Kev Hlub Uas Zoo Kawg Nkaus – 27/3/2024

1453

 

 

Yauhas 13:1-5, 21-30

Nqe cim

“Yexus yeej ibtxwm hlub nws cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no, thiab nws yuav hlub lawv mus txog hnub kawg li” (Yauhas 13:1b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hlub Nws cov thwjtim txog qib twg?

–       Qhov uas ntxuav cov thwjtim, Yudas kotaw qhia pom Tswv Yexus kev hlub zoo npaum li cas?

–       Vajtswv txojkev hlub uas zoo kawg nkaus kav peb lub siab li cas?

 “Hlub mus txog hnub kawg” yog hlub mus ibtxhis, hlub tsis muaj nrim, hlub txawm yog tus kheej raug tuag, tsis muaj sijhawm “kawg” thiab tsis muaj leejtwg txiav tau Tswv Yexus txojkev hlub peb (Loos 8:38-39). Qhov uas ntxuav cov thwjtim kotaw qhia pom tus Tswv Yexus txojkev hlub tseeb, txo hwjchim thiab kev ua zoo. Hlub tseeb, txo hwjchim vim Nws ntxuav cov thwjtim txhais taw uas qias kawg nkaus. Tus Tswv txojkev hlub loj heev, txawm yog paub hais tias Nws yuav raug txomnyem los Nws tseem txhawj txog cov thwjtim, qhia lawv los ntawm kev txo hwjchim thiab ua qauv rau lawv xyaum. Raws li tus Tswv qhia, kev hlub tsis yog hais dhau ntawm ncauj xwb tiamsis yog ua haujlwm pab. Thaum tus Tswv ntxuav cov thwjtim kotaw, Nws yeej yog lawv tus Xibhwb, yog lawv tus Tswv tsis yog poob nqis li Petus xav (nqe 14), tiamsis qhov ntawd tseem ua rau tus Tswv tau txhawb nqa siab dua ntxiv. Ua ntej ntawd, tus Tswv tau qhia rau lawv hais tias tus ua loj dua hauv Vajtswv lub Tebchaws yog tus uas ua haujlwm tsis yog tus uas zaum tsaws noj (Lukas 22:24-30).

Tus Tswv txojkev hlub loj heev vim Nws twb ntxuav Yudas tus uas ntxeev siab rau Nws kotaw thiab. Thaum xub thawj tus Tswv yeej paub hais tias Yudas yuav ntxeev siab rau Nws, tiamsis tus Tswv pub rau Yudas muaj sijhawm lees txim thiab ceebtoom Yudas 3 zaug (Yauhas 6:70-71; 13:21-26; Lukas 22:48). Tus Tswv twb hais ncaj qha qhov no rau Yudas, tiamsis ntawm txhua tus Tswv Yexus yeej tsis ua rau Yudas poob ntsejmuag (Yauhas 13:27-28). Mus txog thaum ntxeev siab, tus Tswv tseem ua siab ntev hu Yudas ua “phoojywg” (Mathais 26:50).

Tus Tswv txojkev hlub dav heev, npluamias koob hmoov! Nco ntsoov hais tias yav dhau los peb yeej yog Vajtswv tus yeebncuab (Loos 5:10), tiamsis Nws yeej hlub thiab tuag theej kom peb tau los nrog Vajtswv sib raug zoo. Thaum muaj ib tug twg tawmtsam peb lossis ntxeev siab rau peb, peb puas npautaws, peb puas txiav tu txojkev sib txuas nrog nws, peb puas xav ntsia nws lub ntsejmuag hauv tuamtsev thiab peb puas ua ntsejmuag dub txig rau nws? Thaum uas pom ib tug ntseeg ua txhaum rov los lees txim pehawm Vajtswv, peb muaj tus cwjpwm zoo li cas rau nws? Puas yog peb pheej txav deb nws zuj zus? Tus Tswv tsis ua li ntawd. Yuav tsum muaj txojkev hlub zam txim zoo li tus Tswv! Timthawj Paulus tau ntuas kom Pawg Ntseeg Kauleethaus zam txim thiab qhia tshwm kev hlub rau tus ntseeg uas tomqab raug Pawg Ntseeg ntuas (II Kauleethaus 2:6-8). Peb feem xyuam yog yuav tsum nrog sawvdaws sib raug zoo, dua li lwm yam muab tso rau Vajtswv ua tus pab (Loos 12:17-21). Cia Vajtswv txojkev hlub uas zoo kawg nkaus kav peb lub siab rau lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus raug kev txomnyem xyoo no.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus, ua tsaug uas Koj qhia txojkev hlub uas zoo kawg nkaus rau nyuam yaus hauv lub caij ua koob tsheej nco txog Tswv Yexus raug txomnyem xyoo no! Thov cia Koj txojkev hlub kav nyuam yaus lub siab kom nyuam yaus paub hlub cov kwvtij ntseeg uas Koj twb hlub lawm. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas ua neej nyob ua ke los ntawm txojkev hlub uas zoo kawg nkaus li tus Tswv hlub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 33

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Ngãi: Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Năm 2024
Bài tiếp theoKlei Khăp Yuôm Bhăn – 27/3/2024