Ua Tau Yam Ntxwv Zoo – 30/10/2023

1190

 

 

1 Thexalaunikes 1:5-10

Nqe cim zaj kawm:

“Nej twb xyaum ua raws li peb ua thiab raws li tus Tswv Yexus ua lawm. Txawm yog nej raug kev txomnyem heev los nej tseem zoo siab mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia rau nej. Yog li ntawd, nej thiaj ua tau yam ntxwv zoo rau cov ntseeg uas nyob hauv lub xeev Makedaunias no, thiab cov ntseeg uas nyob nram lub xeev Akhayas xyaum” (1 Thexalaunikes1:6-7).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov ntseeg hauv Thexalaunikes xyaum leejtwg tus yam ntxwv?

–       Yam dabtsi qhia pom hais tias cov neeg hauv Thexalaunikes muaj kev ntseeg tiag tiag hauv Tswv Yexus?

–       Koj ua neej hauv kev ntseeg rau lwm tus pom li cas?

Timthawj Paulus thiab cov uas nrog nws ua haujlwm qhia meej rau cov ntseeg hauv Thexalaunikes paub hais tias, lawv tsis yog qhia los ntawm neeg lub tswvyim txawjntse rau cov ntseeg xwb, lawv qhia txoj Moo Zoo los ntawm Vaj Ntsujplig lub hwjchim thiab ntawm lawv txoj kev ntseeg uas ua yam ntxwv zoo. Paulus thiab cov uas nrog nws ua haujlwm muaj tus yam ntxwv zoo thiab muaj kev ntseeg ciaj sia hauv Tswv Yexus, txhua tus uas lawv ua tim khawv los ntseeg kuj xyaum ua li lawv thiab sawv ruaj hauv kev ntseeg Tswv Yexus. Tsis tas li ntawd xwb, cov ntseeg hauv Thexalaunikes yog cov muab siab ntseeg thiab ua tau yam ntxwv zoo, lub moo nrov mus thoob plaws rau hauv lub xeev Makedaunias, lub xeev Akhayas thiab txhua qhov chaw (nqe 6-8).

Cov ntseeg hauv Thexalaunikes kev ntseeg yog kev ntseeg ciaj sia thiab yog cov los ntseeg Vajtswv tiag “… nej muab nej tej dab tej mlom tso povtseg, tig los cuag Vajtswv, kom nej tau ua Vajtswv tus uas muaj sia nyob tes haujlwm” (nqe 9). Lawv tau txoj kev hlub tseeb los ntawm qhov uas lawv saib tau thiab txais tos Paulus nrog rau cov koom ua haujlwm qhia moo zoo. Thaum kawg lawv thiaj muaj txoj kev cia siab ruaj khov rau hauv Vajtswv tej lus cog tseg hais tias: Lawv yuav dim lawv lub txim thiab tau mus nrog Vajtswv nyob thaum lub ntiajteb kawg.

Txhua tus uas muaj kev ntseeg tseeb rau Tswv Yexus, tsis yog muaj nqis rau nws tus kheej xwb, tiamsis txoj kev ntseeg ntawd yuav loj hlob, ua yam ntxwv zoo rau coob tus xyaum, yuav coj tau coob leej los cuag Vajtswv thiab ntseeg Tswv Yexus. Txoj kev ntseeg zoo li ntawd yuav nrov ncha moo mus deb dav rau txhua qhov uas “…Txojmoo Zoo hais txog Ntuj Ceebtsheej mus thoob qab ntuj thiab ua timkhawv rau txhua haivneeg paub lawm, ces thaum ntawd twb yuav txog lub sijhawm kawg…” (Mathais 24:14). Tiamsis yog tus uas lam ntseeg, tsis yog nws tus kheej ua tsis tau ib yam dabtsi zoo pub rau Vajtswv xwb, nws tseem ua rau coob tus ntseeg yuam kev, qee zaug nws tseem yog tus lajkab uas thaiv tsis pub lwm tus los ntseeg Tswv Yexus. Thov Vajtswv pab kom peb tig saib peb tus kheej “…ua tib zoo xav thoob thoob saib peb puas yog cov uas muab siab rau ntseeg los tsis yog…?” (2 Kauleethaus 13:5). Xav kom peb txoj kev ntseeg tseeb thiab ciaj sia thiaj ua tau yam ntxwv zoo rau lwm tus paub Tswv Yexus,  kom lawv los ntseeg, loj hlob thiab sawv ruaj hauv kev ntseeg Tswv Yexus.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug rau Koj txoj koob hmoov uas pub rau nyuam yaus tau los ua Koj menyuam. Thov pab nyuam yaus txoj kev ntseeg ciaj sia ua tau tus yam ntxwv zoo rau cov uas tsis tau paub Koj, kom lawv los txais yuav Koj txoj koob hmoov uas yog txoj kev cawmdim hauv Tswv Yexus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Peb lub neej ntseeg puas yog tus yam ntxwv zoo rau peb tsev neeg thiab tej kwvtij zej zog xyaum?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Efexus 4:1-5:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThận Trọng Trước Khi Khấn nguyện – 29/10/2023
Bài tiếp theoJing Klei Bi Hmô Jăk – 30/10/2023