Jing Klei Bi Hmô Jăk – 30/10/2023

2787

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 1:5-10

Êlan kliăng: “Snăn đăm brei drei pĭt ôh msĕ si phung mkăn, ƀiădah brei drei dôk răng leh anăn dôk êngal. 7Kyuadah phung pĭt pĭt êjai mlam, leh anăn phung kpiê ruă kpiê ruă êjai mlam.” (I Têsalônik 1:6-7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng klei bi hmô kơ klei đăo phung Sang Aê Diê Têsalônik tui hluê ? Ya klei bi knăl brei ƀuh phung đăo tinei mâo klei đăo sĭt kơ Khua Yang Yêsu ? Si klei hdĭp klei đăo diih bi hmăi kơ phung mkăn ?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hŏng phung ƀĭng kna ñu bi mklă diñu amâo srăng hưn ôh kơ phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik Klei Mrâo Mrang Jăk knŏng hŏng klei blŭ thâo mĭn mơ̆ng anak mnuih ƀiădah hŏng klei myang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk leh anăn klei diñu đăo kjăp. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung ƀĭng kna ñu thâo leh klei đăo kjăp hlăm Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn mơ̆ng anăn phung đăo dưi hmư̆ diñu hưn bi sĭt ăt msĕ mơh tui hlue klei bi hmô anăn, mâo klei đăo kjăp hlăm Khua Yang Yêsu. Amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, klei đăo phung đăo hlăm Sang Aê Diê Têsalônik lŏ lar truh kơ phung đăo krĭng Masêđoan, krĭng Akai, leh anăn hlăm djăp anôk (êlan 6-8).

Klei đăo phung đăo Têsalônik ăt jing klei đăo kjăp hŏng klei klă mngač “Kyuadah Aê Diê amâo čuăn drei kơ klei ngêñ ôh, ƀiădah kơ klei dưi mâo klei bi mtlaih hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist” (êlan 9). Diñu mâo klei khăp sĭt tơdah diñu mpŭ, khăp drông Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng gơ̆. Knhal tuč diñu lŏ mâo klei đăo knang kjăp hlăm klei Khua Yang Yêsu ƀuăn srăng lŏ drông phung dôk hlăm Ñu leh anăn bi mtlaih phung đăo kơ Ñu tlaih mơ̆ng klei bi kmhal mơng klei ngêñ hruê knhal tuč.

Klei đăo sĭt hlăm Khua Yang Yêsu mơ̆ng grăp čô mnuih amâo djŏ knŏng ba ênoh yuôm kơ grăp čô ôh ƀiădah klei đăo anăn lŏ hriê kơ prŏng, bi hmô jăk, hmăi kơ lu pô mkăn, đru digơ̆ ăt mâo klei găl thâo kral Khua Yang Yêsu Krist leh anăn dưm klei đăo hlăm Ñu. Klei hmăi anei srăng ƀrư̆ hruê lar êlam êla truh mmông “…Klei Mrâo Mrang Jăk kơ ƀuôn ala mtao anei tar ƀar lăn ala jing klei hưn kơ jih jang găp djuê mnuih…” (Y‑Mathiơ 24:14). Leh anăn ăt hlăm klei anăn, tơdah klei đăo mơ̆ng sa čô mnuih knŏng jing bi êdah ti êngao snăn amâo djŏ pô anăn knŏng amâo dưi mâo ya boh tŭ mơ̆ng Aê Diê ôh ƀiădah lŏ hmăi leh anăn bi hmô jhat kơ lu mnuih mkăn, tăp năng lŏ jing klei gun kpăk ngă kơ pô mkăn amâo đăo kơ Khua Yang Yêsu. Akâo kơ Khua Yang đru drei “Ksiêm bĕ kơ diih pô čiăng thâo thâodah diih dôk hlăm klei đăo”(II Kôrantô 13:5). Čang hmăng klei drei đăo sĭt leh anăn kjăp srăng bi hmô jăk kơ lu mnuih čiăng kơ digơ̆ ăt đăo kơ Khua Yang, hriê kơ prŏng leh anăn kjăp hlăm klei đăo kơ Khua Yang Yêssu Krist.

Knuih hdĭp klei đăo drei ba klei hmăi jăk amâodah jhat kơ anak čô leh anăn phung riêng gah?

Wah lač: Ơ Khua Yang khăp hơiêng! Kâo bi mni kơ Ih brei leh kơ kâo klei thâo mĭn čiăng thâo kral Ih leh anăn kkuh mpŭ kơ Ih. Akâo kơ Ih đru kâo đăo kơ Khua Yang kjăp hĭn leh anăn hriê kơ prŏng hĭn hlăm grăp hruê čiăng hmăi jăk kơ lu mnuih, boh nik jing phung ka thâo kral ôh klei pap bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Êphêsô 4:1-5:14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Tau Yam Ntxwv Zoo – 30/10/2023
Bài tiếp theoTrở Nên Gương Tốt – 30/10/2023