus tsawg, feem coob lawv tsis nyiam cov ntseeg Tswv Yexus, tseem muaj kev tsimtxom cov ntseeg thaum mus qhia kev ntseeg thiab ua lub neej raws li Vajtswv Txojlus qhia. Peb yuav tsum nco ntsoov, txawm yog lwm tus ntaus nqi tsis zoo rau Txojmoo Zoo los peb paub zoo qhov muaj nqis ntawm Txojmoo Zoo thiab qhov zoo tshaj ntawm Vajtswv lub Tebchaws. Peb tsis txhob qaug zog, txhob ntshai qhia Yexus zaj, peb kuj tsis txhob thim rov, txhob poob siab thaum raug luag thuam. Cov ntseeg Yexus yuav tsum ntsia pom hais tias Vajtswv lub Tebchaws twb loj hlob, tabtom thiab yuav loj hlob mus tom ntej xwb, thiab yav tom ntej thaum Tswv Yexus rov qab los ces qhov zoo ntawm Vajtswv lub Tebchaws yuav qhia tshwm txaus nkaus. Lub sijhawm no txawm yog Vajtswv lub Tebchaws tsis tau qhia tshwm txaus nkaus los Vajtswv Pawg Ntseeg yog qhov chaw rau lub ntiajteb no los nrhiav kev cawm dim “Nws loj ua ib tsob ntoo thiab noog los ua zes rau saum nws tej ceg” (nqe 32). Peb cia li hais zoo li Timthawj Paulus hais hauv Loos 1:16, Kuv yeej tsis txajmuag qhia Txojmoo Zoo li; Txojmoo Zoo yog Vajtswv lub hwjchim uas cawm tau txhua tus uas ntseeg dim. Txojmoo Zoo ntawd, xub qhia rau cov Yudais thiab tom qab ntawd mam li qhia rau lwm haivneeg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus tsis txajmuag rau Txojmoo Zoo, tiamsis ruaj siab rau Vajtswv lub Tebchaws, ua neej qhia tawm kev ntseeg tus Tswv rau txhua lub sijhawm. Amees.

Peb puas zeem paub qhov muaj nqis thiab tseemceeb ntawm Vajtswv lub Tebchaws tamsim no thiab yav tom ntej?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 2:1-40

 

Bài trướcĐồng Nai: Huấn Luyện Truyền Giáo năm 2023
Bài tiếp theoKlei Ƀuôn Ala Mtao Adiê Đĭ Hriê Kơ Prŏng – 16/6/2023